Home Monk's Talk : เมื่อพระพูด

Monk's Talk : เมื่อพระพูด

  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  เคยถามตัวเองไหมว่า…”ทำไปเพื่ออะไร ” โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  คำถามที่มีคำตอบอย่างชัดเจนในชีวิตดเ้วยตัวเราเองถะามและตอบตัวเอง จะนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน เราจะก้าวไม่พลาดในแต่ละวันจนกว่าจะถึงเส้นชัย แม้ตอนนี้ยังมองไม่เห็น ในภาคปฏิบัติ แน่นอนว่าจะต้องล้มลุกคลุกคลานเป็นธรรมดา นั่นไม่ถือว่าเป็นการพลาด แต่เป็นการเรียนรู้ และทักษะใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเพื่อถากถางทางไปสู่เป้าหมายในที่สุด
  บวชตามประเพณี : ของดีที่กำลังถูกมองข้าม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  บวชตามประเพณี : ของดีที่กำลังถูกมองข้าม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  บวชตามประเพณี : ของดีที่กำลังถูกมองข้าม โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป            สมัยก่อนชายไทยถือว่าการได้บวชเป็นบุญและแสดงออกถึงความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุพพการี  จนนำไปสู่การบวชตามประเพณี  ซึ่งกว่าการบวชจะกลายมาเป็นประเพณีวิถีวัฒนธรรมของคนไทยและชาวพุทธนั้นได้เดินทางมาไกลจากแดนพุทธภูมิและผ่านกาลเวลามายาวนานกว่า ๒ พันปี  หยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมไทยมากว่า ๗ ร้อยปีนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา             สังคมไทย  ใช้การบวชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและกล่อมเกลากุลบุตรให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  คือเป็นคนดีมีหลักธรรมประจำใจเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต  ได้ฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตให้เป็นคนคิดดีมีทักษะด้านการจัดการอารมณ์  สามารถที่จะข่มใจและมีความสุขุมเยือกเย็น  เพื่อที่จะมาเป็นหัวหน้าครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม             ผู้เฒ่าหลายท่านเล่าให้ฟังในทำนองเดียวกันว่า สมัยก่อนนั้น  วัดเป็นสถานศึกษาสำคัญที่สุดของชุมชน  บางครั้งพ่อแม่ส่งไปอยู่กับหลวงลุงในเมืองเพื่อจะได้ศึกษาเปรียญธรรม ...

  TRENDING RIGHT NOW