๑๓ ตุลา ๒๕๖๔

รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป…

วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี

 วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ทรงจากไปแต่เพียงพระสรีระ  หากพระราชปฏิปทา และพระราชวิถีการใช้ชีวิตของพระองค์ท่าน  ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๙  จักเป็นประวัติศาสตร์ของคนรุ่นเก่า  สืบเนื่องมาจนถึงคนรุ่นใหม่  ให้เห็นความสัมพันธ์ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการตามรอยธรรมพระองค์ท่าน จากการที่ทรงเป็นพุทธมามกะอย่างเข้มข้น  เพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้ดำรงอยู่  นั้นลึกซึ้งเพียงใด 

วัฒนธรรม คือ ร่องรอยที่พระองค์ฝากไว้ให้กับพสกนิกรของพระองค์ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกเผ่าพันธุ์  ให้ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในแผ่นดินแห่งธรรมนี้  ด้วยการเชื่อมร้อยทุกส่วนไว้ในวิถีชีวิตอันมีพระพุทธศาสนายึดโยงไว้ตรงกลางระหว่างชาวบ้านกับพระมหากษัตริย์อันงดงาม ตั้งแต่ยามเช้า จนเข้านอน

คือตั้งแต่ ตื่นมา สวดมนต์ทำวัตรเช้า  ทำอาหาร และใส่บาตร ทำบุญ  วิถีชีวิตแห่งการให้  คือความยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรารอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้  ข้าวปลาอาหารที่ใส่บาตรพระสงฆ์  ทุกคำข้าว  คือ การร้อยดวงใจไทยให้เป็นหนึ่งเดียว  เพราะถ้าคนในชาติแตกกันเมื่อไร  ก็ไม่มีชาติ  ไม่มีพระพุทธศาสนา แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร  

อาจารย์สมพร เทพสิทธา ก็มีปฏิปทาในการตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาโดยตลอด จนลมหายใจสุดท้าย ที่ท่านตั้งจิตคืนสู่ธรรมชาติ ละสังขารไป ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

admin เพจ สมพร เทพสิทธา จึงขอน้อมนำปฏิปทาจากพระองค์ท่าน ในการทรงผนวช มาเป็นพละ เป็นปัจจัยให้เราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นดั่งดวงตะวันแห่งสันติในใจของพสกนิกรไทยทั่วโลก

๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป : รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๒๒๐/๙๘) วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here