“กรรมฐานตัดกรรมได้จริง?

หรือว่าทำให้เบาบางลง

แต่ในที่สุด เราก็ต้องใช้กรรมอยู่ดี”

ปุจฉา-วิสัชนา กับ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

วิสัชนา โดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

“การพิจารณา กรรมฐาน

ในฐานะที่เป็นอุบายสงบใจได้แก่

สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

คือกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญา

โดยกรรมฐานทั้ง ๒ นี

้ แง่หนึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์”

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

คำว่า ดับทุกข์ ในที่นี้อาจจะนิยามได้ว่า ไม่ใช่เป็นการดับทุกข์ประจำสังขารร่างกาย กล่าวคือ ร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เกิดทุกข์ ความร้อน ความหนาว ความเจ็บป่วย การแก่ ล้วนเป็นทุกข์ ซึ่งความทุกข์นั้นไม่สามารถดับได้ด้วยการเจริญกรรมฐาน แต่การเจริญกรรมฐานเพื่อดับความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ หรือเรียกว่า ทุกข์ทางใจ

“ฉะนั้น ในแง่ของกรรมก็มีลักษณะเดียวกัน

“กรรม” เป็นชื่อที่อธิบายเจตนา (กิเลส)

การกระทำ (กรรม)

และผลของการกระทำ (วิบาก)

ผู้ที่ทำกรรมย่อมมีผลกรรมตามมาทั้งทางกายและใจ

  การห้ามกรรมและผลกรรมนั้นไม่มีใครห้ามได้”

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

แต่หากจะทำให้เบาบางลงได้ เช่นเดียวกับการที่พระนาคเสนอุปมาให้พระยามิลินท์ฟังว่า ระหว่างคนที่รู้ว่าไฟร้อนกับไฟไม่ร้อน ใครจับจะร้อนกว่ากัน คำตอบคือคนที่ไม่รู้จับเพราะจะจับเต็มกำลัง การที่เราพิจารณาว่า คนไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นกรรมแล้วทำจะต้องทนทุกข์มากกว่าคนที่รู้ เพราะคนที่รู้จะหลีกเลี่ยงหรือรู้ว่าจะทำอย่างไรจะหลีกเลี่ยงการทำกรรมเหล่านั้นได้

“การเจริญกรรมฐาน

จึงเป็นการสร้างปัญญาให้เข้าใจความจริงว่า

ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีที่สุด”

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

กรรมที่ทำแล้วในอดีตแม้จะให้ผลก็เป็นเรื่องปกติ แต่การปฏิบัติกรรมฐานเป็นไปเพื่อผลที่จะมีในอนาคต ไม่ใช่ลบล้างผลที่มีในอดีต เพียงแต่ทำให้ผลของปัญญานั้นจะช่วยทำให้ผู้ที่ได้รับผลกรรมนั้นจะไม่ทุกข์ใจไปตาม

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

กรรมที่ทำแล้วในอดีตแม้จะให้ผลก็เป็นเรื่องปกติ แต่การปฏิบัติกรรมฐานเป็นไปเพื่อผลที่จะมีในอนาคต ไม่ใช่ลบล้างผลที่มีในอดีต เพียงแต่ทำให้ผลของปัญญานั้นจะช่วยทำให้ผู้ที่ได้รับผลกรรมนั้นจะไม่ทุกข์ใจไปตาม แม้จะทุกข์กายบ้างก็ตาม หรือในอีกแง่หนึ่ง ก็เหมือนในขวดน้ำที่มีน้ำสีดำอยู่ในขวด หากเราเติมน้ำสะอาดลงไปก็อาจทำให้น้ำดำนั้นค่อยๆ สีจางลงได้ แต่หากจะให้น้ำนั้นสะอาดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้

การที่เราเชื่อว่าเราจะแก้กรรมด้วยวิธีการต่างๆ จึงเป็นวิธีการเยียวยาจิตใจของคนให้ดีขึ้นทำให้เกิดพิธีกรรม เช่น ลอยบาป, สารภาพบาป, สะเดาะเคราะห์ ให้ตนเองรู้สึกบริสุทธิ์และห่างไกลจากผลกรรม หรือการทรมานตนเองให้รับทุกข์เพื่อให้วิบากกรรมของตนเองหมดสิ้นไปไว้ ได้กลายเป็นวิธีที่ถูกนำมาพิจารณาให้กับคนที่ทำบาปมาแล้วเชื่อว่าตนเองสามารถลบล้างสิ่งเหล่านั้นได้ แต่…

“กรรมฐานที่เราทำได้ไม่ใช่การลบล้างสิ่งที่ทำไปแล้ว แต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีหรือเป็นกุศลให้เกิดขึ้น และให้ได้ปัญญาในการเข้าใจสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นต่อไป”

พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

กรรมฐานตัดกรรมได้จริง? หรือว่าทำให้เบาบางลง แต่ในที่สุด เราก็ต้องใช้กรรมอยู่ดี : ปุจฉา-วิสัชนา กับ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here