จดหมายถึงพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ “เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

0
2135
ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

จดหมายถึงพระพุทธเจ้า…

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๑

“เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา”

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

การทำงานเผยแผ่ของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เกิดขึ้นได้อย่างไร อาตมาคงต้องเล่าถึงเรื่องนี้ก่อน พระบาทแรกที่พระพุทธองค์ก้าวลงจากวัชรอาสน์ อันเป็นบัลลังก์แห่งพระองค์ผู้มีชัยไม่พ่ายแพ้ งานเผยแผ่ก็เริ่มต้นขึ้นที่นั่น

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

และนั่นคือสิ่งที่อาตมาอยากเล่าถวายพระพุทธองค์

พระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในดินแดนที่ชื่อว่าชมพูทวีปสองพันหกร้อยกว่าปี และครั้งที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกทั้ง ๙ สาย พระธรรมทูตสายที่ ๘ จึงได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน

จะเห็นว่าที่พระพุทธศาสนาอยู่ได้มาอย่างยาวนาน หรือมั่นคงเป็นปึกแผ่นและเผยแผ่ไปอยู่ทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน หัวใจสำคัญมาจาก “การทำงานเผยแผ่ของพระพุทธองค์”

ถ้าเรามามองย้อนดูจุดเริ่มต้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นปฐมเหตุให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันก็คือ “ก้าวแรกที่พระพุทธองค์ก้าวย่างออกมาจากพุทธคยาไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ จึงได้ออกเดินทางจากใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันคือสารนาถ) เมืองพาราณสี  ระยะทางห่างกันกว่าสองร้อยกิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าสิบกว่าวัน เพื่อไปเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกของโลก ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หรือที่เรียกว่า “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้ว

เหตุการณ์ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระองค์ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการทำงานเผยแผ่ของพระพุทธองค์ ถ้าเราถอดบทเรียนในเหตุการณ์นี้โดยสรุปพบว่า

ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ประการที่หนึ่ง “เดินเข้าหา” เพื่อให้ได้หัวใจ

ย่างก้าวแรกที่เดินออกจากพุทธคยานั้นคือจุดเริ่มต้นของการทำงานเผยแผ่พระพุทธองค์ เป็นการเดินเข้าไปหา เข้าถึง และเข้าใจเพื่อจะมอบธรรมอันประเสริฐให้กับเหล่าพุทธบริษัท

ประการที่สอง “นั่งจับเข่าคุยกัน” เพื่อให้หัวคิด

เมื่อเดินเข้าไปหา เข้าถึง และเข้าใจ เปิดใจคุยกันด้วยความเมตตาธรรม เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทำกับปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕

กระบวนการที่พระพุทธเจ้าใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเรียกว่า “กระบวนธรรม” หรือที่เข้าใจกันในปัจจุบันคือ “พระวิทยากรกระบวนธรรม” หมายถึง พระวิทยากรที่จัดกระบวนการเรียนรู้ธรรมะอย่างมีส่วนร่วม เน้นประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าบรรยายให้ฟัง ซึ่งเป็นแนวทางของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามที่ใช้กระบวนนี้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาเกือบ ๒๐ ปี

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

สำหรับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เป็นกลุ่มพระวิทยากรที่สานต่ออุดมการณ์แนวคิดกระบวนธรรมของพระพุทธองค์ ได้ทำหน้าที่เป็นพระนักเผยแผ่ และพระนักเขียน ที่รู้จักกันดีในสังคมอยู่แล้ว

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

เช่น พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ (นามปากกา “ชุติปัญโญ” ),พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. (นามปากกา “กิตติเมธี” ) และอีกหลายรูปคือ พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร),ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.นครปฐม, พระมหาคลองธรรม ธมฺมาโภ ป.ธ.๙,ดร.(ลาสิกขา), พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร. ทำงานเผยแผ่อยู่บนดอยกับชาวเขา จ.เชียงใหม่ และ พระอาจารย์ยุทธนา รมณียธมฺโม

 พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ ดร.

และมีพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในยุคนั้น

 จากซ้าน (ยืน) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.  ,  พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ  ,  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ  พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙
จากซ้าน (ยืน) พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. , พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ , พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙

ณ ปัจจุบันนี้มีพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. (นามปากกา “ธรรมรตา”) เป็นประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำหรับอาตมานั้นเป็นรุ่นลูกศิษย์ หรือรุ่นที่ ๓ ที่ได้เข้ามาทำงานในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม  

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๑

“เรายังดำเนินตามรอยบาทพระศาสดา”

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน

(โปรดติดตามตอนต่อไป วันพฤหัสหน้า)


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here