Home Uncategorized

Uncategorized

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๑๔) วันแรกที่พบหลวงพ่อสมเด็จ วัดสระเกศฯ

  หนังสือ "หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรม" ในชีวิตประจำวัน โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ ในหนังสือ “หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  ขอขอบพระคุณภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ วัดสระเกศ

  ” พระพุทธศาสนากับเสรีภาพในการเรียนรู้” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เมื่อคราวก่อนได้ตอบคำถามของท่านที่อยากรู้ว่า ทำอย่างไรถึงจะได้ขึ้นสรรค์ โดยยกเรื่องของท้าวสักกะมาเป็นกรณีตัวอย่าง มีหลายท่านที่ชอบ เพราะมีแนวทางชัดเจนและยังปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำดีของตนเองมายิ่งขึ้น แต่ก็มีเสียงสะท้อนอื่นตามมาเหมือนกันบอกว่า “อย่าเอานรกมาขู่ อย่าชูสวรรค์มาล่อ”  อันที่จริงก็ไม่ได้คิดจะขู่หรือลวงล่ออะไร  เพราะเป็นแค่ผู้สื่อสารข้อมูลสู่มวลชน ในเรื่องราวดีๆ ทางพระพุทธศาสนา แม้จะมีความคิดเห็นส่วนตัวบ้าง แต่ก็พยายามที่จะนำเสนอเชิงสร้างสรรค์มากที่สุด  โดยมุ่งประโยชน์ของผู้อ่านเป็นสำคัญ "พระพุทธศาสนากับเสรีภาพในการเรียนรู้" โดย...
  “ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  การเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในประเทศเกาหลี และการเกิดขึ้นของวัดไทยในเกาหลี เกิดขึ้นจากคนไทย แรงงานไทยที่มาทำงานในเกาหลี อีกส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เกิดจากความใจกว้างของชาวเกาหลี พุทธสมาคมเกาหลี และรัฐบาลเกาหลีที่เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ไทย รวมถึงพระสงฆ์นานาชาติ ได้มาปฏิบัติศาสนกิจ และสร้างวัดของชาติตัวเองในแผ่นดินเกาหลี “ศาสนสัมพันธ์” สังฆะเป็นหนึ่งเดียว ปณิธานพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้
  พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม พระธรรมทูต ประเทศสกอตแลนด์ ผู้เขียน

  “พูดแทนคณะสงฆ์ งบอุดหนุน พศ.พระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ในสังคมปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารไปได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยข่าวที่สังคมให้ความสนใจตอนนี้คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร้องทุกข์ต่อคณะสงฆ์เรื่อง งบอุดหนุน พศ. ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบ มีเพียงแต่วาทกรรมผ่านทางสื่อเท่านั้น ผู้ที่ฟังข่าวควรมีสติ ใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญให้ดี เพราะการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์ ต้องอาศัยความเสียสละ ทุ่มเท เพื่อเดินตามรอยบาทพระพุทธเจ้าผู้ทรงวางหลักพระวินัยไว้ในการปกครองสงฆ์อย่างงดงามที่ได้วางแนวทางไว้มากว่า ๒,๖๐๐ ปี           ปัจจุบันการดำเนินงาน "การคณะสงฆ์" ในประเทศไทย เป็นระบบและมีความมั่นคงเข้มแข็ง ซึ่งสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือพระหนุ่มเณรน้อยที่ต้องการบวชเรียนเพื่อศึกษาธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์ได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน คณะสงฆ์ก็ยังทำหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้คนได้มีร่มธรรมไว้พึ่งตนเอง อีกทั้งช่วยทำหน้าที่สงเคราะห์ผู้ยากไร้...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) บรรยายธรรมให้นักศึกษาฟังเรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ ในครั้งนั้น

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๓๓) “สุวรรณสาม” อานุภาพแห่งความกตัญญู

  “มาตาปิตุอุปัฏฐานัง เพราะการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุด” รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จึงกลับมา นอกจากจะเป็นกำลังใจในชีวิตของผู้เขียนที่ตั้งใจทดแทนพระคุณคุณแม่ และพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแล้ว ยังตั้งใจบูชาปฏิปทาท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอดในครั้งนั้นเป็นสำคัญ เพราะความเพียรในการปฏิบัติของท่านอย่างอุกฤษฎ์ การเป็นพระสุปฏิปันโนของท่านที่มีความเมตตาต่อทุกผู้คนอย่างไม่มีประมาณ ผู้เขียนจึงขอท่านถ่ายทอดอัตชีวประวัติของท่าน หลังจากที่ท่านเมตตาเขียนบทความเรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม " เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙ หลังจากเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ให้กับนิตยสาร...
  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนง ทองประเสริฐ ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา อดีตเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน

  “ปราชญ์พุทธ” ติง “เทวัญ” ชี้ พระผู้ใหญ่คดีเงินทอนวัด ยังไม่ขาดสมณะเพศ

  ขอขอบคุณที่มา : https://thesender.co/2060/news/ “ปราชญ์พุทธ” ติง “เทวัญ” ชี้ พระผู้ใหญ่คดีเงินทอนวัด ยังไม่ขาดสมณะเพศ ศาสตราจารย์(พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา ระบุว่า ข่าวคุณเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่กำกับดูแลสำนักพุทธให้สัมภาษ​ณ์ว่า​ พระชั้นผู้ใหญ่ติดคุก​ ปมเงินทอนวัด ...
  พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระอรรถกิจโสภณ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดสามพระยา ที่ถูกควบคุมตัวในขณะนั้น (ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

  “วิพากษ์ แนวคิดการสละสมณเพศ มาตรา ๒๙ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กับกรณีรัฐมนตรีฯ...

