Home Pray for life : สวดมนต์เพื่อชีวิต

Pray for life : สวดมนต์เพื่อชีวิต

  "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-แม่ใหญ่ ฉบับที่ ๒ (ตอนที่ ๔) “คุณค่าของความกตัญญูกตเวที” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) “ คุณค่าของความกตัญญูกตเวที” จดหมายถึงโยมพ่อใหญ่-โยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๒ (ตอนที่ ๔) จากธรรมนิพนธ์เรื่อง
  วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง ๑๙ พรรษา และกรุงสาวัตถี เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาของบทสวดมนต์ “กรณียเมตตสูตร” จากหนังสือ “พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์” และอานิสงส์ในการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยสติและปัญญา โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จาก หนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับธรรมทาน)
  ธัมเมกขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี สถานที่ซึ่งพระอัณญาโกญธัญญาะ ดวงตาเห็นธรรม ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาพระพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร” พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ขออาราธนา พระพุทธมนต์บท "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ พอพระองค์แสดงธรรมจบลง พระโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรม อันปราศจากธุลี และเปล่งอุทานว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา” พระพุทธองค์ได้ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่า บัดนี้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วเป็นองค์แรกในพระพุทธรัตนะของพระองค์ จึงทรงเปล่งพระวาจาว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ” แต่นั้นมาคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่งของท่าน
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง "ไตรภูมิ" จากหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศฯ

  “เมื่อโลกถูกความมืดบอดครอบงำ แสงสว่างแห่งธรรมคือทางออก” เรียนพระธรรมจากพระไตรปิฎก จาก “อวิชชาสูตร”

  ขอบพระคุณภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง "ไตรภูมิ" ในศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จากแนวความคิดของพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙.ดร. ...
  เวสาลี หรือ ไวศาลี (อังกฤษ: Vaishali) คือเมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของคณะเจ้าลิจฉวี ที่มีปกครองแคว้นวัชชีด้วยระบอบคณาธิปไตยแห่งแรก ๆ ของโลก (บ้างก็ว่าด้วยระบอบประชาธิปไตย) เมืองนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองที่มั่นแห่งสำคัญของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น : ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  เมื่อเกิดโรคระบาดในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไร…กำเนิดพระพุทธมนต์ และ “รัตนสูตร” พระสูตรขจัดภัยพิบัติ จากหนังสือ “พุทธานุภาพ” อานุภาพของพระพุทธองค์ โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  หนังสือ “พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ : เรียนรู้พุทธธรรมจากพระพุทธมนต์เพื่อชีวิตที่ดีงาม” เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อเกิดโรคระบาดในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงทำอย่างไร…กำเนิดพระพุทธมนต์ และ "รัตนสูตร" พระสูตรขจัดภัยพิบัติ จากหนังสือ "พุทธานุภาพ" อานุภาพของพระพุทธองค์ โดย พระราชกิจจาภรณ์...

  “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ๑. จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก สู่การถอดบทเรียนครั้งสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม
  ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘ “สังคมจะหาความยุติธรรมไม่เจอ หากมนุษย์มีอคติ ๔ และขาดพรหมวิหารธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ตามระบอบรัฐธรรมนูญในมาตรา ๗๑ ตอนหนึ่งว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าว : ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ TV 32 ขอขอบคุณ ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ
  ขอขอบคุณ ภาพจาก Thai PBS

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๗ “รูปแบบการตัดสินคดีให้เกิดความยุติธรรม ตามแนวทางของมโหสถบัณฑิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก คมชัดลึก ขอขอบคุณ ภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต ขอขอบคุณ ภาพจาก ช่อง 7 ขอขอบคุณ ภาพจาก THE STANDARD

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๕ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า “ต้นแบบแห่งชีวิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๕ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า “ต้นแบบแห่งชีวิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ...

  TRENDING RIGHT NOW