บททดสอบ
ศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น

ค่าแห่งคำอธิษฐาน

การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่
ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จ
จะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง.

ค่าแห่งคำอธิษฐาน

๘ . ค่าแห่งคำ

เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

๘.

ค่าแห่งคำ

              ณ โรงพยาบาล… เนื่องจากโรคเก่ากำเริบ ไทรอยด์เป็นพิษ แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกาย สอบถามอาการ รวมทั้งวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเช่น การตรวจเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนไทรอยด์ ให้ทราบถึงระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายเกือบทุกส่วนที่สำคัญ เช่น การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การหายใจ การเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัวลด ต่อมไทรอยด์บริเวณลำคอบวมโตขึ้น มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ อ่อนเพลีย ฯลฯ 

              “หลังจากเฝ้าไข้เจ้าคุณเทอดตลอด ๒วัน ผู้เขียนต้องกลับมาที่วัด เพื่อผลัดเปลี่ยนกันดูแลกับพระรูปอื่น
              เช้ามืดที่วัด เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาสอบถามหาเจ้าคุณ จึงแจ้งตามความเป็นจริงไป…..”

ในวันนั้น ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันนี้นั้นเอง ที่ผู้เขียนได้รับถุงโน้ตใส่จีวรให้นำกลับมาวัดสระเกศ ความว่า                              

“ขอให้นำไตรจีวรชุดนี้

ไปวางไว้หน้าเตียงนอนหลวงพ่อสมเด็จฯ

พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภิกขุภาวะผม ดำรงอยู่สืบมา”
พระราชกิจจาภรณ์

๒๔ พ.ค ๖๑             คัดมาจากคำประพันธ์ของ

                                พระอาจารย์เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม

              สัจจะแห่งคำอธิษฐานธรรม อันเป็นเครื่องกำหนดรู้แห่งการกระทำที่สร้างความมุ่งมั่นและการวางรากฐานในการสร้างความดีงามด้วยการรักษาสัจจะแห่งคำพูดที่ทรงพลัง รวมถึงเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง  

เพราะว่าสัจจะแห่งความจริงที่เกิดขึ้นนี้เป็นพลังแห่งศรัทธานำไปสู่ความสำเร็จและเอาชนะสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงที่ปรากฎตามสัจจะอธิษฐาน

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการตั้งสัจจะอธิษฐานของพระอาจารย์เจ้าคุณที่มีความมั่นคงต่อบวรพระพุทธศาสนา ตลอดระยเวลาที่ได้บำเพ็ญบารมีธรรม เป็นการตั้งอธิษฐานธรรมที่ค้นหาคำตอบของ “ความไม่จริง ด้วยความจริง” ในทัศนะของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากเรามีจิตที่ตั้งปณิธานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่วแน่ การตั้งใจมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว แล้วพิจารณาด้วยปัญญา ดำเนินตามวิริยะแห่งความเพียร เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งใจไว้ เนื่องจากความสำเร็จใดๆที่เราได้ตั้งใจไว้แล้วจะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการอธิษฐานบารมี ด้วยการทำให้กาย วาจา และใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เมื่อการศึกษาหรือการทำงานสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลได้แสดงว่าพลังแห่งการอธิษฐานบารมีที่เราได้สะสมแห่งความดีงามไว้นั้นจะปรากฎเด่นชัดขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องการ

              เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธูรบัณฑิต  เป็นราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในชาดก โดยวิธูรบัณฑิตนั้น เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและหนักแน่นในเรื่องของการรักษาสัจจะ และเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ  อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อคำพูด  และการกระทำของตน แม้จะถูกปุณณกยักษ์จับไปเพื่อฆ่าเอาหัวใจก็ไม่เกรงกลัว  

ทั้งนี้ เพราะต้องการรักษาสัจจะที่ได้ให้ไว้กับยักษ์ จนในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนความคิดของยักษ์ด้วยการปฏิบัติให้ยักษ์เห็นความจริงและมั่นคงในสัจวาจาของตน  ในที่สุดก็รักษาชีวิตให้รอดพ้นจากอันตรายได้  การบำเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิตนั้นถือว่าเป็นไปตามแนวทางแห่งพุทธจริยา  และเป็นแบบอย่างของผู้ที่รักษาสัจจะได้  โดยสัจจะที่รักษานั้นสามารถให้ประโยชน์ทั้งแก่ตนและสังคม

