กว่าจะเกิดมีพระธรรมทูตผู้เสียสละตนเพื่อธรรมขึ้นมาได้รูปหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

เบื้องหลังการฝึกตนบนหนทางแห่งพระพุทธองคฺ์นั้นเป็นอย่างไร

ติดตามได้ใน…

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๒

“การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

“…ขอเป็นกำลังใจให้พวกท่าน

เพราะการเป็นพระนักเผยแผ่ต้องมีอุดมการณ์ที่หนักแน่น

ทำงานด้วยความเสียสละ เอาใจเป็นที่ตั้งเพื่อการพระศาสนาจริง ๆ

นอกจากงานภายในวัดที่พวกท่านต้องรับผิดชอบแล้ว

ยังต้องสะพายย่ามเดินออกไปทำงานนอกวัดอีก…”

           คำกล่าวของพระเดชพระคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, อดีตเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ซึ่งท่านได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะพระวิทยากรที่ทำงานภายใต้สำนักงานนี้

สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นตรงกับแนวทางที่กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามที่อาตมาได้ทำงานเผยแผ่ในช่วงเริ่มต้นของการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของพระหนุ่มจิตอาสา ต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตน และมีอุดมการณ์ในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ดังที่กล่าวไปแล้วในบทความ “จาริกธรรมสกอต แลนด์ ตอนที่ ๑” ในอาทิตย์ที่ผ่านมา

           กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมได้มาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ การขับเคลื่อนงานของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามก็ทรงพลังมากขึ้น และขับเคลื่อนงานได้มากขึ้น จะเห็นว่าเดิมทีงานของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเป็นการทำงานจิตอาสา ใช้ใจเป็นที่ตั้งในการทำงาน โดยไม่ได้รับงบอุดหนุนจากที่ไหนเลย แต่ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากสำนักงานส่งคุณธรรม จริยธรรม ฯ ก็ยากที่จะสามารถขับเคลื่อนงานเผยแผ่ได้ในวงกว้าง เพราะเป็นพระหนุ่มเณรน้อย มีแต่อุดมการณ์อยากทำงาน แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ หรือหน่วยงานไหนเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม ให้โอกาสหรือเมตตา ก็ยากที่จะขับเคลื่อนงานหรือทำอะไรได้เลย

คณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

           เมื่อมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นองค์กรการปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ได้เห็นผลงานการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เป็นที่ประจักษ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีมติมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุนในการดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ถือว่าเป็นมติที่มีผลตามกฎหมาย เพราะการออกมติดังกล่าวของมหาเถรสมาคมอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๓๕

           “จากเจตนารมณ์มติมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะเห็นว่าเพื่อต้องการให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยงานกลางที่วัดสระเกศ เป็นศูนย์กลางงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ไทยในประเทศ กรอบกับวัดสระเกศ เป็นที่ตั้งของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จึงเท่ากับว่าวัดสระเกศ เป็นศูนย์กลางของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย เพื่อมุ่งหวังให้การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยทั้งในและต่างประเทศขับเคลื่อนควบคู่ขนานกันไป และมีเอกภาพในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน”

           ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ จึงส่งผลต่อการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในฐานะที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เมื่อพระวิทยากรรูปไหนมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่น ๆ ครบตามเงื่อนไข พร้อมจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ หรือเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศ ก็จะได้เดินทางไปทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศ ซึ่งตรงจุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของอาตมาที่มีโอกาสได้เดินทางไปทำงานเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ได้ไปศึกษาดูงานและแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระธรรมทูตในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา ๓ เดือน และล่าสุดได้ไปเป็นพระธรรมทูตที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา ๓ เดือนเช่นกัน

           การที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุนในการดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ทำให้กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามต้องรับภาระการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญพระวิทยากรที่มีอยู่ก็อาจจะไม่เพียงต่องานเผยแผ่ที่ต้องรับผิดชอบ นอกจากจะอบรมเพียงแต่คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อสร้างและพัฒนาพระวิทยากรให้พร้อมและเพียงพอกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่โตขึ้นและงานขยายเพิ่มขึ้นไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว เช่น โครงการพระนักเขียน ๔ ภาค, โครงการสมณสัมมนา โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรมที่จัดอยู่สวนกลาง และตามจังหวัดต่าง ๆ, โครงการเกี่ยวกับสื่อไม่ว่าจะเป็นการฝึกทำสื่อการสอน ถ่ายภาพ หรือตัดต่อวีดีโอ ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ขาดไม่ได้ จึงส่งผลให้มีเครือข่ายพระวิทยากรกระบวนธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ อยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ

           อนึ่ง กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ นอกจากจะเป็นพระวิทยากรอบรมแล้ว ภารกิจเร่งด่วนสำคัญก็คือการสร้างพระวิทยากร เพื่อสนองงานตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว จึงก่อตั้งโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ซึ่งอาตมาเองก็เป็นหนึ่งในกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากรในครั้งนี้เช่นกัน

ภารกิจหลักคือทำหน้าที่ในการสร้างพระวิทยากรต้นแบบของคณะสงฆ์ไทยให้มีความเชี่ยวชาญในทุก ๆ ท่านที่เกี่ยวกับการทำงานเผยแผ่ ส่วนกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม ก็อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไป ส่วนงานอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่อันเกี่ยวกับการสร้างพระวิทยากรก็ย้ายให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

