Home Uncategorized

Uncategorized

  พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  “สติ-ปัญญา” แก้ปัญหาจิตอันธพาล : ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร. สติ-ปัญญา แก้ปัญหาจิตอันธพาล ปุจฉา-วิสัชนากับพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๓๐) บรรพ์ที่ ๕ (๒) การรับประเคน โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (ตอนที่ ๒) พุทธกิจในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ : เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) คำปรารภ หนังสือ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุการณ์เฉพาะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล...
  พระพุทธรูป หลวงพ่อโชคดี ในศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวัโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (ตอนที่ ๑) ปฐมบท ความเป็นมาของพระอภิธรรม : เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พระอภิธรรมนี้พระพุทธองค์แสดงให้เทวดาฟัง จากทรงปรารภความกตัญญูที่มีต่อพระพุทธมารดา ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ สู่การแสดงปรมัตถธรรม อันมีนัยหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด ละเอียด ประณีตยิ่ง พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๑) พระเตมีย์ : เนกขัมมบารมี (ตอนจบ) สู่ทางโพธิญาณ โดย ญาณวชิระ :...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง ขอน้อมถวาย ผลงานนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วาพุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง...
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๙) "ชีวิตที่รู้ตัวเอง เป็นชีวิตที่อิ่มใจ" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๙) “ชีวิตที่รู้ตัวเอง เป็นชีวิตที่อิ่มใจ” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๙) "ชีวิตที่รู้ตัวเอง เป็นชีวิตที่อิ่มใจ" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๙) "ชีวิตที่รู้ตัวเอง เป็นชีวิตที่อิ่มใจ"
  ธรรมนิพนธ์ “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน

  จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-แม่ใหญ่ ฉบับที่ ๒ (ตอนที่ ๓) “มรดกของบรรพบุรุษ” จากธรรมนิพนธ์ เรื่องหลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน “ มรดกของบรรพบุรุษ” จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-โยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๒ (ตอนที่ ๓)
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๙) บรรพ์ที่ ๕ (๑) สิ่งที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาท โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ
  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๑) พระเตมีย์ : เนกขัมมบารมี (ตอนที่ ๔) ประกาศคาถาว่าด้วยน้ำใจมิตร โดย ญาณวชิระ :...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง ขอน้อมถวาย ผลงานนี้ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา กาเยนะ วาจายะ...
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๓๘ Happy Father’s Day เรื่องและภาพ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๓๘ “สุขสันต์วันพ่อ”( Happy Father’s Day) เรื่องและภาพ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๓๘ Happy Father’s Day เรื่องและภาพ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๓๘) สุขสันต์วันพ่อ :Happy Father’s Day โดย...

  TRENDING RIGHT NOW