Home Featured

Featured

  Featured posts

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน : คณะสาธยายพระไตรปิฎก โดยคุณรุ่งนภา ปัญญาวรากร คุณวิไล พชรโชค และญาติธรรม พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ อนันตะ

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๙) “พรหมโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นหมู่พรหม” : จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ “สุขสฺเสตํ อธิวจนํ ปุญฺญานิ”คำว่าบุญ เป็นชื่อของความสุข จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๙)
  พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี

  เมื่อโควิดนำความเปลี่ยนแปลงสังคมมาให้ พระรัตนตรัยแก้ไขวิกฤตินี้อย่างไร ปุจฉา-วิสัชนากับ พระมหา ดร.ขวัญชัย กิตฺติเมธี

  "โควิดกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป" ภาพวาดโดย มนสิกุล ๔ มกรา ๒๕๖๕ คำถาม: สังคมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ จะว่า โควิดนำความเปลี่ยนแปลงมาให้ส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่ เมื่อมนุษย์ต้องห่างกัน การสื่อสารก็น้อยลง ก็อาจเกิดความหวาดระแวงกันมากขึ้น ความเมตตาต่อกันน้อยลง  ความกลัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่งครอบครัวก็ใกล้ชิดมากขึ้น ดูแลกันมากขึ้น ...

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๙ จบ) “รู้ความหมายภวังคจิตเข้าใจเรื่องจิตตกภวังค์ “ เขียนโดย...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  ดื่มน้ำไม่ลืมต้นธาร หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ กับการก่อกำเนิดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และอานิสงส์การสวดมนต์ โดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) : กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ดื่มน้ำไม่ลืมต้นธาร หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ กับการก่อกำเนิดการเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และอานิสงส์การสวดมนต์ โดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น
  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) “จิตตกภวังค์คืออะไร“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) "จิตตกภวังค์คืออะไร" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด...
  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) “ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) "ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“ เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...
  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศฯ คณะ ๗

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๙ ตอนจบ) “บนเส้นทางที่ต้องเลือก” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๒) พระมหาชนก : วิริยะบารมี (ตอนที่ ๙ ตอนจบ) “บนเส้นทางที่ต้องเลือก”
  "หลวงพ่อดำ วัดสระเกศฯ" ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๖) “ให้นิมิต คือลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ”
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ภาพในอดีต

  ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก : จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗(๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ปุจฉา-วิสัชนา อกาลิโก :จากหนังสือพุทธประทีป จากรายการ  ททบ.๗ (๒๕๐๗) โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๕) “วิธีแก้นิมิต” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  TRENDING RIGHT NOW