ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมฺตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู  พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ

อนุโมทนากถา

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  พระสงฆ์ไทยมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการพระศาสนาในระดับนานาชาติ  เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ก็ด้วยวิสัยทัศน์ของบูรพาจารย์  ที่มองอนาคตพระศาสนาด้วยสายตาอันยาวไกล

เป็นที่ยอมรับกันว่า  หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระมหาเถระที่มีวิสัยทัศน์อันเป็นคุณูปการต่อการพระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ  เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานแนวคิดในการนำพระพุทธศาสนาก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่  วิสัยทัศน์  ปฏิปทา  และจริยวัตรของท่าน  ได้จุดประกายอุดมการณ์ความคิดฝัน  สร้างแรงบันดาลใจให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

ยิ่งวิสัยทัศน์ที่แสดงออกถึงวิถีอย่างผู้นำของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถูกถ่ายทอดผ่านพระผู้อยู่ใกล้ชิดที่คอยทำหน้าที่ถวายการอุปัฏฐากท่าน  ทำให้หนังสือเล่มนี้เก็บแง่มุมทางความคิดของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ เอาไว้ได้อย่างละเอียด

ความมีวิริยะอุตสาหะในการเรียบเรียงหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ควรค่าแก่การยกย่องอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนา

“ญานวชิระ” พระมหาเทอด ญานวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“วิถีแห่งผู้นำ”

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here