พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙ ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙ ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ปุจฉา : พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาด กับความไม่เป็นธรรมอย่างไรในสมัยพุทธกาล และจะหาทางออกอย่างไรในยุคนี้ โดยวิถีแห่งพระพุทธองค์

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. วิสัชนา :

มีธรรมบทเรื่องกุมภโฆสก อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบท เล่าว่า ในนครราชคฤห์ อหิวาตกโรคเกิดขึ้นในเรือนของราชคหเศรษฐีเมื่ออหิวาตกโรคนั้นเกิดขึ้นแล้ว สัตว์ดิรัจฉานตั้งต้นแต่แมลงวันจนถึงโคย่อมตายก่อน ถัดนั้นมา ก็ทาสและกรรมกร ภายหลังเขาทั้งหมด ก็คือเจ้าของเรือน

เพราะฉะนั้น โรคนั้นจึงจับเศรษฐีและภริยาภายหลังเขาทั้งหมด สองสามีภริยานั้น โรคถูกต้องแล้ว แลดูบุตรซึ่งยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ มีนัยน์ตาทั้งสองนองด้วยน้ำตา พูดกะบุตรว่า “พ่อเอ๋ย เขาว่า เมื่อโรคชนิดนี้เกิดขึ้น ชนทั้งหลายพังฝาเรือนหนีไปย่อมได้ชีวิต ตัวเจ้าไม่ต้องห่วงใยเราทั้งสองพึงหนีไป (เสียโดยด่วน) มีชีวิตอยู่ จึงกลับมาอีก พึงขุดเอาทรัพย์ ๔๐ โกฏิที่เราทั้งสองฝังเก็บไว้ในที่โน้นขึ้นเลี้ยงชีวิต”

เขาฟังคำของมารดาและบิดานั้นแล้วร้องไห้ ไหว้มารดาบิดา กลัวต่อภัยคือความตาย ทำลายฝาเรือนหนีไปสู่ป่าลึกในภูเขา อยู่ในที่นั้นสิ้น ๑๒ ปีแล้ว จึงกลับมายังที่อยู่ของมารดาบิดา

การแก้ปัญหาโรคระบาดในสมัยนั้นคือหนีจากสังคมไปอยู่คนเดียว แต่วิธีการอีกอย่างคือการคัดแยกคนป่วยกับคนไม่ป่วยออกจากกัน คือใครป่วยก็ให้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ส่วนคนสุขภาพดีก็ให้แยกออกมาจากนั้น ให้อยู่อีกสถานที่หนึ่ง แต่ในเรื่องนี้ดูเหมือนว่า สังคมที่ไม่อาจแยกได้จำเป็นที่ผู้ที่หนีจะมีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด

ซึ่งสะท้อนแนวทางในอรรถกถาที่เล่าเรื่องถึงยุคมิคสัญญีที่คนจะเห็นกันเป็นแค่ก้อนเนื้อ ไม่ประพฤติตามหลักธรรม ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีต่างพากันทำร้ายและฆ่ากันอย่างไร้ความปรานี คนที่จะรอดชีวิตได้ก็คือคนที่รักษาศีลและปลีกตัวเองออกไปจากสังคม แต่หลังจากนั้นคนที่มีศีลและอยู่ในป่าเขาจะกลับมาร่วมตัวกันอีกครั้ง เมื่อคนไม่มีศีลฆ่ากันจนหมดสิ้นแล้ว และการรวมตัวครั้งนี้ด้วยกำลังแห่งความเมตตา (ความรัก) อันก่อกำเนิดเป็นยุคพระศรีอาริยเมตไตย โดยยุคนี้ผู้คนจะมีอายุยืนยาวนาน มีความรักความเมตตาต่อกันไม่สิ้นสุด

หากพิจารณาตามนี้ ความเมตตาและกรุณาตามหลักพรหมวิหาร ๔ จึงเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมและการหยุดโรคระบาด รวมถึงสามารถหยุดกลียุคทั้งหลายได้หมดสิ้น

การจะเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมนั้นได้จึงจำเป็นที่เราต้องเลือกระหว่างการมีเมตตา หาความรักและแบ่งปันความสุขอยู่เสมอ กับการโกรธ เกลียดอยู่ตลอดเวลา

เราจะอยู่ร่วมกับพวกไหน ลองเลือกพิจารณากันดู

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙ ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“พระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาด กับความไม่เป็นธรรมอย่างไรในสมัยพุทธกาล และจะหาทางออกอย่างไรในยุคนี้โดยวิถีแห่งพระพุทธองค์” ปุจฉา-วิสัชนากับ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙ ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here