Home มโนปณิธาน

มโนปณิธาน

  น้อมเศียรเกล้าอาจาริยบูชา ปฏิบัติบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชาตกาลท่านอาจารย์ รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๗...

  "ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ญาณวชิระ หนังสือ "ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" โดย ญาณวชิระ ซึ่งเป็นนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศฯ คณะ ๗ ปีพ.ศ.๒๕๕๗
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๖ “พระพุทธศาสนา คือมรดกอันล้ำค่าแห่งบรรพชน “

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น ผู้เขียนเปิดบันทึกความทรงจำ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เมื่อครั้งที่ท่านเมตตาเขียนบทความให้กับ นสพ.คมชัดลึก ในคอลัมน์ "ต้นรากเดียวกัน" จึงขอเล่าเรื่องหนังสือ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอดในขณะนั้นเป็นผู้เขียน ตอนหนึ่งประกอบกับบทความของท่าน อันจะทำให้เห็นภาพรวมของต้นรากของเรา...
  ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๕ “เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะไปเติบโตอยู่ที่ใด ก็จะนำความร่มเย็นไปที่นั้นต่อไปไม่สิ้นสุด”

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยความเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่สุด ผู้เขียนขอกราบอาราธนาน้อมนำคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น พ่อแม่ครูอาจารย์ของผู้เขียนมาเป็นพละ เป็นแรงใจในการก้าวไปอย่างมีสติในวันนี้ ... ทุกครั้งที่ผู้เขียนขาดสติ ทำให้เป็นทุกข์มาก ก็ระลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอด ในขณะนั้นอยู่เสมอ ท่านสอนว่า "ทุกขสัจจ์คือของขวัญแห่งชีวิต" ท่านว่าอย่าไปกลัวความทุกข์ เพราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกข์จากความคิด...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๔ “เราต้องรักความจริง เชื่อมั่นในความดี และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…”

  "เราต้องรักความจริง และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น สอนใจผู้เขียนอยู่เสมอ ทำให้ต้องพยายามก้าวเดินต่อไป แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอยู่ตรงหน้าไปหมดแล้วก็ตาม แม่จากไป งานหายไป ...เหลือเพียงลมหายใจที่ต้องฝึกตนให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ ... "มองให้ดึ ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการเติบโต...
  เจ้าชายโกสเตอร์( His royal Highness The Duke of Gloucester ) แห่งราชวงศ์อังกฤษ ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๓ ครั้งหนึ่งในชีวิตกับเจ้าชายโกสเตอร์ ซึ่งสนพระทัยในพระพุทธศาสนา

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ ในขณะนั้น กับ เจ้าชายโกสเตอร์ ( His royal Highness The Duke of Gloucester )แห่งราชวงศ์อังกฤษ ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น เมื่อครั้งนังเป็นพระมหาเทอด ญาณวชิโร กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระอุปัชฌาย์

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๒ “พลังแห่งพุทธานุภาพ จากพระพุทธเจ้าถึง ปฏิปทาหลวงพ่อสมเด็จฯ พระเถระผู้ปิดทองหลังพระ”

  วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันเจริญอายุวัฒนมงคลเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระมหาเถระผู้อยู่ในประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลก พระผู้ปิดทองหลังพระ ผู้บุกเบิกพระธรรมทูตไทยในต่างแดนจนกลายเป็นตำนานในการเปิดโลกพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก "ขอให้พระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นอยู่ในประเทศไทย คู่กับสถาบันชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์"
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ คุณยายปราพายรัตน์ นันทวิทยาภรณ์ ปวารณาถวายที่ดิน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์แก่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร )ตอนที่ ๕๑ ชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐ

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ คุณยายปราพายรัตน์ นันทวิทยาภรณ์ ปวารณาถวายที่ดิน อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์แก่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา "นอกจากชีวิตเป็นสิ่งประเสริฐแล้ว ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตยังเป็นสิ่งประเสริฐด้วย สรุปก็คือ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ทุกข์ หรือ สุข ให้เรานำสิ่งเหล่านี้มาแปรเปลี่ยนเป็นการศึกษา เป็นการเรียนรู้ เราก็จะผ่านทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราไปได้ด้วยปัญญา..." คำสอนของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปรากฎขึ้นในใจของผู้เขียน...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น กับคณะสงฆ์วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร )ตอนที่ ๕๐ “ตำนานพระอัฏฐารส และมหาสมัยสูตร”… กำเนิดการสวดมนต์ข้ามปีที่ภูเขาทอง

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ขอขอบคุณ ภาพจากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร รำลึกวันวาน มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ตอนที่ ๕๐ ตำนานพระอัฏฐารส  และมหาสมัยสูตร
  รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๔๘ ศรัทธาเป็นพลัง... เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี สร้างพระเจดีย์แห่งชีวิต

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๔๙ “ศรัทธาเป็นพลัง… เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี สร้างพระเจดีย์แห่งชีวิต”

  รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ศรัทธาเป็นพลัง... เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี สร้างพระเจดีย์แห่งชีวิต
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (ตอนที่ ๔๗) “น้ำใจวิญญูชนคนเล็กๆ, การศึกษาบาลีและปริยัติสามัญ หัวใจของการรักษาพระเณรไว้ได้ในอนาคต”

  ณ พระเจดีย์บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๔๗) น้ำใจวิญญูชนคนเล็กๆ การศึกษาบาลีและปริยัติสามัญ หัวใจของการรักษาพระเณรไว้ได้ในอนาคต โดย มนสิกุล...

  TRENDING RIGHT NOW