Home ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช

ทำไมลูกผู้ชายต้องบวช

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๙) บรรพ์ที่ ๕ (๑) สิ่งที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาท โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ
  ขอขอบคุณ ภาพการบรรพชาอุปสมบท โครงการ พระนวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ จัดโดย สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๘) บรรพ์ที่ ๔ (จบ) การอธิษฐานจิตกรวดน้ำแผ่กุศล โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยะรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๗) บรรพ์ที่ ๔ “ อนุศาสน์ ๘ อย่าง และ ความเข้าใจเรื่องอนุศาสน์ : คำสอนเบื้องต้นสำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่” (๑๐)...

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น เมื่อครั้งอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า "ญาณวชิระ" แปลว่า...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น เมื่อครั้งอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า "ญาณวชิระ" แปลว่า ผู้มีปัญญาประดุจเพชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๖) บรรพ์ที่ ๔ “การอุปสมบท : การบวชเป็นพระภิกษุ” (๙) โดย ญาณวชิระ

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปีพ.ศ.๒๕๕๙ จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๕) บรรพ์ที่ ๔ “สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา” (๘) โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๕)...
  สามเณรเอิร์ต และ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๔) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชาและอุปสมบท” (๗) ความเข้าใจเรื่องไตรสรณคมน์ โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๓) บรรพ์ที่ ...

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๓) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ” (๖) “ บรรพชา : การบวชเป็นสามเณร”โดย...

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๓) บรรพ์ที่ ...
  ขอขอบคุณ ภาพการเตรียมบรรพชาอุปสมบท โครงการ พระนวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ จัดโดย สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๒) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ” (๕ ) “การทำประทักษิณ (เดินเวียนขวารอบสีมา)”โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๒) บรรพ์ที่ ...
  ขอขอบคุณ ภาพการบรรพชาอุปสมบท โครงการ พระนวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ จัดโดย สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๑) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ” (๔) “พญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขอบวช” ความเชื่อพื้นฐาน คำว่า...

  หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และพระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ /บรรณาธิการ โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ / ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส ภาพวาดประกอบโดย หมอนไม้ /...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยะรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๒๐) บรรพ์ที่ ๔ “ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ” (๓) เมื่อพระพุทธองค์เผชิญนาคราช โดย ญาณวชิระ

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...

  TRENDING RIGHT NOW