Home บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ

  ญาณวชิระ ภาพวาดสีฝุ่นและสีถ่าน โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๖) “ความเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "ความฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ คือ เมื่อจิตเกิดเอกภาพมีความสมดุล ดำรงความเป็นกลาง เวลาไหนควรรักษาความเป็นกลางมีอุเบกขานิ่งอยู่กับความสงบ เวลาไหนควรยกจิตขึ้นพิจารณาความไม่เที่ยงของกายและจิต เห็นความไม่เที่ยงของจิต"ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๖) “ ความเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ”
  สมาธิ ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) “ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) "ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  "สมาธิ" ภาพวาดสีฝุ่นและสีถ่าน โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓) “ความเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินจิตให้สมาธิตั้งอยู่นาน” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓) “ความเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินจิตให้สมาธิตั้งอยู่นาน” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
  ภาพประกอบลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒) “ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ภาพประกอบลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒) “ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ
  ภาพประกอบ ลาายเส้นพู่กันจีน "ภูเขาความคิด" โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑) “ภูเขาความคิด” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ภาพประกอบลายเส้นพู่กันจีน โดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑) "ภูเขาความคิด" เขียนโดย ญาณวชิระ :...

  TRENDING RIGHT NOW