  สำหรับกรณีตามมาตรา ๒๙ นี้ในประเด็นเรื่องของอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการประกันตัว เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นการลาสิกขาหรือไม่อย่างไรนั้น จากสามบทความที่ผ่านมาอาตมาได้อธิบายให้เห็นชัดแล้วว่าทั้งหลักการของพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมคือ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ พร้อมท่านเจ้าคุณอีกหลายรูปที่ต้องถูกจับถอดจีวร และไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาในขณะนั้น “ท่านมีความชอบทั้งพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองที่จะใส่จีวรได้ตามปกติวิถีของพระสงฆ์ทั่วไป เพราะก่อนเข้าเรือนจำ ระหว่างอยู่ในเรือนจำ และหลังจากได้รับการประกันตัวท่านก็มีสถานะเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยและโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” ซึ่งในประเด็นนี้อาตมาจะไม่อธิบายอีก แต่ก่อนท่านจะอ่านบทความนี้ อยากให้ท่านย้อนกลับไปหาอ่านสามบทความที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจในบทความนี้มากยิ่งขึ้น
  หลวงพ่อพุทธเมตตามหาชัยมงคล วัดพุทธเมตตามหาชัยมงคล ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๖ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  เดินทางจาริกธรรมในอเมริกามาจำพรรษาที่วัดพุทธเมตตามหาบารมีได้หลายเดือนแล้ว ฉบับนี้ขอเล่าเรื่องการสร้างวัด ทำบุญของชาวพุทธ หรือแม้แต่เจ้าอาวาสผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปกป้องดูแลลูกวัด​ ด้วยพลังของแรงศรัทธาอย่างหาญกล้าที่สร้างวัดวาอารามให้งดงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ศาสนิกชนของชาวพุทธได้เรียนรู้ธรรมะ​ ทำบุญกุศลสั่งสมบารมีของตน​ และการเจริญจิตภาวนาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยแรงศรัทธา “วัดพุทธเมตตามหาบารมี” จาริกธรรมในอเมริกา​ ตอนที่​  ๖​ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย
  ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และคณะสงฆ์เดินทางไปมอบของอุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้านในช่วงปีใหม่ไทย ในจังหวัดอุบลราชธานี

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ ตอนที่ ๑๓ วิถีพุทธ…ประดุจเทียนที่ส่องสว่างไปข้างหน้า(ระยับแดด กระดานชนวน และน้ำท่วมใหญ่)

  ปีนี้น้ำมามาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยต้องประสบกับอุทุกภัยอย่างใหญ่หลวง บางพื้นที่น้ำท่วมสูงถึง ๗ เมตร เลยทีเดียว แม้ผู้เฒ่าผู้แก่ในวัย ๙๐ ปีขึ้นไป บางท่านกล่าวว่า ไม่เคยเจอกับน้ำท่วมมาก่อน  ในจังหวัดอุบลราชธานี ก็ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่เช่นเดียวกับ พระเจดีย์ที่บ้านปากน้ำ  บุ่งสะพัง จ.อุบลราชธานี ก็ถูกน้ำท่วมสูงจนมิดศีรษะในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา    พระเจดีย์ที่ปากน้ำ บ้านบุ่งสระพัง จ.อุบลราชธานี ในปีนี้ที่ถูกน้ำท่วม
  “ชุมชนสงฆ์” สังคมแห่งการเกื้อกูลในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  “ชุมชนสงฆ์” สังคมแห่งการเกื้อกูลในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  หลายสัปดาห์ก่อนได้เล่าถึงศาสนสงเคราะห์ ศาสนกิจของพระสงฆ์ไทยในเกาหลีใต้ และงานศาสนสงเคราะห์ของวัดในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยหรือ คนที่มาทำงานในเกาหลีใต้ ในการให้ที่พักอาศัย ตลอดถึงการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในการให้การช่วยเหลือประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ ตลอดถึงการให้หลักธรรมะเป็นหลักในการใช้ชีวิต วันนี้ขอกล่าวถึงการเดินทางมาทำงานของคนไทยที่มาทำงานในเกาหลีใต้ “ชุมชนสงฆ์” สังคมแห่งการเกื้อกูลในเกาหลีใต้ โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท วัดพุทธารามเกาหลี  เมืองอันซัน ประเทศเกาหลีใต้ ...

  TRENDING RIGHT NOW