ธรรมนิพนธ์ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง
ธรรมนิพนธ์ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ

ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน

ญาณวชิระ

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) นามปากกา ญาณวชิระ ผู้เขียนและเรียบเรียง ธรรมนิพนธ์ "ลูกผู้ชายต้องบวช"
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) นามปากกา ญาณวชิระ
ผู้เขียนและเรียบเรียง ธรรมนิพนธ์ “ลูกผู้ชายต้องบวช”

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช

(ตอนที่ ๓๓)

บรรพ์ที่ ๕ (จบ ) การอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น

โดย ญาณวชิระ

: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

การอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น

๑. ตัวอักษรเดี่ยวๆ ไม่มีสระปรากฏให้อ่านออกเสียงเป็นสระอะ

การอ่านภาษาบาลีมีความจำเป็นมากสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  เนื่องจากคัมภีร์ต่างๆ เกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระศาสนา ถูกบันทึกไว้ในภาษาบาลี โดยเฉพาะบทสวดมนต์ไหว้พระที่ใช้สวดเป็นกิจวัตรประจำวันล้วนเป็นภาษาบาลี  แม้ในปัจจุบันจะนิยมสะกดแบบอักษรไทย แต่ในบางสำนักยังคงใช้วิธีสะกดตามแบบภาษาบาลี  เพื่อเป็นอุบายให้พระภิกษุที่บวชใหม่ได้มีโอกาสอ่านภาษาบาลีให้ได้ การอ่านภาษาบาลีมีหลักที่ควรทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้น ดังนี้

ตัวอย่างเช่น

นโม ตสฺส ภควโต   อ่านว่า    นะ-โม-ตัส-สะ-ภะ-คะ-วะ-โต

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

   (๒)  วิธีอ่าน   ( _ํ )    ( อัง)

นิคหิต  ( _ํ  )  ได้แก่ วงกลมด้านบนพยัญชนะ  มีลักษณะการอ่านอยู่ ๒  แบบ คือ

๒.๑  ถ้าไม่มีสระอื่น ๆ ให้อ่านเหมือนไม้หันอากาศ  _ั   แล้วตัวสะกด เป็น  ง   

ตัวอย่างเช่น

อหํ  อ่านว่า อะ-หัง  

อรหํ  อ่านว่า  อะระหัง 

พุทฺธํ  อ่านว่า  พุทธัง

            ๒.๒ ถ้ามีสระให้ออกเสียงสระนั้น แล้วตัวสะกดเป็น  ง

ตัวอย่างเช่น

ตหึ , อ่านว่า   ตะ-หิง 

สทฺธึ   อ่านว่า   สัทธิง  

ภิคิตึ   อ่านว่า  ภิคิติง

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

 (๓) จุดด้านล่าง (—ฺ )

จุดด้านล่าง (ฺ ) แสดงถึงพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมีลักษณะการอ่านอยู่  ๔  แบบ   คือ

๓.๑ ถ้าไม่มีสระอื่นๆ ให้อ่านเหมือนมีสระ อะ (ไม้หันอากาศ _ั ) แล้วพยัญชนะที่มีจุดอยู่ด้านล่างออกเสียงเป็นตัวสะกด

ตัวอย่างเช่น

นตฺถิ  ภนฺเต อ่านว่า นัต-ถิ — ภัน-เต

๓.๒ ถ้ามีสระให้ออกเสียงสระนั้น แล้วพยัญชนะที่มีจุดอยู่ด้านล่างออกเสียงเป็นตัวสะกด

ตัวอย่างเช่น

อุปฺปชฺชติ อ่านว่า อุบ-ปัด-ชะ-ติ

๓.๓ พยัญชนะ พ ม ว ร ห ฬ หากมีจุดอยู่ด้านล่าง อ่านกล้ำกับพยัญชนะอื่น

ตัวอย่างเช่น

พฺรหฺมา อ่านว่า พรัม-มา

พฺยญฺชนํ อ่านว่า พยัญ-ชะ-นัง

ตุมฺเห อ่านว่า ตุม-เห

อมฺเห อ่านว่า อำ-เห

๓.๔ พยัญชนะ ต ท ส ที่มีจุดอยู่ด้านล่าง และนำหน้า ว ม อ่านออกเสียงครึ่งเสียง และกล้ำกับพยัญชนะอื่น

