Home Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

Travel with Emptiness เดินทางไปกับความว่าง

  กราบขอบพระคุณ ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร ป.ธ.๙) เปิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๑

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๗๑. คมความคิด ๗๒. ความสัมพันธ์ของวัดกับชุมชน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก สำหรับสองบทนี้ผู้เขียนสรุปสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับที่มาของ "คมความคิด" และจุดกำเนิดสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ชาติที่ ๒ พระมหาชนก

  สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ บริษัท เมืองโบราณ จำกัด และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดทำหนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
  หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ขอบพระคุุณ ภาพถ่ายหนังสือโดย รัฐนิธ โสจิระกุล

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : ชาติที่ ๑ พระเตมีย์

  หนังสือ "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง " ฉบับ ญาณวชิระ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหา ๒๕๖๕

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๘. การพระราชทานสมณศักดิ์แด่พระสงฆ์ มีความเป็นมาสืบเนื่องยาวนาน : เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาเรียนรู้ปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล พระผู้สร้างพระเณรรุ่นใหม่ให้ยืนหยัดในโลกปัจจุบันให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างสมสมัยโดยไม่ออกนอกพระธรรมวินัยและให้จารีตประเพณีวัฒนธรรมหุ้มห่อแก่นธรรมไว้มิให้สูญสิ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก แม้โลกเปลี่ยน แต่สัจธรรมยังดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  แถลงข่าวการจัดทำหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ณ ศูนย์ แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : คำนำ โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

  ขอบพระคุณ ภาพจากเพจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : คำอุทิศ และ ความนำ จากทศชาติสู่ทศบารมี

  "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ : คำอุทิศ และ ความนำ จากทศชาติสู่ทศบารมี

  วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ๖๕.  ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รูปที่สอง ๖๖. ประทานโอวาท ๖๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ ...

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ศึกษาปฏิปทาพระเถระแห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล...

  “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ : อารัมภกถา

  "ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” : อารัมภกถา
  (จากซ้าย ) พลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : ขอบพระคุณ ภาพจากเพจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  บันทึกการเดินทาง… “ทศชาติ” ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตอนที่ ๓ ) ปฐมเหตุแห่งการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ :...

  (จากซ้าย ) พลตำรวจโท เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท เมืองโบราณ จำกัด, ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง...

  TRENDING RIGHT NOW