หน้าแรก บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “ เขียนโดย...
  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) “จิตตกภวังค์คืออะไร“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) "จิตตกภวังค์คืออะไร" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด...
  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) “ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) "ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“ เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...
  "หลวงพ่อดำ วัดสระเกศฯ" ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ”
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๕) “วิธีแก้นิมิต” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๔) “นิมิตเกิดขึ้นตอนไหน” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๒ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๓) “นิมิตเกิดขึ้นได้อย่างไร ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๓) “ นิมิตเกิดขึ้นได้อย่างไร ”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๒) “วิธีปฏิบัติต่อนิมิตเมื่อนิมิตเกิดขึ้น ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๒) "นิมิต" ภาพประกอบโดย มนสิกุล
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร ) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น กับสหธรรมิก (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๑) “มัคคสมังคี” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ "มัคคสมังคี" ภาพประกอบโดย มนสิกุล บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๑) “มัคคสมังคี”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๐) “อวิชชา คือ ความไม่รู้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๐) “อวิชชา คือ ความไม่รู้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ”

  TRENDING RIGHT NOW