Home Life’s Workshop

Life’s Workshop

  ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ คำอธิษฐานของเจ้าชาย โดย มนสิกุล ๑/๒/๖๖

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๓.คำอธิษฐานครั้งสำคัญของ “เจ้าชาย” เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ เจ้าชาย ณ ใต้ต้นหว้า โดย มนสิกุล...
  ภาพวาดประกอบ คำอธิษฐานของสุเมธดาบส โดย มนสิกุล

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๑. คำอธิษฐานของสุเมธดาบส เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๙. พระพุทธศาสนาในทศวรรษหน้า ๑๑๐. ๗ คมธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา...

  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันครบรอบ ๙๕ ปี ชาตกาลวันพุธที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
  พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  “บันทึกการเดินทาง…”ทศชาติ ปณิธามหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนที่ ๘ “การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน… เป็นวิถีแห่งพระโพธิสัตว์...

  พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ให้สัมภาษณ์ รายการบันทึกสถานการณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ ที่มาและความสำคัญของหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ "บันทึกการเดินทาง...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานในพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๑๐๓. กำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ๑๐๔. การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เรียนรู้ปฏิปาทพระเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาสู่โลกกว้าง พระผู้สร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ จากรากฐานของสังคมไทย ที่มีวัฒนธรรมแห่งความเป็นชนชาติไทยจนถึงปัจจุบัน ที่สืบเนื่องมาจากคุณธรรม จริยธรรม แห่งพระพุทธศาสนา จนก่อเกิด "สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์" กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...
  ภาพถ่าย โดย ศิลปิน ชูศักดิ์ : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๙๒.  ความมั่นคงของพระศาสนา  คือความมั่นคงของชาติ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  ภาพถ่ายโดย ศิลปิน ศศิมา : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ที่นำพระธรรมวินัยเป็นกรอบในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่ให้ทันโลกและมีธรรมในการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม
  หนังสือ "ทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ " และหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๕ ) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)...

  สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  TRENDING RIGHT NOW