ดังนั้น  สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นหลักธรรมสำคัญแห่งการสร้างเกียรติยศ ปัญญา ทรัพย์สมบัติ และญาติมิตร เพราะว่าสัจจะ คือ ความจริง, ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทำจริงเป็นพื้นฐาน สัจจะแห่งการกระทำ การรักษาซึ่งคำพูดที่ได้ให้ไว้กับตนเอง เพื่อเป็นเครื่องชี้นำในการกระทำสิ่งนั้นๆให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังแห่งศรัทธา ก่อให้เกิดเจตนาในการตั้งมั่นเพียรพยายามที่ตั้งใจทำงาน ทมะการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและยังฝึกตนให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอ ขันติความอดทนต่อการทำงาน ไม่มีสิ่งใดที่จะประสบความสำเร็จได้หากเราไม่พยายามทำสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้น

              ดังนั้นการตั้งสัจจะบารมี ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาสัจวาจา ความจริงใจหรือการตั้งมั่นในคำพูดที่ได้เปล่งออกมาอันเป็นการอธิษฐานแห่งความมั่นสัญญา ซึ่งจะไม่มีอะไรมาทำลายได้ ไม่ว่าในการดำเนินชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ถือว่าสิ่งนั้นคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการลงมือทำ ทำด้วยใจที่แน่วแน่ และตั้งมั่นในความดีงามที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยการรักษาสัจจะแห่งคำอธิษฐานถือว่าเป็นความจริงที่ปรากฏจากการกระทำ ความตั้งใจจริง และความชื่อสัตย์ที่มีต่อคำพูด

การให้สัจวาจาไว้ถือเป็นการรักษาคำพูดอย่างหนึ่ง

หรือเป็นความจริงที่เป็นการชื่อตรงต่อคำพูด

ยึดมั่นในหลักการ รับผิดชอบต่อคำพูดและรักษาความจริง

พระอาจารย์เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม

จึงขอนำบันทึกธรรมส่วนหนึ่งของอาจารย์เจ้าคุณ เมื่อครั้งอยู่ในเรือนจำตลอด ๔๕๐วัน มาเป็นกำลังใจในการอธิษฐานจิต เพื่อการปฏิบัติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า

ความจริงเป็นสัจจะอันประเสริฐ แม้ความทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่ง อย่ากลัวที่จะเผชิญความจริงฯ  เพราะมีแต่ความจริงเท่านั้นที่จะแก้ความไม่จริงได้

ดังเช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และ ดวงดาวมีแสงในตัวเอง แม้ชั่วขณะหนึ่งที่ถูกเมฆหมอกบดบังไว้ แต่เมื่อเมฆหมอกเคลื่อนผ่านไป  มันก็จะส่องสว่างเช่นเดิม  ความจริงก็เช่นกัน แม้ชั่วขณะหนึ่งที่มีผู้คนพยายามกลบเกลื่อนไว้ด้วยความไม่จริง แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ความจริงก็จะถูกเผยออกมาเหมือนพระจันทร์พ้นเมฆฯ

              คนที่มีสัจจะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

เพราะว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นคนดี

มีศีลธรรมที่สมบูรณ์

หากอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วนั้นโดยที่มีความชื่อสัตย์ต่อกัน

ก็จะทำให้มีความจริงใจต่อกัน

เราก็จะพบแต่บุคคลที่หลอกลวงจะหาประโยชน์และความจริงใจไม่ได้

พระอาจารย์เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม

              ซึ่งคนเรานั้นก็มักจะทราบความจริงอยู่วันยังค่ำ ฉะนั้นเรามักจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ นักปรัชญา นักศาสนาที่ต้องการค้นคว้าหาคำตอบเพื่อที่จะรู้ความจริง ความจริงชีวิตและความไม่จริงที่มีความจริงซ่อนอยู่

การที่จะค้นคว้าหาคำความจริงนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝน, การข่มใจ รักษาใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว, รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  ซี่งในวิถีของการต่อสู้ เพื่อชนะใจตนไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความอดทนต่อการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามฯ  เพราะการทำความเพียรพยายาม ด้วยความเพียรพยายามแห่งพระมหาบุรุษที่ตรัสสอนเรากำลังคลายออกจากที่สุดของความทุกข์ที่เผชิญ แต่กลับมีคนกำลังดิ้นรนทำสิ่งที่จะแผดเผาตนเองให้จมดิ่งลึกลงไป สู่ก้นเหวแห่งความทุกข์อันแสนเวทนาฯ เพียรเพื่อขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่า  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเจออะไร ไม่ว่าจะหนักเท่าใด  หากได้รับการอบรมมาดีแล้ว คำสั่งสอนของพระอุปัชฌาย์  จะอยู่กับเราเสมอฯ

