Home Featured

Featured

  Featured posts

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ภาพในอดีตสมัยเมื่อครั้งยังเป็นพระมหาเกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๔๕. เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ๔๖. เรียนภาษาอังกฤษ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : สีน้ำมันบนผ้าใบ โดยศิลปิน บุญเสริม ชัยเวทย์ : ภาพจากหนังสือ "สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ : ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์แห่งแผ่นดินทอง เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ อนันตะ พิมพ์ครั้งที่...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ออกไปเยี่ยมพระนิสิตปฏิบัติธรรม

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๔๓. ความพากเพียรก้าวสู่ความสำเร็จ ๔๔. ห้องสมุดส่วนตัว เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พุทธศักราช ๒๕๒๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เ้กี่ยว อุปเสโณ) ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสาธิตการอุปสมบท และสีมากรรม ตามแบบอย่างคณะสงฆ์ไทย แก่คณะสงฆ์สยามวงศ์ ณ ประเทศศรีลังกา วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน...
  สามเณรเกี่ยว โชคชัย (รูปซ้าย)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๔๐. อุปสมบท ๔๑. ทรงพระปาฏิโมกข์ ๔๒. เครื่องบูชาพระปาฏิโมกข์ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต...

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องอบรมสามเณรภายในพระอารามด้วยตัวของท่านเอง ทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๑๕ ค่ำ เรียนรู้ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล ผู้นำความสมานสามัคคีในคณะสงฆ์อย่างหมดจดและงดงาม
  พระตำหนักสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโยมหาเถร) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๓๘.โจโรฤกษ์ ๓๙. ฤกษ์ตาย-ฤกษ์เป็น เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระรูปหนึ่ง ผู้เกิดมาเพื่อต่อลมหายใจพระพุทธศาสนา กว่า ๔๐ ปีที่จาริกธรรมไปยังดินแดนตะวันตกท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บ เพื่อปักธงธรรมจักร เผยแผ่พระธรรม สร้างพระธรรมทูตแและพระสงฆ์นานาชาติ ช่วยเหลือผู้คนให้ดับทุกข์ทางใจได้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสังสารวัฏได้มากที่สุดในช่วงกึ่งพุทธกาล
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระอุปัชฌาย์

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๓๖.ความพากเพียร ๓๗. เรียนกรรมฐานกับสมเด็จพระสังฆราช (อยู่) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระ ผู้เกิดมาเพื่อกอบกู้ สืบสาน พระพุทธศาสนาให้มีชีวิตและลมหายใจ เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์ ด้วยการสร้างพระเณร
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยศิลปิน "สุพจน์" ร่วมแสดงงาน "สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์" พุทธศักราช ๒๕๕๖ : กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๓๒. พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดสระเกศ ฯ(๕) ๓๓.โพธิ์ลังกาหน้าพระอุโบสถ วัดสระเกศฯ (๖) ๓๔. หอพระไตรปิฎก...

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ศึกษาปฏิปทาพระเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์และสังคมโลก
  กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๓๐. สระน้ำสรงมูรธาภิเษก (๓) ๓๑. พระประธานในพระอุโบสถวัดสระเกศฯ (๔) เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต...

  เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระ ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างอเนกอนันต์ สำหรับสองบทนี้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสระน้ำสรงมูรธาภิเษก...
  พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓) : กราบขอบพระคุณ ภาพจาก หนังสือ "มหาเวสสันดรชาดก สำนวนเทศนา ๑๓ กัณฑ์" อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร ป.ธ.๓) ณ ฌาปนสถานคุรุสภา วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดพระนคร วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๔

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๒๖. ประวัติ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) ๒๗. ผู้สืบต่อสำนวนเทศน์มหาชาติตำรับวัดสระเกศ เรียบเรียงโดย...

  ภาพวาด สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดย ศิลปิน บรรจบ ปูธิปิน : ดินสอ EE บนกระดาษ จากหนังสือ "สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ : ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ แห่งแผ่นดินทอง" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๕๖...

  TRENDING RIGHT NOW