ทุกการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนา

กับการปิดทองหลังพระของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

…เปิดหูฟังอย่างตั้งใจ

ฟังหูไว้หูในทุกทุกเรื่อง

อย่าหุนหันโกรธง่ายกลายขัดเคือง

ฟังเนืองเนือง ฟังด้วยดีมีปัญญา

…เปิดตามองตั้งใจดู

ทุกทุกภาพเรียนรู้ให้เห็นคุณค่า

ถูกใจบ้างขัดใจบ้างคือทางแห่งธรรมดา

มองด้วยตารู้ด้วยใจหมั่นใคร่ครวญ

…เปิดใจรับไร้ซึ่งอคติ

ถูกตำหนิรีบแก้ไขเรื่องเร่งด่วน

ตรึกพอเหมาะตรองพอดีเท่าที่ควร

อย่าเรรวนดูแลใจให้มั่นคง

สาธุ

           คำกลอนสอนใจที่หน้าเพจ facebook กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ซึ่งเป็นทีมงานพระภิกษุทั้งหมดที่ทำงานกันอย่างหนักด้วยใจพระโพธิสัตว์ เพียงเพราะท่านต้องการเห็นพระพุทธศาสนาเดินหน้ารับใช้สังคมคนทุกข์ในทุกๆ มิติให้คลายทุกข์ในใจเพื่อที่ว่าเพื่อนมนุษย์เราจะได้มีชีวิตที่ดีงามต่อไป เพราะชีวิตที่ดีงามของคนๆ หนึ่ง ย่อมช่วยให้ชีวิตของอีกคนที่ใกล้ชิดดีงามไปด้วย

ท่านเห็นด้วยหรือไม่

แล้วกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม มีที่มาอย่างไร         


พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ซึ่งกำลังจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต ณ ประเทศ Scotland เป็นเวลา ๒ ปี เพื่อทำหน้าที่การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวว่า

        ”  กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพระสงฆ์ที่ทำงานจิตอาสางานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน โดยทำหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงประชาชนทั่วไป เน้นหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา และผสมผสานแนวคิดทางด้านการจัดการอารมณ์ตามแบบจิตวิทยา ใช้กระบวนการกลุ่ม หรืออบรมโดยใช้กระบวนการในการนำกิจกรรมเป็นสำคัญ

          “สิ่งที่อาตมาประทับใจที่สุดกับการทำงานในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามนั้นก็คือ บรรยากาศของการทำงานในกลุ่ม เราอยู่กันอย่างพี่ น้อง บรรยากาศแห่งความเคารพรัก ที่แสดงออกทางคำพูดและการกระทำ ล้วนแล้วแต่เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย ชี้จุดด้อยสงวนจุดต่างสร้างกำลังใจให้แก่กันเสมอ มีบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม

“กล่าวคือ แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบอย่างชัดเจนตามความถนัดและความสามารถ พูดคุยปรึกษาหารือกันแบบวันต่อวัน ช่วยกันชี้ปัญหาแก้ปัญหา ทุกคนสามารถเสนอแนะแนวทางที่ดีกว่าได้ตลอด เพราะว่าในการงานทำแต่ละครั้งนั้น ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

“การช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานร่วมกัน บรรยากาศแห่งการให้โอกาสซึ่งกันและกันคือความงดงามอย่างหนึ่งปรากฏให้เห็น ไม่มีคำว่าศึกษาดูงาน มีแต่ให้ลงมือทำและศึกษาเรียนรู้ไปด้วย ทำงานกับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามไม่มีคำว่าเหงา พวกเราจะไปเป็นหมู่คณะเท่าที่ไปได้ให้มากที่สุด เพราะมีแนวคิดที่ว่าจับมือประสานใจ ก้าวไปพร้อมกัน ผูกพันฉันพี่น้อง มุ่งมองเพื่อความสงบและความสุขของทุกๆ คน


กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มพระสงฆ์ที่ทำงานจิตอาสา
งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน

         “อาตมานั้นได้เข้ามาทำงานเผยแผ่ในนามกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามในปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นรุ่นที่ ๓ (ซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะรุ่น ๖ รุ่น ๗ แล้ว) มีโอกาสได้เห็นรุ่นพี่ รุ่นครูบาอาจารย์ และได้ร่วมทำงานกับครูบาอาจารย์รุ่นก่อตั้งกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้เห็นความเสียสละของครูบาอาจารย์ในการทำงานเผยแผ่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะได้ฟังเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์หลายท่านเกี่ยวกับการทำงานในยุคแรก ๆ ว่า…


           “กลุ่มเรานั้นเกิดจากความเสียสละและมีจิตอาสา ยุคแรก ๆ ของการทำงานจนถึงตอนนี้ (ปีพ.ศ. ๒๕๕๐) เราทำงานโดยไม่ได้รับงบอุดหนุนจากไหนเลย ใจล้วน ๆ เอาใจเป็นที่ตั้งและก็ช่วยกันออกคนละร้อยสองร้อย เป็นค่าพาหนะ ค่าอุปกรณ์ทำกิจกรรม ค่าซื้อของสำหรับแจกเด็กที่มีส่วนร่วมกิจกรรม ความสุขของเราคือการได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ ที่เข้าอบรม”

หน้าเพจ facebook กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

          เมื่อมีสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และได้เห็นกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ทำงานจิตอาสาเผยแผ่พระพุทธศาสนามาแต่เดิมแล้ว จึงได้เชิญให้กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เข้ามาทำงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ พร้อมส่งเสริม และสนับสนุนในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามจึงมีพลังในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

         ” นอกจากจะอบรมนักเรียน นักศึกษาที่ทำมาเป็นประจำ ก็มีอีกหลาย ๆ โครงการเกิดขึ้น เช่น ค่าย DEAR Camp (อบรมนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ), โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการพัฒนากระบวนธรรม (คัดเลือกพระสงฆ์จากทั่วประเทศเพื่อฝึกการเป็นพระวิทยากร), โครงการธรรมะเยียวยาใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (ลงพื้นที่มอบสิ่งของเยียวยากาย และจัดกิจกรรมกระบวนการเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม, โครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม (คัดเลือกพระสงฆ์จากทั่วประเทศเพื่อฝึกการเป็นพระวิทยากร โดยภาคทฤษฎีฝึกที่ไทย ภาคปฏิบัติไปฝึกที่อินเดีย) ฯ

“ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงบางส่วนการทำงานเผยแผ่ของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ เท่านั้น ซึ่งอาตมาเองก็มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้เช่นกัน”

    และนี่เป็นเพียงงานเล็กๆ ที่เชื่อมโยงไปสู่งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาพกว้างต่อไปของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

ติดตามอ่านบทความของ พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

ในคอลัมน์ เขียนธรรมสื่อถึงโลก นสพ.คมชัดลึก

หน้าธรรมวิจัย วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง จาริกธรรมสกอตแลนด์ (Scotland) ตอนที่ ๑

“การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากับกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”

พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม


“กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม …มีแนวคิดที่ว่าจับมือประสานใจ ก้าวไปพร้อมกัน ผูกพันฉันพี่น้อง มุ่งมองเพื่อความสงบและความสุขของทุกๆ คน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here