Home Around the World with One Bowl บาตรเดียวท่องโลก

Around the World with One Bowl บาตรเดียวท่องโลก

สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม : พระพิทยา ฐานิสสโร

สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม โดย พระพิทยา ฐานิสสโร ในช่วงเวลาเมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒  ที่ผ่านมา มีคนไทยประมาณสามสิบกว่าชีวิต ร่วมปฏิบัติภาวนาวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ ขณะที่อีกหลายคนสนับสนุนด้วยการเป็นเจ้าภาพอาหารแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมปาละ สวิตเซอร์แลนด์ ในเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ซึ่งเป็นวันอีสเตอร์พอดี สละตัวตนเพื่อเข้าถึงธรรม : พระพิทยา...
สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

สงกรานต์ผ่านไป อย่าให้ความกตัญญูผ่านพ้น โดย พระพิทยา ฐานิสสโร

เทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงวันขึ้นปีใหม่ของไทย และยังเป็นวันครอบครัวด้วย ในยุคนี้เรายิ่งให้ความสำคัญกับวันนี้กันมากขึ้นเพราะเราต่างให้เวลากับการทำงานมากเกินไป ช่วงวันหยุดยาวครั้งหนึ่งในรอบปีก็คงจะมีช่วงนี้แหละที่ชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายประเทศให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะวิถีพุทธในวันสงกรานต์ ทำให้เราได้ค้นพบรากของตัวเราที่สัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งอื่นๆ อย่างเกี่ยวเนื่องกันไปมา ดังที่พระพุทธองค์เรียกว่า ปฏิจจสมุปปบาท เราจะทำอย่างไรให้การเกี่ยวข้องกัน เพราะสิ่งที่มี สิ่งนี้จึงมี...

TRENDING RIGHT NOW