ตัวอย่างเช่น

ตสฺมา อ่านว่า ตัด-สะ-หมา

เทฺว อ่านว่า ทะ-เว

สุตฺวา อ่านว่า สุด-ตะ-วา

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

(๔)การอ่านออกเสียงครึ่งเสียง

ตัวอย่างเช่น

สูปพยัญชนะ… อ่านว่า สู-ปะ-พยัน-ชะ-นะ …

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

(๕)  การอ่านคำบางคำ

สะพรัหมะกัง            อ่าน                  สะ-พรำ-มะ-กัง

กัตวา                      อ่าน               กัด-ตะ-วา

กัลยาณัง                  อ่าน                  กัน-ละ-ยา-นัง

สะพยัญชะนัง            อ่าน                  สะ-พะ-ยัน-ชะ-นัง

พรัหมะจะริยัง          อ่าน                พรำ-มะ-จะ-ริ-ยัง

เนยโย,เณยโย          อ่าน              ไน-โย

สุเขตตาภยะ                  อ่าน            สุ-เขด-ตา-พะ-ยะ

สุตวา                      อ่าน           สุด-ตวา

เสยยะถีทัง                 อ่าน             ไส-ยะ-ถี-ทัง

อะคารัสมา                อ่าน              อะ-คา-รัด-สะ-หมา

ตัสมิง                        อ่าน              ตัด-สะ-หมิง

อุณหัสสะ                อ่าน              อุน-หัด-สะ

ยาตรา                    อ่าน               ยาด-ตรา

เวยยาพาธิกานัง       อ่าน             ไวย-ยา-พา-ทิ-กา-นัง

ธาตุปฏิกูลปัจจะเวกปัตวา  อ่าน      ทา-ตุ-ปะ-ติ-กู-ละ-ปัด-จะ-เหวก- ปัด-ตวา

อัตระชัง                     อ่าน               อัด-ตระ-ชัง

จาปยะทิฏฐา             อ่าน             จา-ปะ-ยะ-ทิด-ถา

โลกัสมิง                    อ่าน             โล-กัด-สะ-หมิง

วัตตัตวะสัชชัง            อ่าน              วัด-ตัด-ตวะ-สัด-ชัง

ตัตระ                      อ่าน           ตัด-ตระ

อะสัมมุฬโห               อ่าน             อะ-สำ-มุน-โห

พรัหมัง                   อ่าน       พรำ-มัง

ปูเรตวา                   อ่าน     ปู-เรด-ตวา

สักยานัง                    อ่าน  สัก-กะ-ยา-นัง

กายัสมิง                    อ่าน      กา-ยัด-สะ-หมิง

โอมาตยารัทธัสสะ      อ่าน     โอ-มาด-ตยา-รัด-ทัด-สะ

ระตะนัตตยัสสะ         อ่าน ระ-ตะ-นัด-ตะ-ยัด-สะ

วัตถุตตยัสสะปิ         อ่าน         วัด-ถุด-ตะ-ยัด-สะ-ปิ

วิธิมหิ                      อ่าน      วิ-ทิม-มหิ

อะสีตยานุพยัญชนะ อ่าน        อะ-สี-ตยา-นุบ-พะ-ยัน-ชะ-นะ

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๓๓) บรรพ์ที่ ๕ (จบ ) “การอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

(โปรดติดตามตอนต่อไป …)

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

ญาณวชิระ เป็นนามปากกาของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ท่านเขียนหนังสือธรรมะมากมาย แต่ละเล่มล้วนเต็มไปด้วยสารัตถะแห่งธรรมที่เข้าใจง่าย และนำมาปฏิบัติแก้ทุกข์ได้ในชีวิตประจำวัน อาทิ หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร , หลักแห่งการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน , พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์ , มหาสมัยสูตร ,การ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ,ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งปรัชญาไทย, ประทีปแห่งแม่น้ำมูล , ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ,ตำนานภูเขาทอง , ลูกผู้ชายต้องบวช , สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน ,หนึ่งหน้าประวัติศาสตร์แห่งการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,บามิยัน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันรุ่งเรือง และมืดมนยาวนานแห่งพระพุทธศาสนา, สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ , พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และ ความเป็นมาของพระอภิธรรม เป็นต้น

ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง
ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง

ธรรมนิพนธ์เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และพระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ /บรรณาธิการ โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ / ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส ภาพวาดประกอบโดย หมอนไม้ / แบบปก – รูปเล่ม โดย พระมหาเดชา ปญฺญาคโม และ พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ / ภาพปกโดย ศิลปิน พีร์ ขุนจิตกร/ ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด / ขอรับหนังสือได้ฟรีที่ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ จนกว่าหนังสือจะหมด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here