Home ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

ท่องเที่ยวโลกกะธรรม

  ๒. นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดับ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  เพื่อเป็นการฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อม สัปดาห์นี้จึงขอนำผู้อ่านไปท่องเที่ยวให้เห็นธรรมระหว่างทางที่ดาลักกันต่อ อยากจะบอกว่า ยิ่งเราพิจารณาใคร่ครวญสิ่งใดก็ตามก่อนทำ เราจะค้นพบว่า นาฬิกาเดินช้าลง เช่นเดียวกับตอนนี้ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “ Slow life at Leh Ladakh” ท่องเที่ยวโลกกะธรรม “นาฬิกาเดินช้าๆ ที่ลาดัก” (เล ดาลัก ตอนที่ ๒) โดย พระมหาขวัญชัย...
  ท่องเที่ยวโลกกะธรรม : ลาดัก ตอน ๑ พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  บันทึกระหว่างทาง …เล ดาลัก (ตอนที่ ๑) หลง,พลาด หรือคลาดเคลื่อน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

  บันทึกระหว่างทาง เล ดาลัก (ตอนที่ ๑) หลง,พลาด หรือคลาดเคลื่อน โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.          เหตุเกิดที่สนามบินเดลี ระหว่างทางของชีวิตการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ การได้เรียนรู้สภาวะจิตใจเราเองตลอดการทำงานและการเดินทาง  เพราะไม่ว่าสิ่งที่เราทำจะดีอย่างไร แต่ถ้าเราไม่ได้น้อมมาพิจารณาภายในใจ ก็เท่ากับว่า เราหลงทางไหลไปตามสิ่งภายนอกอย่างเดียว นี้ประการหนึ่ง...

  “พุทธานุภาพเยียวยาใจ” ก่อนกำลังใจจะเหือดแห้ง บันทึกบทเรียนโครงการเยี่ยมพระพบปะโยม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  เยี่ยมพระพบปะโยม “พุทธานุภาพเยียวยาใจ” ก่อนกำลังใจจะเหือดแห้ง โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร...

  พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับ ฝันที่เป็นจริงของชาวบ้าน ใน “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  การถอดบทเรียนการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโครงการเยี่ยมพระพบปะโยมในปี ๒๕๕๙ มาเล่าสู่กันฟัง ไม่เพียงเป็นการรำลึกความทรงจำเท่านั้น หากยังเป็นการทบทวนเพื่อที่จะพัฒนาในการลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพระและช่วยเหลือชาวบ้านในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังที่กำลังจะเล่าย้อนไปในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับพระสงฆ์และให้ธรรมะกับอุบาสกอุบาสิกาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ณ วัดป่าศรี โรงเรียนวัดป่าศรี บ้านป่าศรีหมู่ที่ ๓ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

  “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์” กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “พระครูประโชติรัตนานุรักษ์”          กับแรงบันดาลใจในการก่อเกิด “โครงการเยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  “ศาสนิกสัมพันธ์” ถอดบทเรียนอันล้ำค่า “เยี่ยมพระพบปะโยม” โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

   Socially Engaged Buddhism พระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม คำนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคนี้ หากย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ พระองค์มิได้ประกาศศาสนา หากแต่พระองค์ทรงประกาศความจริง ความจริงในกายใจที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม เมื่อพบก็คือสิ่งเดียวกัน อนิจจัง...

  “หนึ่งธรรมในกำมือ” พระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ กับ การประยุกต์ใช้ โดยพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  คราวที่แล้วเล่าสรุปการถอดบทเรียนจาก “หลักสูตรสุ จิ ปุ ลิ เพื่อชีวิตดีงาม” หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูตสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ที่จัดขึ้น ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวัน ๙-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ ส่งพระวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในกระบวนการอบรม “หนึ่งธรรมในกำมือ”
  "สุ จิ ปุ ลิ " พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ เพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  “สุ จิ ปุ ลิ ” พุทธวิธีเพื่อชีวิตดีงาม เพิ่มศักยภาพพระธรรมทูตเชิงปฏิบัติการ โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙ ดร.

  อีกหนึ่งหลักสูตรพัฒนาพระวิทยากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นส่วนเสริมการสร้างพระธรรมทูตเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ในยุคไร้พรมแดน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ พุทธวิธีในการค้นหาศักยภาพ “สุ จิ ปุ ลิ” ทักษะเพื่อชีวิตดีงาม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี...

  สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กับ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อความสุขสงบของสังคมเป็นหลัก โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  "ความองอาจ ความสง่างาม ความมีน้ำใจ และความเสียสละของท่านทั้งหลาย จะเป็นปราการอันแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา และจะเป็นทิฏฐานุคติให้พระสงฆ์รุ่นหลังได้ดำเนินตาม หากเราทั้งหลายยังเชื่อมั่นในวิถีทางของพระพุทธองค์ ยืนหยัดการทำงานด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าแกร่ง และปฏิบัติร่วมกันอยู่เช่นนี้ พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ชื่อว่าจะยังดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก” พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ในครั้งนั้น กล่าวไว้ตอนหนึ่งใน คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม
  หน้าที่ของพระวิทยากร โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  หน้าที่ของพระวิทยากร คือ การสร้างความร่มเย็นแก่โลก และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  คราวที่แล้วเล่าเรื่องการจาริกไปยังดินแดนพุทธภูมิของพระสงฆ์ ในโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  รุ่น ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  ประเทศอินเดีย (อ่านย้อนหลังได้ในบทความ พุทธพลิกใจ  ไทยพลิกโลก พระสงฆ์สื่อธรรมอย่างไรในยุคออนไลน์ )  โดยมีบันทึกในระหว่างการเดินทางกลับมาฝากผู้อ่านในทุกเพจฟอร์มของสื่อออนไลน์ ทั้งในโซเชียลมีเดียที่พระหลายๆ ท่านอาจมีเฟซบุ๊กเผยแผ่ธรรมะอยู่แล้ว ตลอดทั้งสื่อต่างๆ ที่ได้นำเรื่องราวของท่านไปลงในหนังสือพิมพ์บ้าง นิตยสารบ้าง ซึ่งเป็นบทความการเล่าเรื่องในดินแดนพุทธภูมิจากประสบการณ์ส่วนตัวไปพร้อมๆ กับการปรากฏของสภาวธรรมภายในจิต ผสานไปกับข้อมูลจากพระไตปิฎก ย่อมทำให้ผู้อ่านได้รับการเรียนรู้พุทธประวัติแต่ละช่วงตอนมีชีวิตชีวา น่าศึกษาเรียนรู้และน่าฝึกหัดขัดเกลาตนตามรอยพระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลมากยิ่งขึ้น

  TRENDING RIGHT NOW