วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒

เรียนรู้ปฏิปทาพระเถระผู้ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ เกื้อกูลประโยชน์น้อยใหญ่ทุกด้านทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด ๖๔ พรรษาในร่มกาสาวพัสตร์ การสูญเสียท่าน เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนา

“ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ”

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

๑๐๕. ก่อตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร

 ๑๐๖. การสืบทอดพระพุทธศาสนา

 เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

สำหรับสองบทนี้ ผู้เขียนเล่าถึงเหตุผลที่หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ก่อตั้งสถาบันพระวิทยากร เพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปยังพระสงฆ์รุ่นใหม่ไม่ขาดช่วง โดยสร้างบทบาทการให้บริการทางสังคมของพระสงฆ์  เพื่อการพัฒนาจิตใจของประชาชนให้มีที่พึ่งแห่งตน  ประกอบกับการวางแผนโครงสร้างแนวทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกไปยังทุกพื้นที่ที่ยังขาดแแคลนและเป็นทุกข์ในทุกด้าน โดยการช่วยเหลือทั้งในด้านสงเคราะห์เกื้อกูลจนกว่าจะยืนได้ด้วยตนเอง และนั่นคือเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

๑๐๖.ก่อตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร 

              นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา  สร้างบทบาทการให้บริการทางสังคมของพระสงฆ์  เพื่อการพัฒนาจิตใจของประชาชน  คือ  การให้คำแนะนำทางด้านจิตใจ  เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ  และเป็นที่พึ่งให้ความสุขทางใจ  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและเยาวชน  ช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา  ผู้ประนีประนอม  ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้านได้  ประกอบกับการวางแผนโครงสร้างแนวทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก

              โดยการจัดตั้งสำนักพัฒนาพระวิทยากร  เพื่อสร้างกระบวนการในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจากในการพัฒนาประเทศนั้น  จำเป็นต้องเริ่มจากการพัฒนาด้านมนุษย์ก่อน  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์  และการพัฒนานั้นมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคำกล่าวของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติไว้ในวาระพัฒนาที่ ๔ เรื่องระบบค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม  เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์ ว่า

 “การปฏิรูปประเทศ  ต้องปฏิรูปที่ตัวคน  ปฏิรูปที่ตัวคน  ต้องปฏิรูปที่พฤติกรรมของคน  ปฏิรูปถ่ายทอดภาษาได้ตรงกับผู้อ่าน  จึงเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมได้อีกทางหนึ่ง  พฤติกรรมของคนต้องพัฒนาระบบค่านิยมคุณธรรมและจริยธรรมที่กำกับพฤติกรรมของคน”

              สถาบันพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร  ภายใต้กำกับการของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ได้ขยายงานตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๔๑๒/๒๕๕๖ ที่เห็นชอบให้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ในการสนับสนุน  การดำเนินภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  ซึ่งเป็นสำนักงานที่เกิดขึ้นเพื่อสิ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยตรง  และสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในคนได้  ต้องเริ่มจากการสร้างพระวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และอุดมการณ์ในการเผยแผ่คุณธรรม จริยธรรมเสียก่อน

          ในการนี้จึงได้จึดให้มีโครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม ภาคทฤษฎี  เพื่อมุ่งพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม  การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์  และการเขียน  และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่  อีกทั้งยังเป็นการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาค  ให้มีความสามัคคี  อันจะส่งผลให้เครือข่ายการทำงานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาต่อไป

๑๐๗. การสืบทอดพระพุทธศาสนา        

              สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ  ให้ทีมที่ลงไปทำงานในทุกพื้นที่มีความเข้าใจและมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำร่วมกัน  ให้มีความรักและปรารถนาดี  การวางหลักการ  การวางแผน  การแสวงหาคนที่เหมาะกับกิจกรรม  มีความเสียสละ  รักและอยากจะช่วยประสานกับข้าราชการ  เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ  ส่วนบ้านเมืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ต้องอาศัยหลายคนเข้ามาช่วย  โดยใช้วิธีการบรรยาย  อธิบายธรรมะให้คนเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้

              ซึ่งบูรพาจารย์ทางพระพุทธศาสนา  ได้นำพาปฏิบัติในการรักษา  และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ปรากฏเป็นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตราบทุกวันนี้  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) อดีตประธานกิตติมศักดิ์สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  เป็นพระมหาเถระรูปหนึ่ง  ที่มีความมุ่งมั่นในการจรรโลงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรในประเทศไทยและขยายไปทั่วโลก  จึงได้กำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ขึ้นมา

การพัฒนาคุณภาพของพระสงฆ์ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาที่พระมหาเถระ  และบูรพาจารย์ท่านมีความรู้ภูมิธรรม  มีความองอาจ  ความสง่างาม  ความมีน้ำใจ  และความเสียสละของท่านทั้งหลายจะเป็นปราการอันแข็งแกร่งให้กับพระพุทธศาสนา  และจะเป็นทิฏฐานุคติให้พระสงฆ์รุ่นหลังได้ดำเนินตาม

หากเราทั้งหลายยังเชื่อมั่นในวิถีทางของพระพุทธองค์  หยัดยืนการทำงานด้วยความเด็ดเดี่ยว  กล้าแกร่ง  และปฏิบัติร่วมกันอยู่เช่นนี้  พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ก็ชื่อว่าจะยังดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลก

              โครงการอบรมพระวิทยากรเพื่อทำงานด้านเผยแผ่  ได้ดำเนินฝึกอบรมโครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระศาสนาเชิงรุกทั่วประเทศ  จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดทำโครงการต่อเนื่อง  เพื่อให้พระวิทยากรกระบวนธรรมได้ลงไปทำงานเผยแผ่ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และถอดบทเรียนร่วมกัน  อันจะเป็นการนำไปต่อยอดในการทำงานเผยแผ่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาคให้มีความสามัคคี  อันจะส่งผลให้เครือข่ายการทำงานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาต่อไป

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๑๐๖. ก่อตั้งสถาบันพัฒนาพระวิทยากร ๑๐๗. การสืบทอดพระพุทธศาสนา เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ร่องรอยความทรงจำแห่งอดีต

บอกเล่าปฏิปทาในการครองตน ครองคน ครองงาน

เพื่อจรรโลงความดีงาม ตามครรลอง “วิถีแห่งผู้นำ”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here