พระอาจารย์เทอด  ญาณวชิโร (ญาณวชิระ)  อดีตพระราชกิจจาภรณ์
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (ญาณวชิระ) อดีตพระราชกิจจาภรณ์
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับ คณะสงฆ์และชาวบ้านที่พระเจดีย์กลางน้ำ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพในอดีต)
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับ คณะสงฆ์และชาวบ้านที่พระเจดีย์กลางน้ำ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพในอดีต)
เตรียมการก่อสร้างพระเจดีย์ที่แม่ฮ่องสอน โดยพระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้าน โดยมี พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส
เตรียมการก่อสร้างพระเจดีย์ที่แม่ฮ่องสอน โดยพระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และคณะสงฆ์ร่วมกับชาวบ้าน โดยมี พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจาก พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังเตรียมก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังเตรียมก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระมหาฐานันดร เขมปญฺโญ และ พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส กับคณะสงฆ์ และชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอนกำลังก่อสร้างฐานพระเจดีย์
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร  (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ และคณะสงฆ์ คณะ ๗ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ และคณะสงฆ์ คณะ ๗ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีต พระราชกิจจาภรณ์ ) กับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่คณะ ๗ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดสุวัฒนธีคุณ
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีต พระราชกิจจาภรณ์ ) กับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ที่คณะ ๗ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดสุวัฒนธีคุณ
ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ลูกผู้ชายต้องบวช" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น /ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี ,พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ/ภาพถ่าย : พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส /แบบปก - รูปเล่ม : พระมหาเดชา ปญฺญาคโม และ พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ /บรรณาธิการ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ /ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ โตโยต้าบัสส์ จำกัด/ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร (ฉบับธรรมทาน)
ธรรมนิพนธ์เรื่อง “ลูกผู้ชายต้องบวช” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น /ที่ปรึกษา พระเทพรัตนมุนี ,พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง) และ พระมหาธีระศักดิ์ ธีรปญฺโญ/ภาพถ่าย : พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส /แบบปก – รูปเล่ม : พระมหาเดชา ปญฺญาคโม และ พระมหาสมบัติ ภูริปญฺโญ /บรรณาธิการ : พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ /ผู้อุปถัมภ์การจัดพิมพ์ โตโยต้าบัสส์ จำกัด/ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร (ฉบับธรรมทาน)
หนังสือ "พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์" เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร) อดีตพระราชกิจจาภรณ์ /จัดพิมพ์ เป็นธรรมทานโดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
หนังสือ “พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์” เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร) อดีตพระราชกิจจาภรณ์ /จัดพิมพ์ เป็นธรรมทานโดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒
ธรรมนิพนธ์ “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เขียนและเรียบเรียงโดย ญาณวชิระ : เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ธรรมนิพนธ์ “ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” เขียนและเรียบเรียงโดย ญาณวชิระ : เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)
ธรรมนิพนธ์ "ลูกผู้ชายต้องบวช" เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง
ธรรมนิพนธ์ “ลูกผู้ชายต้องบวช” เขียนโดย ญาณวชิระ : อดีตพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) เรียบเรียง
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)  ราวปีพ.ศ.๒๕๕๙ กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) กราบขอบพระคุณ ภาพจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต)
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะน้ัน ภาพในอดีต
พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) ภาพในอดีต
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)
พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น
พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น ภาพในอดีต
หนังสือ "ทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ " และหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
หนังสือ “ทศชาติ ฉบับ ญาณวชิระ ” และหุ่นขี้ผึ้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
พระปัญญาวชิราภรณ์ , พระราชกิจจาภรณ์ , พระราชอุปเสณาภรณ์ และ พระศรีคุณาภรณ์
พระปัญญาวชิราภรณ์ , พระอาจารย์เทอด ญาณวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์) , พระอาจารย์สังคม ญาณวฑฺฒโน (อดีตพระราชอุปเสณาภรณ์) และ พระมหาบุญทวี ปญฺญาวํโส (อดีตพระศรีคุณาภรณ์)
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และคณะสงฆ์กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และคณะสงฆ์กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม และกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here