Home Inner Study

Inner Study

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๓.เล่าเรื่อง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รูปแรก , เปิดพระคัมภีร์โบราณ “ญาโณทยปกรณ์ (คัมภีร์ญาโณทัย)” และพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ)...

  เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยในกึ่งพุทธกาล ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง ผู้สร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ให้ดับทุกข์ทางใจตามรอยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบตราบจนสิ้นทุกข์ในสังสารวัฏ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
  ภาพถ่าย โดย ศิลปิน ชูศักดิ์ : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๒.  ความมั่นคงของพระศาสนา  คือความมั่นคงของชาติ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  ภาพถ่ายโดย ศิลปิน ศศิมา : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่นำพระธรรมวินัยเป็นกรอบในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้ทันโลกและมีธรรมในการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ต้อนรับคณะสงฆ์จีนจากวัดเส้าหลิน

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๐.ความสำเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๙๑.สานสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามหายาน เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะสงฆ์ วางรากฐานการสร้างวัดในทวีปยุโรป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ผู้สร้างตำนานพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก วิถีแห่งผู้นำ
  หนังสือ "ทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ " และหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๕ ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)...

  สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  "ที่พึ่งอันแท้จริง คือ ใจที่มีสติปัญญาเราเอง" ภาพวาดโดย มนสิกุล : "The real refuge is our own intelligent mind." Painting by Manasikul

  “ที่พึ่งอันแท้จริง คือ ใจที่มีสติปัญญาเราเอง” บันทึกการเดินทางด้านใน : มนสิกุล

  ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องกลับมาพึ่งตนเองให้ได้ก่อน อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาส กลับวัดร้าง ตระพังจิก พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี กว่าจะก่อเกิด

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘๘. วิธีการทำงานเผยแผ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ๘๙.ต้นกำเนิดแห่งการริเริ่ม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จาริกธรรมไปปฏิบัติศาสนกิจวัดนิไทจิ ประเทศญี่ปุ่น ตามเส้นทางพระบรมสารีริกธาตุ เรียนรู้ปฏิปทา พระเถระแห่งยุุคสมัยในกึ่งพุทธกาล ผู้สร้างพระรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสืบทอดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ท่านได้สร้างสรรค์พระพุทธศาสนาให้มีลมหายใจและมีชีวิตในการช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ทางใจได้อย่างมากมายมหาศาล วิถีแห่งผู้นำ
  หอยทากน้อย ภาพประกอบ โดย มนสิกุล ( "a little snail illustrat by Manasikul)

  “เมื่อมีใครเดินอยู่ เราต้องเว้นที่ให้เขาเดิน” บันทึกค่ำคืนวันพระหลังฝน โดย มนสิกุล

  ค่ำคืนวันพระ หอยทากตัวน้อยเดินไปมาหลังฝนตกหนักเราต้องหยุดเดิน ผืนดินเดียวกันต้องแบ่งกันเดิน ถ้าเราไปเดินหอยทากอาจถูกเหยียบและตาย เราเองก็เช่นกันต้องระวังจิตระวังวาจาและระวังกายไม่งั้นก็ตายได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน กราบพระพุทธรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนิ่งเงียบในเวลาที่ควรนิ่งเงียบและทรงพูด เมื่อจำเป็นต้องพูดวาจาของพระองค์จึงศักดิ์สิทธิ์
  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล

  ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ : ชาติที่ ๑๐ พระเวสสันดร มหาชาติ มหาทาน

  ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และคณะสงฆ์ วางรากฐานการสร้างวัดในทวีปยุโรป เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ประกอบพิธีอุปสมบทที่ประเทศเดนมาร์ก

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๘๖. โอวาทธรรมพระธรรมทูต ๘๗. อุดมการณ์การทำงานเผยแผ่ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พระพุทธศากยมุนี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระราชทานให้ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุ “การสร้างวัดขึ้นในต่างประเทศ   การให้พระได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศก็เพื่อเตรียมต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกต่อไป  ไม่ใช่เพื่ออะไร  ก็เพื่ออนุเคราะห์โลก  เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชน” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  TRENDING RIGHT NOW