วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘

“ปูชา จ ปูชนียานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ.

ขอนอบน้อมแด่ครู พระอุปัฌชาย์ อาจารย์

ผู้ให้ชีวิตในพระศาสนาของพระพุทธองค์ ด้วยเศียรเกล้าฯ”

ร่องรอยความทรงจำแห่งอดีต

บอกเล่าปฏิปทาในการ ครองตน ครองคน ครองงาน

เพื่อจรรโลงความดีงาม ตามครรลอง “วิถีแห่งผู้นำ”

สำหรับ สองตอนนี้ ผู้เขียนได้ลำดับเส้นทางชีวิตของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ตั้งแต่เกิดจนถึงการวางรากฐานงานพระธรรมทูตในพระพุทธศาสนา

๕๔.

ลำดับชาตกาลโดยสังเขป  สู่ความยิ่งใหญ่ตลอดกาล

              ชีวิตของพระสงฆ์รูปหนึ่ง  เมื่อแรกตั้งใจบรรพชาเป็นสามเณรเพียง ๗ วัน แต่กลับดำรงตนอยู่ในสมณเพศตลอดมาตราบเข้าสู่วัยชราจนคืนสู่ธรรมชาติ  และสามารถสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างอัศจรรย์  เหมือนชีวิตเกิดมาเพื่อต่อลมหายใจให้พระพุทธศาสนา

เป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ที่พระธรรมทูตสามารถยืนได้อย่างสง่างาม  และพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปทั่วทุกมุมโลก  ก็เพราะความกล้าหาญทางธรรมของท่านที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาถวายเป็นปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) นามเดิมว่า  เกี่ยว นามสกุล โชคชัย  นามฉายา อุปเสโณ  เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ.๒๔๗๑ ณ บ้านเฉวง  ตำบลบ่อผุด  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อยังเยาว์  ได้ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านจนจบประถมปีที่ ๔  กระทั่งอายุได้ ๑๒ ปี  บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดภูเขาทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  แม้เจตนาจะบวชเพียงแค่ ๗ วัน แต่ด้วยปุพเพกตปุญญตา  ทำให้เจ้าประคุณสมเด็จฯ  ยังคงมั่นในสมณเพศต่อมา  หาได้คิดลาสิกขาไม่ โยมมารดาจึงนำไปฝากไว้กับท่านพระครูอรุณกิจโกศล (หลวงพ่อพริ้ง) วัดแจ้ง  ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าประคุณสมเด็จฯ  เป็นผู้ฝักใฝ่ในการศึกษา  มีวิริยะ อุตสาหะ จนหลวงพ่อพริ้งเห็นอุปนิสัย ได้นำไปฝากไว้กับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถร) โดยอยู่ในการปกครองของพระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) ณ วัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อมีอายุครบอุปสมบท  ก็ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศฯ  โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ญาโณทยมหาเถระ (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวโรดม) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

๕. ลำดับเส้นทางชีวิตในพระพุทธศาสนา กับการวางรากฐานงานพระธรรมทูต

   พ.ศ.๒๔๘๙  สอบได้นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ.๒๔๙๗  สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๙๗  ไปร่วมประชุมฉัฏฐสังคีติ ณ ประเทศพม่า

พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นกรรมการพิเศษแผนกตรวจสำนวนแปลวินัยปิฎก ฉบับปี ๒๕๐๐ ของคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๕๐๐  ไปร่วมประชุมอรรถกถาสังคายนา ณ ประเทศพม่า

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็นผู้ช่วยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปดูการศาสนา  และเพื่อศาสนสัมพันธ์  ที่ประเทศเกาหลี  ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็นประธานคณะกรรมการต้อนรับสมณทูต จากไต้หวัน

  พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ อธิการบดีมหาวิยาลัย) ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค ๙ เป็นหัวหน้าอำนวยการพระธรรมทูต สายที่ ๘ 

พ.ศ. ๒๕๐๘  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๙  เป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสังเกตการณ์  การศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศลาว  ศรีลังกา  ญี่ปุ่น ไต้หวัน  และฮ่องกง  ในความอุปถัมภ์ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)           

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็นกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พ.ศ.๒๕๑๓  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ  เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

พ.ศ.๒๕๑๔  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร

พ.ศ.๒๕๑๕  เป็นหัวหน้าคณะไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อสังเกตการณ์พระพุทธศาสนาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามคำนิมนต์ของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ.๒๕๑๖   เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม

  พ.ศ.๒๕๒๔  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐  เป็นรองประธานสภาสงฆ์แห่งโลก

พ.ศ.๒๕๒๕  ไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสาธิตอุปสมบทกรรม  และอุโบสถกรรมตามแบบคณะสงฆ์ไทยที่ประเทศศรีลังกา

พ.ศ.๒๕๒๘   เป็นประธานกรรมาธิการสังคายนาพระธรรมวินัย  ตรวจชำระพระไตรปิฎกในมหามงคลสมัยพระชนมพรรษา ๕ รอบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พ.ศ.๒๕๓๒  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  เป็นประธาน คณะกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

พ.ศ.๒๕๓๔  เป็นประธานคณะกรรมการจัดการชำระและพิมพ์อรรถกถาพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๑๒ สิงหาคม

พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นประธานกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ  สามเณร (ศ.ต.ภ.) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต

พ.ศ.๒๕๓๕  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน

  พ.ศ.๒๕๓๗  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวออสเตรเลีย ณ ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ.๒๕๓๙  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ  และสังเกตการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนี

พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มหาเถรสมาคม  เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอุบัติภัย

พ.ศ.๒๕๔๑  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน

พ.ศ.๒๕๔๒  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเปิดวัดไทยนอร์เวย์  และสังเกตการณ์พระพุทธศาสนาในภาคพื้นยุโรป เช่น  ประเทศสวีเดน  เยอรมนี  เนเธอร์แลนด์  เบลเยียม  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส และ  สวิตเซอร์แลนด์

พ.ศ.๒๕๔๓  เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อประกอบพิธีอุปสมบทให้กับชาวไต้หวัน ณ ประเทศไต้หวัน

พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

              พ.ศ.๒๕๔๗  เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ.๒๕๔๙  ริเริ่มให้จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๕๐  ริเริ่มให้จัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์พระพุทธศาสนา  ภายใต้กำกับมหาเถรสมาคม  ริเริ่มให้พระสงฆ์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๕๑  จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม  โดยการสนับสนุนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๕๓  ให้กำเนิดพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพระบัญชาให้อัญเชิญพระคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา ๒,๐๐๐ ปี  จากประเทศนอร์เวย์  มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ บรมบรรพต ภูเขาทอง

พ.ศ.๒๕๕๔  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัด  และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์

พ.ศ.๒๕๕๕  ก่อตั้งรางวัลระดับนานาชาติ  “Awakening Leadership Award”  และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำชาวพุทธกว่า ๘๕ ประเทศทั่วโลก ณ องค์การสหประชาชาติ  เนื่องในโอกาสฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗, หน้า ๒๓๘ – ๒๔๘)

วิถีแห่งผู้นำ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ๕๔. ลำดับชาตกาลโดยสังเขป ๕๕. เส้นทางชีวิตในพระพุทธศาสนา กับการวางรากฐานงานพระธรรมทูต เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here