Home the way of pilgrim : จาริกบ้านจารึกธรรม

the way of pilgrim : จาริกบ้านจารึกธรรม

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) “ความตายใกล้นิดเดียว”

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ...

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) “ความจริงที่เจ็บปวด” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) "ความจริงที่เจ็บปวด" โดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๒) “มิตรภาพก้าวข้ามความตาย” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม ... ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่...
  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน กับ โยมแม่

  “ให้ทุกวันคือวันแม่…บอกรักแม่จากหัวใจของเรา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  จาริกบ้าน จารึกธรรม ... "ให้ทุกวันคือวันแม่ บอกรักแม่จากหัวใจของเรา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
  " ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" (ตอนที่ ๑) "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” (ตอนที่ ๑) “ลมหายใจของพระพุทธศาสนา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  "ลมหายใจของพระพุทธศาสนา" จากคอลัมน์ จาริกบ้าน จารึกธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท จากบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ "คมชัดลึก" เป็นธรรมทานผ่านมาสามปีกว่า สู่บการเดินทางครั้งใหม่ของคอลัมน์ "จาริกบ้าน จารึกธรรม" ใน Manasikul.com ที่ยังคงเป็นธรรมทานเช่นเดิม จากผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสา และพระนักเขียนจากสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ...
  โครงการ”ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังมหาอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ยังคงดำเนินต่อมาโดยกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม และกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ อีกทั้งพระสงฆ์ทุกภาคส่วน ก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และภัยธรรมชาติตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เยียวยาความทุกข์ของประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้

  “ธรรมะเยียวยาใจ” ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด “จริยธรรมแชนแนล : สื่ออาสา-นำธรรมดี ” (ตอนที่ ๓) จาก ธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

  ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) “ธรรมะเยียวยาใจ" ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ การก่อเกิด"จริยธรรมแชนแนล" สื่ออาสา-นำธรรมดี (ตอนที่ ๓)
  พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท, พระครูสิริวิหารการ และ พระมหาประธาน ธีรธมฺโม เยี่ยม "ป้าติช" ผู้ป่วยติดเตียงที่จังหวัดตราด

  บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม เมื่อวันวาน “เล่าเรื่องเทวดา ธรรมะเป็นที่พึ่งของใจ และบ้านเกิด จากสตูลถึงตราด” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  บันทึกจาริกบ้าน จารึกธรรม เมื่อวันวาน กับ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้ประสานงานโครงการพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “กัลยาณมิตรคือที่สุดของชีวิต” เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก พระธรรมทูตอาสา จังหวัดสงขลา

  "กัลยาณมิตรคือที่สุดของชีวิต" เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก จาริกบ้าน จารึกธรรม "กัลยาณมิตรคือที่สุดของชีวิต" เขียนโดย พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยสกฺโก วัดแจ้ง...
  พระอาจารย์อรรถพล ธีรปญฺโญ และท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๖ “คู่มือพระวิทยากรกลุ่มคลินิกคุณธรรม จากหินก้อนแรกบนภูเขาที่อาจารย์วางให้ คือ รากฐานและลมหายใจของพระเจดีย์ที่มีชีวิตในวันนี้”

  “พระวิทยากร คือ ผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้ทำหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ และครองตนเพื่อรักษาเกียรติของความเป็นพระวิทยากรของตน” พระราชกิจจาภรณ์ โครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม      ...

  TRENDING RIGHT NOW