Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  "ดอกบัวในสวน" ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี เรื่อง ทุกข์จริงหนอ ตั้งใจรับวิบากกรรมให้หมดในชาตินี้ และจะปฏิบัติธรรมให้สิ้นทุกข์ แต่เมื่อเจอกับทุกข์และวิบากกรรมหนักจริงๆ รับไม่ไหวจะวางจิตอย่างไร จึงจะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้

  ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี เรื่อง ทุกข์จริงหนอ และ ตั้งใจรับวิบากกรรมให้หมดในชาตินี้ จะปฏิบัติธรรมให้สิ้นทุกข์ แต่เมื่อเจอกับทุกข์และวิบากกรรมหนักจริงๆ รับไม่ไหวจะวางจิตอย่างไร จึงจะไปให้ถึงเป้าหมายปลายทางได้ ภาพวาดประกอบ " พุทธะ ผู้ตื่น " โดย...

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๕ : สิ่งที่พระภิกษผู้บวชใหม่ ควรทำความเข้าใจ เกี่ยวกับกิริยามารยาท : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ จิรํ  ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ฯขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน “ญาณวชิระ”
  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

  “บทสวดสัมพุทเธ” ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "บทสวดสัมพุทเธ" ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ
  "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๘-๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชชวรมหาวิหาร และ พระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย : ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๔ : ขั้นตอนการบรรพชา  และ อุปสมบท: เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  วันนี้ วันพระ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๙. ขันติธรรม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๖. การอธิษฐานของพระอานนท์    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้ วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ หลวงพ่อพระประธาน ในพระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ก่อนบูรณปฏิสังขรณ์
  ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ คำอธิษฐานของเจ้าชาย โดย มนสิกุล ๑/๒/๖๖

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๓. คำอธิษฐานครั้งสำคัญ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ เจ้าชาย ณ ใต้ต้นหว้า โดย มนสิกุล...
  ภาพวาดประกอบ คำอธิษฐานของสุเมธดาบส โดย มนสิกุล

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๑. คำอธิษฐานของสุเมธดาบส เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๑๐. การบูรณาการในการทำงานเผยแผ่ ๑๑๑. พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ๑๑๒ . คมธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุเสณมหาเถร) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต...

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  TRENDING RIGHT NOW