วันนี้วันพระ รำลึก ๙ มิถุนา วันอานันทมหิดล “ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต”

0
564

วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘

“พุทธศักราช ๒๔๘๑

พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ณ บรมบรรพต “

โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) นำเสด็จในหลวงขึ้นภูเขาทอง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ในการเสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกของพระองค์นั้น  พระองค์ได้ประกอบพิธีทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ  ท่ามกลางมณฑลสงฆ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ นอกจากนี้ ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ในขณะนั้น เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเจดีย์) นำเสด็จในหลวงรัชกาลที่ ๘ ขึ้นภูเขาทอง

        

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ประสูติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีสมเด็จพระเชษฐภคินี และ สมเด็จพระอนุชา ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระบรมราชปิตุลาธิบดีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะที่มีพระชนมพรรษาเพียง ๙ พรรษา และประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อ

ต่อมา พระองค์ยังทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวชในพระพุทธศาสนา โดยได้มีพระราชหัตเลขาถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะอุปสมบท  แต่ก็มิได้ผนวชตามที่ตั้งพระราชหฤทัยไว้  นอกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอาราม กับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรอีกด้วย (ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระนามเดิม อยู่ ช้างโสภา ฉายา ญาโณทโย เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ ๒ ปี สิ้นพระชนมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ สิริพระชันษา ๙๐ ปี ๑๖๖ วัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here