วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙

ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัย ผู้พลิกฟื้นพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทยให้ขจรขจายไปทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างพระสงฆ์รุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทันท่วงที

“ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ”

สำหรับสองตอนนี้ผู้เขียนเล่าสรุปในช่วงภายหลังสิ้นสุดยุคพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย  ของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ  แล้วค่อยๆ เลือนหายจากโลกไปทีละสาย …จนเหลือที่มั่นสุดท้ายบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ และหลวงพ่อสมเด็จฯ ท่านมีแนวทางในการปักหมุดพระพุทธศาสนาดด้วยการสร้างพระสงฆ์และสื่อธรรมให้มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน

ร่องรอยความทรงจำแห่งอดีต

บอกเล่าปฏิปทาในการครองตน ครองคน ครองงาน

เพื่อจรรโลงความดีงาม ตามครรลอง “วิถีแห่งผู้นำ”

วิถีแห่งผู้นำ

: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

๖๔.  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

๖๕. งานด้านสาธารณูปการ    

 เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

๖๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

              ภายหลังสิ้นสุดยุคพระธรรมทูตทั้ง ๙ สาย  ของพระเจ้าอโศกมหาราช  พระพุทธศาสนาก็เริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ  แล้วค่อยๆ เลือนหายจากโลกไปทีละสาย  แม้ประเทศศรีลังกาที่เป็นปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของพระพุทธศาสนาในยุคนั้น  ก็ถึงกาลล่มสลายลง  จนเหลือที่มั่นสุดท้ายบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ  อันเป็นผลงานการวางรากฐานของพระธรรมทูตต่างประเทสายที่ ๘ โดยมีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหัวหน้าคณะ

   แต่พระพุทธศาสนาในแผ่นดินสุวรรณภูมิ  ไม่ว่าจะเป็นลาว  เขมร  หรือพม่าก็ตาม  ต่างก็เริ่มอ่อนแรงลงตามกาลเวลา  เพราะการเมืองของประเทศนั้นๆ  และการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่  จนพระพุทธศาสนาเหลือปราการสุดท้ายบนผืนแผ่นดินไทย  พระพุทธศาสนาที่ดูท่าว่าจะเริ่มเลือนหายไปจากโลก  กลับทอประกายเจิดจรัสขึ้นมาอีกครั้ง  และแผ่รัศมีเรืองรองไปทั่วทุกมุมโลก  เพราะความมุ่งมั่นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยทุกยุคทุกสมัย

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นหนึ่งในพระมหาเถระผู้มุ่งมั่นที่จะเห็นพระพุทธศาสนามีความมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย  และแผ่ไพศาลไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก  ด้วยจริยวัตรและปฏิปทาที่งดงาม  ภายใต้ใบหน้าที่อ่อนโยน  มีรอยยิ้มฉายอยู่บนหน้าตลอดเวลา  บ่งบอกพลังแห่งเมตตาธรรม  เป็นภาพที่ติดตาและตรึงใจแก่ผู้พบเห็นอยู่ตลอด  อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการฝึกฝนในพระกรรมฐานอย่างหนัก  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เรียนพระกรรมฐานในเบื้องต้นจากหลวงพ่อพริ้ง  ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์องค์สำคัญของเกาะสมุย  โดยหลวงพ่อพริ้งได้นำเจริญพระกรรมฐานบนหลุมฝังศพขณะมีอายุ ๑๒ ปี เท่านั้น

ต่อมา ได้เรียนพระกรรมฐานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า  พระองค์ท่านมีความชำนาญด้านกสิณ  และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังได้ให้ความสนใจวิธีการเจริญพระกรรมฐานตามแนวต่างๆ

ในส่วนงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ  ริเริ่มการสร้างวัดไทยในต่างประเทศ  และริเริ่มให้มีการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปประจำ ณ วัดไทยในต่างประเทศ  ริเริ่มสานศาสนสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  และริเริ่มฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศจีน ได้ออกเดินทางไปต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก  เพื่อหาแนวทางที่จะให้มีวัดเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ  อันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) ผู้เป็นอาจารย์

ในการเดินทางไปต่างประเทศช่วงแรกๆ สมเด็จพระพุฒาจารย์เน้นประเทศที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นพม่า  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  ศรีลังกา  ญี่ปุ่น  ไต้หวัน  ฮ่องกง  สิงคโปร์  จีน และประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรือง  แต่ถึงกาลล่มสลายไปแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย อินโดนีเซีย  บังคลาเทศ  เนปาล  อินเดีย  และอัฟกานิสถาน  เป็นต้น  จากนั้น ได้เดินทางไกลออกไปยุโรป และสหรัฐอเมริกา

จากการเดินทางต่างประเทศบ่อยครั้ง  สมเด็จพระพุฒาจารย์มีโอกาสพบปะกับชาวไทย  และผู้นำทางการเมืองของไทยที่พลัดถิ่นอยู่ต่างประเทศ  เป็นเหตุให้ทราบถึงการเป็นอยู่และความลำบากของชาวไทย ที่มีความจำเป็นต้องลี้ภัยการเมือง  ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้สมเด็จพระพุฒาจารย์มุ่งการสร้างวัดในต่างประเทศในโอกาสต่อมา

๖๕. งานด้านสาธารณูปการ    

              สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงพิมพ์กรมการศาสนา จัดพิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์  รวบรวมกิจการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์  ตลอดทั้งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง  กฎมหาเถรสมาคม  ระเบียบ  คำสั่งมหาเถรสมาคม  เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์และการพระศาสนา  ออกเป็นรายเดือนทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน  และหนังสือธรรมะอื่นๆ ในราคาที่ถูก

บริจาคเงินสร้างตึกสงฆ์อาพาธในท้องถิ่นชนบทที่อยู่ห่างไกลความเจริญหลายแห่งในนาม “อาคารผู้มีพระคุณ” เพื่อพยาบาลพระภิกษุสามเณร ผู้อาพาธ และสาธุชนทั่วไป

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๖๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ๖๕. งานด้านสาธารณูปการ  เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here