Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ให้ “สติ ความรู้สึกตัว” เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ให้ "สติ ความรู้สึกตัว" เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ...

  บันทึกความทรงจำ…จากพระวิทยากรกระบวนธรรม ถึง ปณิธานมหาบุรุษ บนเส้นทางแห่งปัญญา

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ปณิธานมหาบุรุษ บนเส้นทางแห่งปัญญา ถึงพระวิทยากรกระบวนธรรมทั่วประเทศ" เขียนโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากบนดอยอาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ได้ดีเพราะมีครู” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของสังคมที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตามความคาดหวังของสังคม  ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็จะแตกต่างกัน และการศึกษายังเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในสาขาอาชีพ"พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
  สมาธิ ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) “ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) "ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง" เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  “สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง” เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก

  สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก วัดแจ้ง สงขลา เลขานุการพระธรรมทูตอาสา จ.สงขลา   "สามเณรอย่าท้อ ดูพ่อเป็นตัวอย่าง"...
  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “สวดมนต์” อานิสงส์มหาศาล เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา...
  ขอขอบคุณ ภาพพระพุทธรูปในงานบรรพชาและอุปสมบทพระนวกะโพธิ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ด้วยแรงแห่งศรัทธา : กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี” เขียนโดย พระจักกฤช สุทฺธจิตโต

  จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๖ (ตอนที่ ๑๗) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ (จบ) : “การจัดแบ่งเนื้อหาในคัมภีร์กถาวัตถุ” ...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ...

  TRENDING RIGHT NOW