วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๒๓ น.

บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๖) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงและพระราชินี วันแห่งความปีติของสังฆมณฑล

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ พระพุทธรูป และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราช อัธยาศัย

หนังสือ “ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ” ฉบับญาณวชิระ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ซึ่งคณะพระเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้ง ๕ รูป ประกอบด้วย
• พระธงชัย สุขญาโณ (อดีตพระพรหมสิทธิ)
• พระมหาสังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์)
• พระมหาเทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)
• พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์)
• พระมหาสมจิตร จิตฺตธมฺโม (พระครูสิริวิหารการ)

ได้เรียบเรียงเรื่องราวในหนังสือขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาและพระปณิธานอันแน่วแน่ ของพระโพธิสัตว์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ และน้อมรำลึกในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อบวรพระพุทธศาสนา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบูชาพระไตรรัตน์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

นับเป็นนิมิตรหมายอันเป็นมหามงคลในบวรพระพุทธศาสนา ตามรอยพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนผืนแผ่นดินไทยในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปณิธานมหาบุรุษ พระโพธิสัตว์ บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งตั้งกรุงสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในปัจจุบันกาล

บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๖) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงและพระราชินี วันแห่งความปีติของสังฆมณฑล

ขุนเขาย่อมมีวันทลาย

สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง

แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง

ท่านสามารถ สแกนโหลดหนังสือทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ ได้ทาง ลิ้งค์ นี้

https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/2022/project/index.html

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here