ฉะนั้น ความอดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้น ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย ต่อการบีบบังคับของกิเลสและด้วย ความอดทนเท่านั้น จะทำให้ก้าวข้ามช่วงชีวิตที่ยากลำบาก เถื่อนถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยของพญาราชสีห์ ห้วงมหานทีเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่ปลาใหญ่ การเติบโตจากภายใน เป็นวิสัยของปราชญ์ทั้งหลาย

เพราะ ความอดทน ไม่ได้มีไว้เพื่อสิ่งใด แต่มีไว้เพื่อพิสูจน์ความจริง อย่าให้ความจริงถูกปกปิดโดยไร้เสียซึ่งความอดทนที่จะพิสูจน์มันฯ เป็นเรื่องจริงว่า  ไม่มีการเสียสละใด ที่ไม่แลกมาด้วยหยดน้ำตา และความสูญเสีย ไม่มีชัยชนะใด ไม่ผ่านความเพียรพยายามฯ  เพราะว่าความเสียสละ, สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัวเอง โดยละหรือสละนิสัยไม่ดีต่างๆ

เมื่อชีวิตต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก  อย่าให้มีน้ำตา จงอดทน อดกลั้น และมีเป้าหมาย เพราะในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก มีคนน้อยมากที่เห็นใจ

พระอาจารย์เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม

              ดังนั้นการรักษาสัจจะแห่งคำพูดถือได้ว่าเป็นความจริงที่ดำรงมั่นในความรู้แจ้งแห่งปัญญา หยั่งรู้ในเหตุผล พิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจในความจริงที่เกิดขึ้น การตั้งสัจจะบารมีเพื่อการลงมือทำ ย่อมทำให้พลังแห่งความดีทำให้สำเร็จผลด้วยการตั้งมั่นในสัจจะแห่งคำอธิษฐานในสิ่งที่ถูกต้องและทำได้ด้วยสติปัญญาของเรา แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะสะใจและสมน้ำหน้า เมื่อปฏิญาณตนเป็นบุตรพระพุทธองค์แล้ว จงอดทน อดกลั้น และจงใช้ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก เป็นโอกาสทำเป้าหมายของตนให้แจ่มชัดยิ่งขึ้นฯ

ด้วยอานิสงส์ของการมี สัจจะ คือปลูกนิสัยความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในตัว ซื่อสัตย์ เป็นคนหนักแน่นมั่นคง ย่อมได้รับการเคารพยกย่องมีเกียรติยศชื่อเสียง

              อานิสงส์ของการมี ทมะ คือ ปลูกฝังนิสัยรักการฝึกฝนตน ยับยั้งตนเองไม่ให้หลงไปทำผิดได้ มีปัญญาเป็นเลิศ

              อานิสงส์ของการมี ขันติ คือ ปลูกฝังนิสัยการอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ  ทำให้ทำงานได้ผลดี ทำให้เกิดความมั่นคง

              อานิสงส์ของการมี จาคะ คือ ปลูกฝังการมีนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตัว ด้วยอารมณ์ผ่องใส เป็นการสร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง จะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป มีกัลยาณมิตรรอบตัว

              หรือจะด้วยอานิสงส์ดังกล่าวมาข้างต้น สำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอนมัสการเชิญพระคุณท่านทั้งหมด เพื่อเข้าเฝ้าฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

              คุณค่าแห่งคำ เพียงแค่ประโยคสั้นก็ทำให้เราผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนั้นได้ เมื่อมีสัจจะย่อมมีเกียรติยศชื่อเสียง เมื่อมีทมะย่อมได้รับปัญญา เมื่อมีขันติย่อมเกิดความมั่นคงในเรือนใจ และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีไว้เป็นสมัครพรรคพวกในสังคมอยู่ในที่แห่งใด ย่อมเป็นสุข

              ด้วยทั้งหมดนี้คือ…

“ค่าแห่งคำ”

พระอาจารย์เจ้าคุณเทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม

ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๘ . ค่าแห่งคำ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here