Home บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น ภาพในอดีต กับสามเณรเอิร์ต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๘) “เพ่งความสนใจลงไปที่อิริยาบถ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” ...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๖) “ วิธีดูลมหายใจ (อานาปานสติ) ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต )ธรรมะอกาลิโก "พระ " ภาพประกอบ วาดโดย มนสิกุล วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๕) “ความเพียรต้องทำต่อเนื่อง ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๕) “ความเพียรต้องทำต่อเนื่อง ” เขียนโดย...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) “โฉมหน้าของตัณหา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) "โฉมหน้าของตัณหา”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาาณวชิโร) ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๒) “ให้มีสติระลึกรู้เข้ามาที่กายที่ใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๒) "ให้มีสติระลึกรู้เข้ามาที่กายที่ใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆ”
  กราบขอบพระคุณ ภาพวาด พระอาจารย์ญาณวชิระ บนปกหนังสือ "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ(เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น
  ญาณวชิระ : ผู้เขียน

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๙) “อริยสัจอยู่ที่กายใจของเรา” เขียนโดย ญาณวชิระ

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘-๘ เว้นวรรคไปสองเดือน กับ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ สำหรับตอนที่ ๑๘ "รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ" ในตอนท้าย ท่านพระอาจารย์ ญาณวชิระ เขียนไว้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิในท่านั่ง...

  “ความร่มเย็นเป็นสุข” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง ” ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ขอน้อมธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มาฝาก จากธรรมนิพนธ์ "ธรรมะให้ลูกดี" หน้า ๒๙-๓๐ เรื่อง "ความร่มเย็นเป็นสุข"

  TRENDING RIGHT NOW