Authors

  บุญใหญ่แห่งปี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้าง “โดมโฮมบุญสามัคคี รพ.สต.ปากน้ำ” กับ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ สืบสานปณิธานพระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล)

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อนันตะ ใน ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์...

  ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ภาคพิเศษ ๖ “คติธรรมจากพระมหาชนก และ ลูกผู้ชายต้องบวช ถึง สามเณรน้อยพุทธศากยบุตร”

  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล “เกิดเป็นคน ควรมีความเพียรพยายามอยู่ร่ำไป

  วันนี้วันพระ ศึกษา “สังคหวัตถุ ๔ ประการ” ธรรมะเพื่อการสงเคราะห์โลก เกื้อกูลกัน ฉันพี่น้อง

  จากโครงการบรรพชาสามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พุทธสถานฮ่องธรรม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดโดย...
  อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  อาจาริยบูชา ๘ ปี แห่งการละขันธ์ ( ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) ๑๐๓ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์อุบาสิกาคุณรัญจวน...

  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ ธรรมาศรมธรรมมาตา บันทึกไว้ในความทรงจำ...วันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

  “การบวชเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่” สามเณรพุทธศากยบุตร “ฮ่มธรรม ฮ่องคำอิสาน : ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี สร้างต้นทุนชีวิตด้วยความเพียร”

  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนพุทธศากยบุตร "ฮ่องธรรม ฮ่องคำอิสาน” เป็นการ “ฝึกฝนกาย พัฒนาจิตใจ สร้างบุญบารมี” ในช่วงวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พุทธสถานฮ่องธรรม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

  TRENDING RIGHT NOW