Home Pray for life : สวดมนต์เพื่อชีวิต

Pray for life : สวดมนต์เพื่อชีวิต

  กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๗๑. คมความคิด ๗๒. ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก สำหรับสองบทนี้ผู้เขียนสรุปสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับที่มาของ "คมความคิด" และจุดกำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๓. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๖๔. งานด้านสาธารณูปการ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้พลิกฟื้นพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยให้ขจรขจายไปทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันท่วงที สำหรับสองตอนนี้ผู้เขียนเล่าสรุปในช่วงภายหลังสิ้นสุดยุคพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย  ของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ  แล้วค่อยๆ เลือนหายจากโลกไปทีละสาย ...จนเหลือที่มั่นสุดท้ายบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ และหลวงพ่อสมเด็จฯ...

  บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๑) แถลงข่าวจากตึกไทยคู่ฟ้า

  "ขุนเขาย่อมมีวันทลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง"ญาณวชิระ บันทึกการเดินทาง...“ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง”
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์ แสดงปาฐกถาในวันสามเณร วัดสระเกศฯ

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๑. งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ๖๒. กำเนิดวันสามเณร  เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแแห่งยุคสมัยในกึ่งพุทธกาล
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประกกบพิธีผูกพัทธสีมา วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๙. ตั้งตัวดีแล้วก็เดินหน้ากันต่อไป เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  น้อมเศียรเกล้าอภิวาทบูชา รำลึกมรณกาล ๙ ปีแห่งการจากไปเพียงสรีรสังขาร ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระเถระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและกล้าหาญทางธรรม “พระผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ”
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) : ภาพในอดีต

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๗. งานด้านวิชาการและการบริหารคณะสงฆ์ ๕๘. กำลังยังมีที่จะส่งต่อก้าวกันไป เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งได้รับนิมนต์ไปอุปสมบทให้กับชาวไต้หวัน วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระ
  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๕. ลำดับสมณศักดิ์ ๕๖.ปฏิปทาหลวงพ่อสมเด็จฯ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๕๓. ลำดับชาตกาลโดยสังเขป สู่ความยิ่งใหญ่ตลอดกาล  ๕๔.เส้นทางชีวิตกับการวางรากฐานงานพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  "พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี" : กราบขอบพระคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ออกไปเยี่ยมพระนิสิตปฏิบัติธรรม

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๔๓. ความพากเพียรก้าวสู่ความสำเร็จ ๔๔. ห้องสมุดส่วนตัว เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  พุทธศักราช ๒๕๒๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เ้กี่ยว อุปเสโณ) ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสาธิตการอุปสมบท และสีมากรรม ตามแบบอย่างคณะสงฆ์ไทย แก่คณะสงฆ์สยามวงศ์ ณ ประเทศศรีลังกา วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน...

  TRENDING RIGHT NOW