Home Monmai 's Diary หมอนไม้บันทึก

Monmai 's Diary หมอนไม้บันทึก

  "คิดถึงแม่ ไม่เคยเปลี่ยน" ภาพวาด โดย หมอนไม้

  คิดถึงแม่ไม่เคยเปลี่ยน : หมอนไม้

  คิดถึงแม่ทุกวันไม่เคยเปลี่ยน จะหาความรักจากที่ใดได้เล่า ไม่เคยมี นอกจากแม่... แม่เท่านั้น ที่เต็มไปด้วยความรักไม่จืดจาง แม่อุ้มฉัน
  หลวงตาพิมพ์ ธมฺมธโร วัดราชนัดดาราม สหธรรมมิกหลวงพ่อวัดปากน้ำ กับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔ “กตัญญูพระในบ้าน และครูบาอาจารย์ ด้วยความเพียร”

  โยมแม่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ถวายภัตตาหาร ณ วัดป่าบ้านบาก บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ราวปีพ.ศ.๒๕๕๙ รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๔
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น บิณฑบาตกับคณะสงฆ์ ที่บ้านปากปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปีพ.ศ.๒๕๖๐ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๒ “ลมหายใจพระสงฆ์ คือ อายุพระศาสนาฯ”

  รำลึกวันวาน...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) (ตอนที่ ๗๒)  ลมหายใจพระสงฆ์ คือ อายุพระศาสนาฯ
  หนังสือ “ทุกข์-สุข” เขียนโดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ

  Book Reviews “ในช่องว่าง …ระหว่างความทุกข์และความสุข” จากหนังสือ “ทุกข์-สุข” โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ กลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม

  "ไม่ว่าจะ ทุกข์ เพียงใด สุดท้ายก็จะผ่านไป ขอให้เก็บบทเรียนไว้เตือนใจ และ ไม่ว่าจะ สุข เพียงใด ก็จะผ่านไปเช่นกัน ขอให้สิ่งนั้นเป็นความทรงจำที่งดงาม"พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์...
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๑ …จากใจผู้เขียน

  รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๑ ...จากใจผู้เขียน

  รำลึกวันวาน …มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๐ “จุดเริ่มต้นแห่งปณิธาน และการสร้างพระพุทธรูปที่มีชีวิต ”

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ รำลึกวันวาน ...มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๗๐
  เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น มอบหมายให้พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและให้โอวาท นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๗ “ครูกับศิษย์” วิถีแห่งธรรมตามรอยบาทพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  จงรักษาเกียรติภูมินี้ไว้ เป็นความภาคภูมิใจของชีวิต... โรงเรียนวัดสระเกศ มีเกียรติประวัติ เป็นโรงเรียนมัธยมแรกของประเทศ จากเกียรติประวัติ กลายเป็นเกียรติภูมิ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ประธานในพิธีงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๖ ลมหายใจชายแดนใต้ ลมหายใจแห่งความศรัทธา

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ผู้เขียนเปิดบันทึกเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะนั้น เมตตาให้ไปดำเนินรายการเสวนา เปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย...
  พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา” กับ พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ เจ้าของนามปากกา “ชุติปัญโญ และ พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๕ “งานเขียนแห่งชีวิต คือการถวายชีวิตบูชาพระคุณพระพุทธเจ้า”

  หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ. คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หน้าธรรมวิจัย นสพ.คมชัดลึก วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ "สำหรับพระเราก็มีงานกรรมฐาน คือ งานฝึกจิตไปสู่ความพ้นทุกข์ เมื่อพระมีกรรมฐานแล้ว ความเหงา ความโดดเดี่ยวก็ไม่เข้าครอบงำ เพราะมีหลักของใจแล้ว...
  กุฏิหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ในคณะ ๕ ซึ่งมีเพียงเตียงไม้เล็กๆ ติดหน้าต่างบานหนึ่ง หันศรีษะไปทางภูเขาทอง

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๖๑ “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ …ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้...

  “ต้นไม้เล็กทนต่อการเสียดทานของดินฟ้าอากาศได้ ก็เติบโตได้ ชาติบัณฑิต ถูกโลกธรรมกระทบ ทนต่อการดูหมิ่น เหยียดหยามได้ ก็เจริญได้ฯ” ธูปเทียนแพถวายเป็นอุปัชฌายบูชา เพื่อน้อมรำลึก “๙ มีนาคม” วันสลายสรีรสังขารหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณ ผู้ให้ภาวะความเป็นภิกษุ แก่ สานุศิษย์สืบมาฯ

  TRENDING RIGHT NOW