Home ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช

ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช

  พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) กำลังปลงผมให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รุ่น ๗ “รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน” พ.ศ.๒๕๖๐

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๘) บรรพ์ที่ ๔ ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ๑.” การโกนผมนาค การแต่งตัวนาค” โดย...

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
  โครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รุ่น ๗ “รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน” ๖๕ ท่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเริ่มต้นพิธีขลิบผมที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเดินทางไปบรรพชาอุปสมบท ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย- เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๗) คุณสมบัติประชุมสงฆ์ที่เข้าร่วมในพิธีบวช และ คุณสมบัติของสีมาที่ใช้ประกอบพิธีบวช โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
  พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เตรียมบรรพชาและอุปสมบทให้กับพระนวกะโพธิรุ่นที่ ๗ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณอินเดีย ร่วมกับ สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปีพ.ศ.๒๕๖๐

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๖) ความเข้าใจ เรื่อง “สงฆ์” ผู้ทำหน้าที่ในการบวชให้กุลบุตร และ คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวช โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีขลิบผมและมอบผ้าไตรแก่กุลบุตรโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่น ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๕) การจัดเตรียมเครื่องสักการบูชา ไทยธรรมสำหรับพระสงฆ์ และ การขอขมาบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่เคารพนับถือ โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
  พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) มอบไตรจีวร สำหรับนาคเตรียมบวช "นวกะโพธิ รุ่นที่ ๗" ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๔ ) “การจัดเตรียมอัฐบริขาร และเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่” โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ "ลูกผู้ชายต้องบวช" โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี...
  ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช ตอนที่ ๒ ภาพประกอบโดย หมอนไม้

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (๒) อานิสงส์ของการบวช โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ขอพระพุทศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล ญาณวชิระ หนังสือที่ลูกผู้ชายทุกคนต้องอ่าน "ลูกผู้ชายต้องบวช"

  TRENDING RIGHT NOW