“บทสวดสัมพุทเธ” ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

บทสวดสัมพุทเธ

 โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

บทสัมพุทเธ เป็นบทไหว้พระพุทธเจ้าในอดีตที่ทรงอุบัติขึ้นในโลก  ขอ  อานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้น  รวมถึงอานุภาพแห่งพระธรรม อานุภาพแห่งพระสงฆ์  ช่วยขจัดอุปสรรคและอันตรายให้พินาศไป อุปสรรคและอันตรายที่จะเกิดขึ้น ก็จะอันตรธานหายไป

หลักใหญ่ใจความของบทสัมพุทเธ 

พระพุทธเจ้ามีมากมายหลายล้านพระองค์  แต่พระองค์ก็มีคุณสมบัติที่เสมอกันอยู่ ๓ ประการคือ

ประการที่ ๑ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นมนุษย์เฉกเช่นเดียวกับเรา  แต่ก็อาศัยขันติบารมี วิริยะบารมี  และบารมีอีกมากมายในการที่จะบรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ประการที่ ๒ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ในสิ่งเดียวกันนั้นคือ อริยสัจสี่

ประการที่ ๓ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงนำธรรมที่ตรัสรู้มาเปิดเผยให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

บท “สัมพุทเธ” นั้นนิยมสวดตอนตื่นนอน

บทสวด สัมพุทเธ

สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ  ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

สัมพุทเธ  ปัญจะปัญญาสัญจะ  จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ  หันตะวา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

สัมพุทเธ  นะวุตตะระสะเต  อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ  นะมามิ  สิระสา  อะหัง

เตสัง  ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ  อาทะเรนะ  นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ  หันตะวา  สัพเพ  อุปัททะเว

อะเนกา  อันตะรายาปิ  วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

บทสวด สัมพุทเธ แปล

(หันทะ มะยัง สัมพุทเธทิคาถาโย ภะณามะ เส)

สัมพุทเธ  อัฏฐะวีสัญจะ ทวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ  สิระสา  อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม  พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

จำนวน ๕ แสน ๔ หมื่น ๒ พัน ๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย

ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม

จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

จำนวน ๑ ล้าน ๒ หมื่น ๕ พัน ๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย

ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม

จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอันมาก จะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย

จำนวน ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๘ พระองค์ ด้วยเศียรเกล้า

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหัง

ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย

ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น โดยใจเคารพเอื้อเฟื้อ

นะมะการานุภาเวนะ หันตะวา สัพเพ อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม

จงขจัดเสียซึ่งอุปัทวะทั้งหลาย

อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโตฯ

แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอันมากจะพินาศไปโดยไม่เหลือเถิด

ขอขอบคุณ

-บทสัมพุทเธ ฉบับแปลจาก หนังสือมนต์พิธีแปล รวบรวมโดย พระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ)
วัดอรุณราชวราราม(คณะ๓) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

-ช่อง YouTube วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวก โดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

บทสวดสัมพุทเธ จาก YouTube ช่อง วัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวก โดยพระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

“บทสวดสัมพุทเธ” ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here