ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ)

เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

นับตั้งแต่พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้เข้าอบรมในหลักสูตร Fa For D (Facilitator For Development of Decency) ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีพ.ศ.๒๕๕๓ ได้ทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการค่ายศาสนิกสัมพันธ์ เรื่อยมา แล้วจัดทำหลักสูตรพระธรรมทูตอาสา จัดทำแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นต้นมา

ในปลายปี พ.ศ.๒๕๕๙ อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรวิหาร คณะทำงานก่อตั้งพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามปณิธานของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เกี่ยวกับการดำเนินงานของพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพระสงฆ์กลุ่มเล็กๆที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรวิหาร คณะทำงานก่อตั้งพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
อาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรวิหาร คณะทำงานก่อตั้งพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

แล้วก็เปิดโอกาสให้พระธรรมทูตอาสาได้เขียนบทความการทำงานในพื้นที่เผยแพร่ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์จนมาถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา ๑ ปีกว่า นับเป็นการยกระดับการเผยแผ่ของพระธรรมทูตอาสาผ่านสื่อสารมวลชน  

           วันนี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะประมวลภาพการทำงานของพระธรรมทูตอาสาบอกกล่าวเล่าให้ทุกท่านได้เห็นการทำงาน ซึ่งเป็นการให้กำลังใจพระธรรมทูตอาสาที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นกำลังใจเล็กๆที่ส่งมอบให้กับท่าน เป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ท่านทำงานในพื้นที่ต่อไป

การดำเนินงานโครงการของเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๖๐ กิจกรรมแรก คือ โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม เป็นการออกให้กำลังใจพระภิกษุ-สามเณรด้วยกัน พร้อมทั้งลงชุมชน เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมาวัดได้ พูดคุยสนทนาธรรม นำไหว้พระ สวดมนต์ให้ศีล ให้พร พร้อมกับให้ธรรม ให้กำลังใจญาติโยม รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิต และแนวทางแก้ไข มอบสิ่งของช่วยเหลือเล็กๆน้อย (ให้ทาน เพื่อเป็นทางให้ธรรม สิ่งของเป็นสะพานเชื่อมพระเข้าหาโยม เชื่อมโยมเข้าหาธรรม) เป็นการทำงานด้านศาสนสงเคราะห์ในพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นกำลังใจเล็กๆ ที่มอบให้กัน ยามที่ร่างกายจิตใจหดหู่หมดหวัง หมดกำลังใจให้มีพลังอีกครั้ง นับรวมตลอดทั้งปี ๒๗๙ ครั้ง

กิจกรรมที่สอง  โครงการสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เป็นการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเยียวยาใจในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ให้มีที่พึ่งพิงและยึดเหนียวทางจิตใจ ไปเยี่ยมครอบครัวของพระสงฆ์ผู้เสียชีวิต และครอบครัวของผู้เสียชีวิตไม่ได้เลือกว่าจะนับถือศาสนาใด ทุกครอบครัวเป็นเพื่อเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น นับรวมตลอดทั้งปี ๑๔๕ ครั้ง

กิจกรรมที่สาม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เป็นการนำเยาวชน ประชาชนเข้าอบรมให้เป็นบุคคลต้นแบบ มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เข้าใจหลักพระพุทธศาสนาแล้ว สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นับรวมตลอดทั้งปี ๑๒๗ ครั้ง

 กิจกรรมที่สี่  โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นระว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดนิคมพัฒนาราม อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล และ ๒๗-๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดอมรินทราราม วรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับสมัครพระภิกษุผู้มีอุดมการณ์รักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๐๙ รูป ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเน้นไปต่อยอดในการทำงานของพระธรรมทูตอาสาในโครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม โครงการสร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม เป็นต้น

กิจกรรมที่ห้า โครงการสานเสวนาเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ ตามโครงการส่งเสริมความมั่นของสถาบันพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเชิญบุคคลที่มีความเห็นต่างมาสานเสวนาพูดคุยรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดการยอมรับในความคิดต่างที่ไม่สร้างความแตกแยก และเกิดการเผชิญหน้ากัน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพูดคุยเสวนาหาทางออกร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดสัญจรไปใน  ๕ จังหวัด  รวม ๕ ครั้ง มีคนเข้าร่วมสานเสวนาครั้งละประมาณ ๕๐ คน

ในปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด คณะสงฆ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนหนึ่งก็ได้เปิดรับการสนับสนุนผ่าน “บัญชีกองทุนพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธนาคารกรุงไทย สาขาเจริญประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๙๒๙๐๗๔๓๐๑๘” ซึ่งเป็นกองทุนเล็กๆ ช่วยเติมเต็มในการทำงานของพระธรรมทูตอาสา

ผู้เขียนในนามผู้ประสานงานโครงการก็ต้องกราบขอบพระคุณ และอนุโทนาผู้มีส่วนสนับสนุนทุกท่าน 

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต  

ขอความสุข สวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายพระธรรมทูตอาสาได้จัดทำแผนดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการเยี่ยมพระ พบปะโยม โครงการสร้างขวัญกำลังใจชาวพุทธผู้ประสบเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการศาสนิกสัมพันธ์ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับทานบดี สาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่ต้องการจะสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘๖-๗๖๗๕-๔๕๔ หรือ ID Line : Apichat5454

พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน
พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน

“ประมวลงาน ประสานใจธรรม (ทำ)” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here