ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมฺตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู  พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ

อนุโมทนากถา

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา  พระสงฆ์ไทยมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการพระศาสนาในระดับนานาชาติ  เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเป็นที่ประจักษ์  ทั้งนี้ก็ด้วยวิสัยทัศน์ของบูรพาจารย์  ที่มองอนาคตพระศาสนาด้วยสายตาอันยาวไกล

เป็นที่ยอมรับกันว่า  หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระมหาเถระที่มีวิสัยทัศน์อันเป็นคุณูปการต่อการพระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ  เป็นผู้ริเริ่มวางรากฐานแนวคิดในการนำพระพุทธศาสนาก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่  วิสัยทัศน์  ปฏิปทา  และจริยวัตรของท่าน  ได้จุดประกายอุดมการณ์ความคิดฝัน  สร้างแรงบันดาลใจให้กับพระสงฆ์รุ่นใหม่มาจนถึงปัจจุบัน

ยิ่งวิสัยทัศน์ที่แสดงออกถึงวิถีอย่างผู้นำของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ ถูกถ่ายทอดผ่านพระผู้อยู่ใกล้ชิดที่คอยทำหน้าที่ถวายการอุปัฏฐากท่าน  ทำให้หนังสือเล่มนี้เก็บแง่มุมทางความคิดของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จฯ เอาไว้ได้อย่างละเอียด

ความมีวิริยะอุตสาหะในการเรียบเรียงหนังสือ “วิถีแห่งผู้นำ” สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ควรค่าแก่การยกย่องอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนา

“ญานวชิระ” พระมหาเทอด ญานวชิโร (อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“วิถีแห่งผู้นำ”

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here