Home Uncategorized

Uncategorized

  กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๗๑. คมความคิด ๗๒. ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก สำหรับสองบทนี้ผู้เขียนสรุปสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับที่มาของ "คมความคิด" และจุดกำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ชาติที่ ๒ พระมหาชนก

  สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๙. แสงสุดท้าย ๗๐. “เกียรติของหลวงพ่อ”  : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก
  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : ชาติที่ ๑ พระเตมีย์

  หนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง " ฉบับ ญาณวชิระ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๕

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๘. การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล พระผู้สร้างพระเณรรุ่นใหม่ให้ยืนหยัดในโลกปัจจุบันให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างสมสมัยโดยไม่ออกนอกพระธรรมวินัยและให้จารีตประเพณีวัฒนธรรมหุ้มห่อแก่นธรรมไว้มิให้สูญสิ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้โลกเปลี่ยน แต่สัจธรรมยังดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  แถลงข่าวการจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ณ ศูนย์ แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : คำนำ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

  ขอบพระคุณ ภาพจากเพจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : คำอุทิศ และ ความนำ จากทศชาติสู่ทศบารมี

  "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ : คำอุทิศ และ ความนำ จากทศชาติสู่ทศบารมี

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๕.  ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รูปที่สอง ๖๖. ประทานโอวาท ๖๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ...

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล...

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : อารัมภกถา

  "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” : อารัมภกถา

  TRENDING RIGHT NOW