ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญจอมราชา

สดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาเหนือเศียรเกล้า

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอพระราขทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องจากข่าวอันเป็นมหามงคล เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th หรือ www.phralan.in.th โดยเป็นพระราชประวัติการทรงงานทางราชการฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ความว่า

ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทรงดำรงตำแหน่งรักษาราชการนายทหารยุทธการ ฝ่ายยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองกิจการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒)/ ผู้บังคับการหน่วยฝึกทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สน.ผบ.ทสส.

ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทรงดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก)

ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทรงดำรงตำแหน่ง รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)
ทรงดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ขอพระราขทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวมนสิกุล โอวาทเภสัชช์ ลูกสาวคุณแม่สุคนธ์ โอวาทเภสัชช์ บรรณาธิการสร้างสรรค์ฺ ในนามของ Manasikul.com เวบไซด์เล็กๆ ที่ตั้งใจทำหน้าที่สื่อธรรมให้ถึงโลก สื่อใจให้ถึงธรรมเป็นธรรมบรรณาการด้วยจิตอันเป็นกุศล โดยความเมตตาจากครูบาอาจารย์สถาบันพระวิทยากร วัดสระเกศฯ ช่วยพัฒนาเวบไซด์ รวมไปถึงพระอาจารย์และครูบาอาจารย์จากหลากหลายพื้นที่ในแผ่นดินไทย และในต่างประเทศ ที่เดินทางจาริกแสวงบุญธุดงค์วัตรไปยังท้องถิ่นต่างๆ ในหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อเกื้อกูลธรรมและแบ่งปันหลักธรรมธรรมในการดำเนินชีวิตให้กับผู้คนตลอดจนพระสงฆ์ที่กลับไปยังท้องถิ่นบ้านเกิด ได้เมตตามอบบทความธรรมะเพื่อเป็นธรรมทานมอบให้กับสังคมผ่านเวบไซด์เล็กๆ แห่งนี้ พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกท่าน และข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปีติ และชื่นชมโสมนัสในพระบุญญาบารมีที่ทรงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here