ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

“ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด”จริยธรรมแชนแนล” สื่ออาสา-นำธรรมดี

(ตอนที่ ๓)

จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง

ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ แห่งแผ่นดินทอง

“สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์”

เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

จากการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพบว่า ประชาชนตามศูนย์พักพิงต่างๆ ประสบสภาวะเครียดทางด้านจิตใจ มหาเถรสมาคม จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการ “ธรรมะเยียวยาใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยส่งพระวิทยากรจิตอาสา กลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” และ กลุ่ม “ใต้ร่มพุทธธรรม” จากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน จัดกระบวนการธรรมปรึกษาเยียวยาใจ

โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพุทธจิตวิทยา การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล จัดกิจกรรมนันทนาการ และนำสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อใช้ธรรมะช่วยเยียวยาจิตใจ

การจัดกิจกรรมต่อเนื่องจาก โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
การจัดกิจกรรมต่อเนื่องจาก โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

โดยพระวิทยากร มีทั้งพระวิทยากรจิตอาสา ผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการธรรมะเยียวยาจิตใจ และ พระธรรมทูตอาสาจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลงไปในพื้นที่่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม จัดกิจกรรมในวัดที่เป็นศูนย์พักพิง หรือสถานที่อื่นๆ ที่จัดเป็นศูนย์พักพิง ตลอดจนถึงบ้านเรือนที่พักอาศัยของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมครบทุกจังหวัด ตลอดจนพื้นที่ตามศูนย์พักพิงในกรุงเทพมหานคร

โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับการให้ความช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วม ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว คณะสงฆ์ได้เตรียมการวางแผนไว้ ดังนี้

ในระยะสั้น ด้านร่างกาย ได้ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านจิตใจได้เร่งฟื้นฟูสภาพจิตใจ ตามโครงการธรรมะเยียวยาจิตใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของมหาเถรสมาคม

โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

ในระยะยาว

ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ แบบถาวรขึ้น ตามจังหวัดต่างๆ ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือประสานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

เร่งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป และวัดที่เป็นโบราณสถานให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

“จริยธรรมแชนแนล”

จากสื่ออาสาน้ำท่วม ถึงสื่ออาสานำธรรมดี

ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

จากการติดตามลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์ และชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆ ยังมีพระเณรบางส่วน ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าว รายงานความเป็นอยู่ในช่วงที่น้ำท่วม จึงเกิดความคิดที่จะมีสื่อเล็กๆ ที่พระเณรสามารถทำเองได้ และได้รับการสนับสนุนจนเกิดทีวีอินเทอร์เน็ตช่องจริยธรรมแชลแนล (สื่ออาสา -นำธรรมดี)

เป็นสื่อทางเลือกเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมความดีทั้งหลาย ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้มีจิตอาสา เข้ามาช่วยเหลือ ร่วมทำงานที่ตนถนัด ตั้งแต่แบกกล้อง นักข่าว พิธีกร ดนตรีประกอบ ฯลฯ

โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้
โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

ส่งเสริมให้เยาวชนจิตอาสาได้ใช้บทเพลงสื่อความดี ตามโครงการธรรมะเปิดบาตร ดนตรีเปิดหมวก ผ่านจริยธรรมมิวสิค ซึ่งมีบทเพลงที่ผลิตไปแล้ว เช่น เพลงพุทธชยันตี แม่จ๋า มัธยมหนุ่ม และคนมหัศจรรย์ เป็นต้น และดำเนินการจัดทำจริยธรรมแอพพริเคชั่น (จริยธรรมแอพ) แอพที่นำวัดมาไว้บนมือถือ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารความดีให้เข้าถึงเยาวชนในรูปแบบใหม่

(โปรดติดตามตอนต่อไป )

ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ธรรมนิพนธ์ “สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

“ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด “จริยธรรมแชนแนล : สื่ออาสา-นำธรรมดี ” (ตอนที่ ๓) จาก ธรรมนิพนธ์ เรื่อง ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ แห่งแผ่นดินทอง “สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวิจิตรธรรมาภรณ์
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวิจิตรธรรมาภรณ์
เพลงพุทธชยันตี จริยธรรมมิวสิค สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

๒๖๐๐ ปี ที่โลกนี้จารึกไว้

เนิ่นนานสักเพียงใดก็อยู่ในใจของทุกคน

กำเนิดพระศาสนาให้ชาวประชาได้หลุดพ้น

แม้นอยู่ทุกแห่งหนก็ฝึกตนด้วยหลักธรรม

สัญญาด้วยชีวี

ด้วยจิตใจและกายที่มีด้วยความเคารพและบูชา…

๒๖๐๐ ปี ที่โลกนี้จารึกไว้

จะคงอยู่ตลอดไปในใจของทุกคน

เดินตามพระศาสนา เป็นแสงธรรมให้หลุดพ้น

ยากดีหรือมีจน เราทุกคนก็เท่ากัน …

เพื่อนเอย คิดให้ดี ชีวิตนี้ไม่ยืนยง

เกิดขึ้นและดับลง ที่มั่นคงคือความดี

มาเถิดเหล่าพี่น้อง

ด้วยใจพร้อมทำความดี

จารึกไว้ในโลกนี้

…เป็นผงธุลี ก็ภูมิใจ

ส่วนหนึ่งจาก บทเพลง “พุทธชยันตี”

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here