Home ลูกผู้ชายต้องบวช

ลูกผู้ชายต้องบวช

    กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

    “ลูกผู้ชายต้องบวช” (ตอนที่ ๔๔) บรรพ์ที่ ๘ “สมาธิภาวนาและธุดงค์”(๒) “อารมณ์พระกรรมฐาน ๔๐” เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

    หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) “ลูกผู้ชายต้องบวช” (ตอนที่ ๔๔) บรรพ์ที่ ๘ “สมาธิภาวนาและธุดงค์”(๒) "อารมณ์พระกรรมฐาน ๔๐" เรียบเรียงโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

    TRENDING RIGHT NOW