Home Inner Study

Inner Study

  สามเณรเอิร์ต และพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ในขณะนั้น

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๙) วิธีการบวชในพระพุทธศาสนา โดย ญาณวชิระ

  หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ อุปถัมภ์การจัดพิมพ์โดย บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ขอรับหนังสือได้ฟรีที่ ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จนกว่าหนังสือจะหมด หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน ลูกผู้ชายต้องบวช
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๔ “เราต้องรักความจริง เชื่อมั่นในความดี และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…”

  "เราต้องรักความจริง และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น สอนใจผู้เขียนอยู่เสมอ ทำให้ต้องพยายามก้าวเดินต่อไป แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอยู่ตรงหน้าไปหมดแล้วก็ตาม แม่จากไป งานหายไป ...เหลือเพียงลมหายใจที่ต้องฝึกตนให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ ... "มองให้ดึ ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการเติบโต...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๔) ” อะไรๆ ก็ใหม่ๆ ” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว...
  พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และคณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ลงพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ชุดความรู้จากกิจกรรม “สายน้ำแห่งชีวิต” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ )

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒)กำลังยังมีที่จะส่งต่อก้าวกันไป : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบันสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) ภาพในอดีต มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  “พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม” พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "พระผู้ถักทอความดีให้คนรุ่นหลังจดจำและทำตาม" พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก (๗) โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ คลองสาน กรุงเทพฯ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้

  นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ “บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  นิทานธรรม เรื่องที่ ๓ นิทานธรรม เรื่อง บาปกรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ภาพประกอบสีถ่านนิทานธรรม โดย หมอนไม้ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน วัดพุทธารามเกาหลี เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้
  บรรพชาเณรเอิร์ต ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช( ตอนที่ ๘) บรรพ์ที่ ๒ ความเข้าใจเรื่องการบวช โดย ญาณวชิระ

  หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ทุกวัน จนกว่าหนังสือจะหมด
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ในฐานะของผู้รักธรรมชาติ ชอบการปลูกต้นไม้ จากที่เดิมวัดเป็นทุ่งนาท่านก็ปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าทำให้เกิดความร่มเงา พากายใจให้เกิดความร่มเย็น เมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๖ ทำให้วัดรัตนานุภาพได้รับรางวัลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

  “สืบสานปณิธานพุทธบุตร ผู้สละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย ๑ ปีแห่งการจากไป ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพวาดพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ วาดด้วยกาแฟบนกระดาษ โดยศิลปินจากเพาะช่างผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ...พระเถระผู้เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน...
  พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พระธรรมทูตอาสา ได้รับคัดเลือกเป็นพระธรรมทูตอาสาดีเด่น โดยได้รับโล่จากเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

  “ความดี คืออนุสาวรีย์แห่งชีวิต” โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  น้อมถวายความอาลัย ๑ ปีแห่งการจากไป ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พระครูประโชติรัตนานุุรักษ์ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ หรือ พระอาจารย์สว่าง ...ท่านเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีบทบาทหลากหลาย เป็นเจ้าคณะผู้ปกครอง พระนักพัฒนา...

  TRENDING RIGHT NOW