Home มโนปณิธาน

มโนปณิธาน

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง (ชาติที่ ๑) พระเตมีย์ : เนกขัมบารมี (ตอนที่ ๑) ” กำเนิดพระเตมีย์” เขียนโดย ญาณวชิระ...

  ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) /ที่ปรึกษา : พระพรหมสุธี ,พระธรรมสิทธินายก, พระราชปัญญาโสภณ, พระสิทธิธรรมธาดา , พระครูอรรถเมธี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ / ภาพประกอบ-แบบก : ทวิช สังข์อยู่ /จิตกรรมฝาผนัง : พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ /จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ...
  หลวงตาพิมพ์ ธมฺมธโร วัดราชนัดดาราม สหธรรมมิกหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔ “กตัญญูพระในบ้าน และครูบาอาจารย์ ด้วยความเพียร”

  โยมแม่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ถวายภัตตาหาร ณ วัดป่าบ้านบาก บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ราวปีพ.ศ.๒๕๕๙ รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และคณะสงฆ์ ออกบิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๙

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต”

  พระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต"
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น บิณฑบาตกับคณะสงฆ์ ที่บ้านปากปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๒ “ลมหายใจพระสงฆ์ คือ อายุพระศาสนาฯ”

  รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๒)  ลมหายใจพระสงฆ์ คือ อายุพระศาสนาฯ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๑ …จากใจผู้เขียน

  รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๑ ...จากใจผู้เขียน

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๐ “จุดเริ่มต้นแห่งปณิธาน และการสร้างพระพุทธรูปที่มีชีวิต ”

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๐
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ท่านได้รับโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันบูรพาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๘ “จากมือที่ครูประถมตีสู่ศิษย์ดีเด่น มจร.”

  พระพรหมบัณฑิต มอบโล่ห์ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ แด่พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก www.obhik.com สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีวันบูรพาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น มอบหมายให้พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๗ “ครูกับศิษย์” วิถีแห่งธรรมตามรอยบาทพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  จงรักษาเกียรติภูมินี้ไว้ เป็นความภาคภูมิใจของชีวิต... โรงเรียนวัดสระเกศ มีเกียรติประวัติ เป็นโรงเรียนมัธยมแรกของประเทศ จากเกียรติประวัติ กลายเป็นเกียรติภูมิ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ประธานในพิธีงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๖ ลมหายใจชายแดนใต้ ลมหายใจแห่งความศรัทธา

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ผู้เขียนเปิดบันทึกเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น เมตตาให้ไปดำเนินรายการเสวนา เปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย...
  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา” กับ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ เจ้าของนามปากกา “ชุติปัญโญ และ พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๕ “งานเขียนแห่งชีวิต คือการถวายชีวิตบูชาพระคุณพระพุทธเจ้า”

  หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ "สำหรับพระเราก็มีงานกรรมฐาน คือ งานฝึกจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ เมื่อพระมีกรรมฐานแล้ว ความเหงา ความโดดเดี่ยวก็ไม่เข้าครอบงำ เพราะมีหลักของใจแล้ว...

  TRENDING RIGHT NOW