วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐

ร่องรอยความทรงจำแห่งอดีต

บอกเล่าปฏิปทาในการครองตน ครองคน ครองงาน

เพื่อจรรโลงความดีงาม ตามครรลอง “วิถีแห่งผู้นำ”

ศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล พระผู้สร้างพระเณรรุ่นใหม่ให้ยืนหยัดในโลกปัจจุบันให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างสมสมัยโดยไม่ออกนอกพระธรรมวินัยและให้จารีตประเพณีวัฒนธรรมหุ้มห่อแก่นธรรมไว้มิให้สูญสิ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก

“ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ”

สำหรับตอนนี้ ผู้เขียนเล่าถึงที่มาของการพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์เพื่อให้กำลังใจในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา  และ พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้โอกาสกับทุกศาสนาในการเข้าถึงแก่นธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ

วิถีแห่งผู้นำ

: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

๖๙. การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน

: เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

๖๙.การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์  มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน

ในประเทศไทยนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ  ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะตามโบราณราชประเพณี  และด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่หนักแน่นในพระพุทธศาสนา  ทรงยกย่ององค์พระสงฆ์ในพระศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ  พระสงฆ์ในพระศาสนาที่พระองค์นับถือนั้น ได้ทรงยกย่องโดยประการต่าง ๆ ด้วยวิธีต่าง 

การพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นหนึ่งในการที่ทรงยกย่องพระสงฆ์อย่างสูงในพระพุทธศาสนา  ประเทศไทยของเรา  ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นในโลก  มีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นต้นมา  พระมหากษัตริย์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอย่างไม่หวั่นไหว  ไม่เปลี่ยนแปลงโดยการประการใด ๆ ทั้งสิ้น  แม้จะมีลัทธิต่างๆ  มีศาสนาต่างๆ  เข้ามาในพระราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไม่ได้ทรงรังเกียจ  กลับทรงให้โอกาสกับทุกศาสนา

 ดังที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสแก่พระสันตะปาปา จอห์น พอลที่ ๒ ในโอกาสที่เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๗ มีข้อความบางประการว่า

“คนไทย  เป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกัน  ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ…การที่ประเทศไทยและชาวไทยยินดีต้อนรับผู้เผยแผ่ศาสนาต่างๆ ด้วยไมตรี  และด้วยความจริงใจฉันมิตรทุกสมัยมานั้น  เป็นเพราะชาวไทยซึ่งเป็นพุทธมามกะชนมีจิตสำนึกมั่นคงอยู่ในกุศลสุจริต  และในความเมตตากรุณา  เห็นว่าศาสนาทั้งปวงย่อมสั่งสอนความดี  ให้บุคคลประพฤติแต่ในทางที่ถูกที่ชอบ  ที่เป็นประโยชน์  ให้ใฝ่หาความสุข ความผ่องใสให้แก่ชีวิต  ทั้งเรายังมีประเพณีขนบธรรมเนียมให้ต้อนรับนับถือ ชาวต่างชาติต่างศาสนาด้วยความเป็นมิตร  แผ่ไมตรีต่อกันด้วยเมตตาจิตและด้วยความจริงใจ  บริสุทธิ์ใจมิให้ดูแคลนเบียดเบียนผู้ถือสัญชาติและศาสนาอื่น  ด้วยจะเป็นเหตุทำความแตกร้าว  และความรุนแรงเดือดร้อนมาให้  ดังนี้  คริสต์ศาสนาจึงเจริญงอกงามขึ้นได้ในประเทศไทย”

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๖๙. การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here