Home Monk's Talk : เมื่อพระพูด

Monk's Talk : เมื่อพระพูด

  ญาณวชิระ ภาพวาดสีฝุ่นและสีถ่าน โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๖) “ความเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  "ความฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ คือ เมื่อจิตเกิดเอกภาพมีความสมดุล ดำรงความเป็นกลาง เวลาไหนควรรักษาความเป็นกลางมีอุเบกขานิ่งอยู่กับความสงบ เวลาไหนควรยกจิตขึ้นพิจารณาความไม่เที่ยงของกายและจิต เห็นความไม่เที่ยงของจิต"ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๖) “ ความเป็นผู้ฉลาดในอารมณ์ของสมาธิ”
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๙ (ตอนที่ ๒๐) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (จบ) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม (ถามตอบภายในจิตจนสิ้นสงสัย)...

  "ความละเอียดของลมหายใจเข้าออก(อัสสาสะและปัสสาสะ) สัมพันธ์อยู่กับความละเอียดของจิตซึ่งเป็นขั้นตอนของการก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ฌาน” จิตละเอียดลง ลมหายใจก็จะละเอียดลงด้วย  ได้อธิบายไว้บ้างแล้วในบทก่อน"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ให้ “สติ ความรู้สึกตัว” เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  ให้ "สติ ความรู้สึกตัว" เป็นของขวัญปีใหม่ วันใหม่ ในทุกขณะ สำหรับตัวเราเอง เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม / สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ...

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากบนดอยอาศรมบ้านดอกแดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ได้ดีเพราะมีครู” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของสังคมที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติและศักยภาพตามความคาดหวังของสังคม  ซึ่งแต่ละยุคสมัยก็จะแตกต่างกัน และการศึกษายังเป็นเครื่องมือสำหรับคนที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในสาขาอาชีพ"พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ผู้เขียน ได้ดีเพราะมีครู เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
  สมาธิ ภาพประกอบสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) “ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ภาพวาดโดย หมอนไม้ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๕) "ความเป็นผู้ฉลาดในความควรแก่กาลของสมาธิ” เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง "กาลจักร" ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี โดย ศิลปิน อาจารย์พีร์ ขุนจิตรกร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๘ (ตอนที่ ๑๙) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (๒) : “การจัดแบ่งเนื้อหาในคัมภีร์ยมก ”...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘...
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต
  ศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  มิติใหม่ในงานศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ศาสนสงเคราะห์ เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท บันทึก จาริกบ้านจารึกธรรม ตอน "มิติใหม่ในงานศาสนสงเคราะห์" พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน เขียนโดย...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ เขียนโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ คณะ ๗

  เรื่องของการสวดมนต์ ,อานิสงส์แห่งการเจริญพระพุทธมนต์ และ กำเนิดการสวดมนต์ข้ามปี เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ เขียนโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ คณะ ๗ ในปัจจุบัน ถึงแม้รูปแบบและวิธีการทำบุญจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาาลเวลา เด็กสมัยนี้อาจดูตื่นเต้นน้อยลงเมื่อพูดถึงการทำบุญบ้าน แม้ผู้ใหญ่ก็อาจดูพิถีพิถันน้อยลง ทั้งนี้ ...

  TRENDING RIGHT NOW