จากวิดีโอเล็กๆ ใสๆ ของ น้องบรุซ ธนิน ริรัตนพงษ์ ที่ปิดเทอมจะตามอาม่ามาถวายเพลพระ วัดแคนางเลิ้ง ทุกวัน ได้ฟังพระให้พร จนจำบทสัพพีได้ขึ้นใจ ก็เลยนำมาเล่าต่อให้ฟังถึงความหมายของบทสวดสัพพีนี้กันค่ะ

ก่อนจะถึงบทสัพพี ฯ เวลาทำบุญแล้วพระท่านจะสวดบทอนุโมทนาวิธี อนุโมทนารัมภคา ก่อน ความหมายของบทสวดนั้นไพเราะมากค่ะ ดังนี้

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง
-ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานังอุปะกัปปะติ

-ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ , ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น
อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง
 -ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว
ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ -จงสำเร็จโดยฉับพลัน
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา -ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่
จันโท ปัณณะระโส ยะถา
 -เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
มะณิ โชติระโส ยะถา -เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ 

สามัญญานุโมทนาคาถา แปล

สัพพีติโย วิวัชชันตุ -ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป
สัพพะโรโค
 วินัสสะตุ -โรคทั้งปวง ( ของท่าน) จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย 
-อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี
 ทีฆายุโก ภะวะ -ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
สัพพีติโย วิวัชชันตุ -ความจัญไรทั้งปวง จะบำราศไป
สัพพะโรโค
 วินัสสะตุ -โรคทั้งปวง ( ของท่าน) จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย 
-อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี ทีฆายุโก ภะวะ -ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
สัพพีติโย วิวัชชันตุ -ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
 -โรคทั้งปวง ( ของท่าน) จงหาย
มา เต ภะวัตวันตะราโย 
-อันตรายอย่ามีแก่ท่าน
สุขี
 ทีฆายุโก ภะวะ -ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน
อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน, จัตตาโร ธัมมา
วัฑฒันติ , อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง -ธรรมสี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ,
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปรกติไหว้กราบ, มีปรกติอ่อนน้อม ( ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here