หนังสือ "มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม" งานนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
หนังสือ “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม” งานนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

เรียนรู้ประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่าน “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม” เห็นอดีตเข้าใจปัจจุบัน อนาคตไม่ใช่แค่ฝัน… โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

มีหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งพิมพ์แจกในงานถวายพระราชทานเพลิง สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) ภาพในอดีต
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ)
และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ ) ภาพในอดีต

        งานเขียนเป็นการเล่าเรื่องผ่านความจำและการจดบันทึกของหลวงพ่อ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ซึ่งเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก่อนจะขยับมาเป็นผู้บริหารและมีช่วงเวลาทำงานกับหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ท่านดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวิสุทธิเมธี พระเทพคุณาภรณ์ พระธรรมคุณาภรณ์ และพระพรหมคุณาภรณ์ โดยลำดับ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๑ เป็นเวลา ๑๕ ปี  จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่ถ้าได้อ่านเนื้อหาในเล่มก็จะเห็นว่า เป็นช่วงเวลาที่ลำบากแสนสาหัสสำหรับมหาจุฬาฯ ที่จะต้องฟันฝ่ากับสถานการณ์ที่คณาจารย์และ ผู้บริหารสำคัญถูกจับขังคุกทั้งหมดในข้อหาคอมมิวนิสต์  หลายปีก่อนจะถูกยกฟ้อง แล้วปล่อยตัวออกมา   

“มหาจุฬาฯ อยู่ในสะภาพแห้งโหยว้าเหว่แทบจะวังเวง”

เป็นส่วนหนึ่งของคำบรรยายสภาพขณะนั้น

          พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้วิเคราะห์ สภาพการณ์ขณะนั้นได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเชื่อมโยงให้เห็นถึงขบวนการคอมมิวนิสต์และสงครามเย็น เห็นเป็นฉากๆ ที่ชัดเจน ทำให้มองเห็นพัฒนาการสถานการณ์การเมืองภายนอกประเทศ ส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไร และกระทบต่อพระสงฆ์อย่างไร ทำให้เรามองเห็นในภาพกว้างทั้งโลกและลงลึกถึงที่มาที่ไปของคอมมิวนิสต์และประชาธิปไตย

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระราชวิสุทธิเมธี
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระราชวิสุทธิเมธี

          พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เข้ามารับภาระในช่วงที่สถานการณ์โลกก็วุ่นวาย การเมืองไทยก็แปรปรวน กำลังสำคัญคือ พระกวีวรญาณ (ปัจจุบันคือ ศาตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต) และพระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ

          มหาจุฬาฯ ยุคนั้น ไม่ได้รับการยอมรับจากฝ่ายรัฐ พูดง่ายๆ คือไม่มีกฎหมายรับรอง จึงเป็นงานสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนในขณะเดียวกัน พระกวีวรญาณก็ได้ดำเนินการส่งพระมหาจุฬาฯ ไปเรียนต่อที่อินเดีย โดยส่งไปรุ่นแรกนั้น ๕ รูป เป็นจุดเริ่มต้นให้พระสงฆ์ไทยได้ไปเรียนต่อที่อินเดีย เพราะในไทยไม่ยอมรับ แต่ที่อินเดียยอมรับ ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมพระไทยถึงไปเรียนต่อที่อินเดียกันมากในสมัยก่อน การต่อสู้เรื่องการรับรองวุฒิ มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ก่อนจะได้มาซึ่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

 ความสำเร็จนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าที่ลึกซึ้ง เป็นบทเรียนและประสบการณ์มากมาย ในการพยายามก้าวมาให้ถึงจุดนี้ได้ และการก้าวไปสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมให้ยั่งยืน

          พระราชวิสุทธิเมธี (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ริเริ่มทำสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนามหาจุฬาฯ ทั้งด้านการขับเคลื่อนการศึกษาให้รัฐบาลรับรองวุฒิ และสร้างความมั่นคงให้กับมหาจุฬาฯ ในด้านต่างๆ เช่น หนุนให้ตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ เพื่อให้เป็นช่องทางสำคัญในการสื่อสารกับสังคมภายนอกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างประโยชน์ต่อโลกในวงกว้างต่อไป

        พุทธศาสนาจึงเกิดความสัมพันธ์กับนานาชาติขึ้น  ซึ่งมีมหาจุฬาฯ นำโดย พระเทพคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เลขาธิการ สมัยนั้น และมีพระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต เป็นเลขานุการ ได้เดินทางสร้างสัมพันธไมตรีกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงทางพระพุทธศาสนา ในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ลาว สิงคโปร์ ลังกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ก่อนที่จะเดินทางไปอเมริกา โดยเยี่ยมมหาวิทยาลัยในอเมริกา ที่สอนพระพุทธศาสนาและอาเซียอาคเนย์ศึกษา พร้อมทั้งสานสัมพันธ์กับสำนักวาติกัน จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพระธรรมทูตจากไทยไปต่างแดน นำไปสู่การพัฒนาพระสงฆ์เพื่อไปต่างประเทศ 

          “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม” สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ของมหาจุฬาฯ ที่จะต้องผ่าพายุร้าย มีช่วงเวลาที่สั่นไหว โคลงเคลงกลางทะเล  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ก้าวมาเป็นผู้บริหารพาฝ่าคลื่นลมก้าวไปสู่ความงามสง่า สดชื่นส่งไม้ต่อแห่งความมั่นคงสู่รุ่นต่อไป 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)  , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ) และ  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ )
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) , สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปณมหาเถระ)
และ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ( ช่วง วรปุญฺโญ )

          สีสันสำคัญของเล่มนี้ อยู่ที่การวิเคราะห์ วิพากษ์และบรรยายเชื่อมโยงบรรยากาศทางการเมืองและสังคมทั้งของไทย และสังคมโลก ได้อย่างลึกซึ้งน่าสนใจ ทำให้เห็นความเหนื่อยยากของบูรพาจารย์ที่ต่อสู้กันอย่างพากเพียร นำพามหาจุฬาฯ ก้าวข้ามพายุเหตุบ้านการเมือง และบางเรื่องก็โยงใยไปกับพระ อย่างเลี่ยงไม่ได้

พออ่านไปได้สักพัก ใจมันพลันคิดขึ้นว่า “เหมือนประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย” จากอดีตที่เห็น  ทำให้พอเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้  ปัจจุบันนี้  อนาคตไม่ใช่แค่ฝันไป

หนังสือ "มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม" (๑.) งานนิพนธ์ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์
หนังสือ “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม” (๑.) งานนิพนธ์ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์

เรียนรู้ประวัติศาสตร์บอกเล่าผ่าน “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม” เห็นอดีตเข้าใจปัจจุบัน อนาคตไม่ใช่แค่ฝัน… โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ปกหลัง หนังสือ "มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม" งานนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก  วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗  งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ปกหลัง หนังสือ “มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่นกลางทะเลคลื่นลม” งานนิพนธ์ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here