           ทั้งนี้ ในเวลาต่อมาไม่นานสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ได้รับภารกิจสำคัญครั้งแรกบนเวทีงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศคือ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้ไปร่วมประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป (Conference Thai Overseas Going Dhammaduta Bhikkhus in Four Continents) ณ ห้องประชุมของโรงแรม PARK ROYAL ประเทศสิงคโปร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และอาตมาก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วย และถือเป็นปฐมเหตุที่ทำให้อาตมาได้เดินทางไปเป็นพระธรรมทูต ณ ประเทศสกอตแลนด์ในครั้งนี้

           จากสมุดบันทึกของอาตมาในการเข้าร่วมประชุมมีพระธรรมทูตจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมหลายท่านด้วยกันคือ พระธรรมพุทธิวงศ์ วัดพุทธาราม เมืองวาลแวกซ์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, พระธรรมโพธิวิเทศ วัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล, พระเทพสิทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, พระราชวิเทศปัญญาคุณ วัดมหาธาตุสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร รองประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร, พระวิมลศาสนวิเทศ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป, พระวิเทศรัตนาภรณ์ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, พระปัญญาธรรมวิเทศ วัดอานันทเมตยาราม ประเทศสิงคโปร์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์, พระศรีโพธิวิเทศ  วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล, พระมหาภาสกร ปิโยภาโส ป.ธ.๙ วัดพุทธปทีปลอนดอน, สหราชอาณาจักร, เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร, ดร.เสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี ผู้ทรงคุณวฺุฒิ และตัวแทนพระธรรมทูตจาก ๔ ทวีป ฯ

ประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป (Conference Thai Overseas Going Dhammaduta Bhikkhus in Four Continents) ณ ห้องประชุมของโรงแรม PARK ROYAL ประเทศสิงคโปร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ประชุมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป (Conference Thai Overseas Going Dhammaduta Bhikkhus in Four Continents) ณ ห้องประชุมของโรงแรม PARK ROYAL ประเทศสิงคโปร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

           ในงานประชุมมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในที่ประชุม โดยท่านได้กล่าวให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุมไว้อย่างน่าสนใจว่า

           “ขอชื่นชมในการทุ่มเทเสียสละ ในการทำงานของพระธรรมทูตทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง ที่มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ถือเป็นการประชุมพระธรรมทูต ๔ ทวีป เพื่อปรึกษาหารือ ร่วมมือกันวางแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เป็นการวางยุทธศาสตร์การเผยแผ่ในยุคดิจิตัล ๔.๐ อีกทั้งเป็นการวางรูปแบบให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนา ทำให้เป็นการเพิ่มคุณค่าของพระธรรมทูตจนเป็นที่มาของการจัดตั้งองค์การพระธรรมทูตโลกขึ้น จึงขอชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

         “ขอฝากว่าการเป็นพระธรรมทูตในต่างแดน มิใช่เป็นกันง่ายๆ ทั้งการกิน การอยู่ ความเป็นไป ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่นให้ได้ ทำอย่างไรจะให้หน่วยราชการ ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจเรา และมองเราด้วยความเป็นมิตร ให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ไม่ได้เบียดเบียนหรือสร้างปัญหาให้ใคร ด้วยวินัยที่เรามี ความดีความเสียสละที่เราทำ กับภูมิธรรมที่เป็นรากฐาน ก็จะให้งานพระธรรมทูตเด่นขึ้น และควรมีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว จัดทำหลักสูตรเผยแผ่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างนี้เป็นต้น”

           ในการนี้ผู้แทนสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตประต่างประเทศ โดยมีพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี,ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และ(ร่าง) หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  

           และช่วงท้ายของการประชุมเป็นพิธีการประกาศปฏิญญาสิงคโปร์ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ๔ ทวีป โดยพระวิเทศรัตนาภรณ์ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระมหาภาสกร ปิโยภาโส เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งในปฏิญาสิงคโปร์ นั้นได้ก่อตั้ง องค์การพระธรรมทูตโลก “World Buddhist Dhammaduta Organization (WBDO)” เพื่อความเป็นเอกภาพขององค์กรพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก กำหนดนโยบายการสอนพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรพระธรรมทูตโลก ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติ สร้างศาสนิกสัมพันธ์กับนานาศาสนา เป็นตัวแทนขององค์กรชาวพุทธและพุทธศาสนาในเวทีนานาชาติ และทำหน้าที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และไม่เกี่ยวกับการเมือง

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

           ดังนั้น จะเห็นว่าสาระสำคัญของการประชุมนอกจากจะเป็นการมาปรึกษาหารือ วางแนวทางการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุธศาสนาในต่างประเทศแล้วก็คือประกาศปฏิญญาสิงคโปร์ที่ก่อตั้งองค์การพระธรรมทูตโลก “World Buddhist Dhammaduta Organization (WBDO)” ตามปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นคณะสงฆ์ไทยคณะแรกที่ได้เดินทางไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เป็นผู้สานต่อปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ให้เกิดขึ้นจริงในการประชุมครั้งนี้

           อย่างไรก็ตามจากผลของมติมหาเถรสมาคมดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศานาไปทั่วประเทศ และมีโอกาสได้ทำงานเผยแผ่ในต่างประเทศ ผ่านทางสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม ฯ ซึ่งในตอนต่อไปอาตมาจะได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันพัฒนาพระวิทยากร และสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์, หลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เชิงปฏิบัติการ ที่อาตมาได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางไปร่วมประชุม ณ ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นปฐมเหตุให้อาตมาได้เดินทางไปจาริกธรรม ณ ประเทศสกอตแลนด์อีกด้วย

พระใบฏีกาคทาวุธ-คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน

จาริกธรรมสกอตแลนด์ ตอนที่ ๒
“การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
คอลัมน์ เขียนธรรมให้ถึงโลก หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here