Home มโนปณิธาน

มโนปณิธาน

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๓ “แสงแห่งธรรมยังคงนำทาง”

  https://www.youtube.com/watch?v=2TOVilbbbdo รายงานพิเศษ เรื่อง อาฟเตอร์ช็อกเนปาล...พระธรรมทูตยังคงเดินเท้าเข้าช่วยเหลือ โดย มนสิกลุ โอวาทเภสัชช์ นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๑๙๗ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
  กุฏิหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในคณะ ๕ ซึ่งมีเพียงเตียงไม้เล็กๆ ติดหน้าต่างบานหนึ่ง หันศรีษะไปทางภูเขาทอง

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๑ “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ …ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้...

  “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้ ก็เจริญได้ฯ” ธูปเทียนแพถวายเป็นอุปัชฌายบูชา เพื่อน้อมรำลึก “๙ มีนาคม” วันสลายสรีรสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภาวะความเป็นภิกษุ แก่ สานุศิษย์สืบมาฯ
  ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๐ “ก้าวข้ามความทุกข์ด้วยความเพียร”

  ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น "เพราะความเพียร เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง เป็นพละ เป็นกำลังที่สำคัญ ในการที่จะนำพาเราก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ...   องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้บำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้า จึงสามารถก้าวข้ามความทุกข์ได้" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ยังคงสอนใจอยู่เสมอ จึงขอนำบทความที่ท่านเมตตาเขียนให้ในนสพ.คมชัดลึก...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ออกบิณฑบาตพร้อมคณะสงฆ์ ที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปีพ.ศ.๒๕๖๐

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๙ “บนเส้นทางแห่งศรัทธาที่มั่นคง คือกำลังค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีลมหายใจต่อไป…”

  "ขอให้ตั้งใจให้ดี การตั้งใจให้ดี ฟังผิวเผินแล้วดูเป็นคำธรรมดา แต่ที่จริง เป็นคำประเสริฐ เป็นคำสูงส่ง การตั้งใจให้ดี เป็นเรื่องของบารมี เป็น "อธิษฐานบารมี" ตั้งใจให้ดีว่า " เราจะไม่ทำชีวิตให้ว่างเปล่าจากความดีงาม เราจะทำทุกลมหายใจในแต่ละวัน (เท่าที่เหลืออยู่) ให้เป็นลมหายใจที่มีคุณค่า
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) และ พระราชอุปเสณาภรณ์ (สังคม ญาณวฑฺฒโน) ในขณะน้ัน ที่พระเจดีย์บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปีพ.ศ.๒๕๕๘

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๘ “เปลือกรักษาแก่น พิธีกรรม สานต่อลมหายใจแห่งพระพุทธองค์”

  พระเจดีย์ที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี "พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อานนท์ ปฏิบัติให้มาก ทำให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัย ความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ ด้วยการคิด ด้วยทฤษฎี ด้วยการคาดคะเน หรือด้วยการถกเถียงกัน หรือจะอยู่เฉยๆ ไม่ภาวนาเลย ความสงสัยก็จะหายไปไม่ได้อีกเหมือนกัน "กิเลสจะหายสิ้นไปก็ด้วยการพัฒนาทางจิต ซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น การปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น ตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิง คำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระทัยอันบริสุทธิ์...

  น้อมเศียรเกล้าอาจาริยบูชา ปฏิบัติบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ชาตกาลท่านอาจารย์ รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๗...

  "ขุนเขาย่อมมีวันทะลาย สายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทาง แต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" ญาณวชิระ หนังสือ "ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง" โดย ญาณวชิระ ซึ่งเป็นนามปากกาของ พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศฯ คณะ ๗ ปีพ.ศ.๒๕๕๗
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๖ “พระพุทธศาสนา คือมรดกอันล้ำค่าแห่งบรรพชน “

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น ผู้เขียนเปิดบันทึกความทรงจำ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เมื่อครั้งที่ท่านเมตตาเขียนบทความให้กับ นสพ.คมชัดลึก ในคอลัมน์ "ต้นรากเดียวกัน" จึงขอเล่าเรื่องหนังสือ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" ซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอดในขณะนั้นเป็นผู้เขียน ตอนหนึ่งประกอบกับบทความของท่าน อันจะทำให้เห็นภาพรวมของต้นรากของเรา...
  ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๕ “เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะไปเติบโตอยู่ที่ใด ก็จะนำความร่มเย็นไปที่นั้นต่อไปไม่สิ้นสุด”

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยความเคารพบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่สุด ผู้เขียนขอกราบอาราธนาน้อมนำคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น พ่อแม่ครูอาจารย์ของผู้เขียนมาเป็นพละ เป็นแรงใจในการก้าวไปอย่างมีสติในวันนี้ ... ทุกครั้งที่ผู้เขียนขาดสติ ทำให้เป็นทุกข์มาก ก็ระลึกถึงคำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณเทอด ในขณะนั้นอยู่เสมอ ท่านสอนว่า "ทุกขสัจจ์คือของขวัญแห่งชีวิต" ท่านว่าอย่าไปกลัวความทุกข์ เพราะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรม พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกข์จากความคิด...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๔ “เราต้องรักความจริง เชื่อมั่นในความดี และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…”

  "เราต้องรักความจริง และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น สอนใจผู้เขียนอยู่เสมอ ทำให้ต้องพยายามก้าวเดินต่อไป แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอยู่ตรงหน้าไปหมดแล้วก็ตาม แม่จากไป งานหายไป ...เหลือเพียงลมหายใจที่ต้องฝึกตนให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ ... "มองให้ดึ ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการเติบโต...
  เจ้าชายโกสเตอร์( His royal Highness The Duke of Gloucester ) แห่งราชวงศ์อังกฤษ ถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๓ ครั้งหนึ่งในชีวิตกับเจ้าชายโกสเตอร์ ซึ่งสนพระทัยในพระพุทธศาสนา

  พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมสิทธิ ในขณะนั้น กับ เจ้าชายโกสเตอร์ ( His royal Highness The Duke of Gloucester )แห่งราชวงศ์อังกฤษ ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  TRENDING RIGHT NOW