"คิดถึงแม่ ไม่เคยเปลี่ยน" ภาพวาด โดย หมอนไม้

คิดถึงแม่ไม่เคยเปลี่ยน : หมอนไม้

คิดถึงแม่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยน จะหาความรักจากที่ใดได้เล่า ไม่เคยมี นอกจากแม่... แม่เท่านั้น ที่เต็มไปด้วยความรักไม่จืดจาง แม่อุ้มฉัน
หลวงตาพิมพ์ ธมฺมธโร วัดราชนัดดาราม สหธรรมมิกหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔ “กตัญญูพระในบ้าน และครูบาอาจารย์ ด้วยความเพียร”

โยมแม่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ถวายภัตตาหาร ณ วัดป่าบ้านบาก บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ราวปีพ.ศ.๒๕๕๙ รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และคณะสงฆ์ ออกบิณฑบาตที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.๒๕๕๙

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต”

พระอาจารย์มหามังกร ปญฺญาวโร รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๓ “ปณิธานแห่งชีวิต"
หนังสือ “ทุกข์-สุข” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

Book Reviews “ในช่องว่าง …ระหว่างความทุกข์และความสุข” จากหนังสือ “ทุกข์-สุข” โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

"ไม่ว่าจะ ทุกข์ เพียงใด สุดท้ายก็จะผ่านไป ขอให้เก็บบทเรียนไว้เตือนใจ และ ไม่ว่าจะ สุข เพียงใด ก็จะผ่านไปเช่นกัน ขอให้สิ่งนั้นเป็นความทรงจำที่งดงาม"พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์...
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น มอบหมายให้พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๗ “ครูกับศิษย์” วิถีแห่งธรรมตามรอยบาทพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จงรักษาเกียรติภูมินี้ไว้ เป็นความภาคภูมิใจของชีวิต... โรงเรียนวัดสระเกศ มีเกียรติประวัติ เป็นโรงเรียนมัธยมแรกของประเทศ จากเกียรติประวัติ กลายเป็นเกียรติภูมิ
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ประธานในพิธีงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๖ ลมหายใจชายแดนใต้ ลมหายใจแห่งความศรัทธา

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ผู้เขียนเปิดบันทึกเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น เมตตาให้ไปดำเนินรายการเสวนา เปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย...
ขอขอบคุณ ภาพการสรงน้ำท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๕๘ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี

มือพระอาจารย์ โดย หมอนไม้

สองมือนี้ที่สร้างศิษย์ สองมือนี้ที่อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา สองมือนี้ประนมกราบพระพุทธเมตตา สองมือกราบวันทาแทบเท้าพระอาจารย์ ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณพระ อาจารย์พร่ำสอนนักสอนหนา ด้วยชีวิต-จิต -วิญญาณ ตลอดมา
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา” กับ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ เจ้าของนามปากกา “ชุติปัญโญ และ พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๕ “งานเขียนแห่งชีวิต คือการถวายชีวิตบูชาพระคุณพระพุทธเจ้า”

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ "สำหรับพระเราก็มีงานกรรมฐาน คือ งานฝึกจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ เมื่อพระมีกรรมฐานแล้ว ความเหงา ความโดดเดี่ยวก็ไม่เข้าครอบงำ เพราะมีหลักของใจแล้ว...
พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เตรียมบรรพชาและอุปสมบทให้กับพระนวกะโพธิรุ่นที่ ๗ ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณอินเดีย ร่วมกับ สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ปีพ.ศ.๒๕๖๐

ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๖) ความเข้าใจ เรื่อง “สงฆ์” ผู้ทำหน้าที่ในการบวชให้กุลบุตร และ คุณสมบัติเกี่ยวกับการบวช โดย ญาณวชิระ

จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
ขอขอบคุณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังจาก ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

เมื่อ โรหิตัสสะ ถามพระพุทธเจ้าว่า “ที่สุดแห่งโลกที่มนุษย์จะไปถึงมีไหมและจะต้องทำอย่างไร ” พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า…

จากแนวความคิดของ พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ป.ธ.๙,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ โรหิตัสสสูตร ว่าด้วยโรหิตัสสเทพบุตร จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

TRENDING RIGHT NOW