Home Language tent : เข้าค่ายอักษรา

Language tent : เข้าค่ายอักษรา

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดยพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  ปุจฉา จากผู้อ่าน : ถ้าความทุกข์มาจากความอยาก แล้วความอยากเกิดจากอะไรล่ะ? วิสัชนาโดย : พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี

  ปุจฉาจากผู้อ่าน : ถ้าความทุกข์มาจากความอยาก แล้วความอยากเกิดจากอะไรล่ะ? วิสัชนาโดย พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดยพระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๗) “ดุสิตาภูมิ” โลกของเทวดาชั้นที่ ๔ : จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๗) "ดุสิตาภูมิ” โลกของเทวดาชั้นที่ ๔ : จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป : รำลึกถึงอาจารย์สมพร เทพสิทธา (ตอนที่ ๙๘)

  ๑๓ ตุลา ๒๕๖๔ รำลึกถึงวันที่พ่อจากไป... วิถีแห่งการให้ คือ หัวใจของการบำเพ็ญบารมี  วันสำคัญ แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ ๑๓ ตุลาคม...
  ภาพวาดสีชอล์ก พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี : วาดโดย มนสิกุล

  “เรียนรู้ความคิดที่เติบโตและมีความหมาย…” คำนิยม จากพระมหาขวัญชัย กิตติเมธี : “บันทึกฝึกขีดเขียน” เล่ม ๑

  ปกหนังสือ "บันทึกฝึกขีดเขียน : เล่ม ๑ " โดย มนสิกุล เรื่อง และภาพ ยังทุกข์ไม่พออีกหรือ ... ผู้เขียนถามตนเอง จริงๆ ก็พอแล้วนะ สำหรับความทุกข์ แต่จะเลือกไม่ทุกข์ใจได้อย่างไร นี่สิสำคัญ ...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๕) “มฆมาณพ และวัตรบท ๗ ประการ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อนันตะ จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๕) "มฆมาณพ และวัตรบท ๗ ประการ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”...

  “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) :...
  "บิณฑบาต" ภาพวาดลายเส้นพู่กันจีน โดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๑) “สติมีคุณทั้งสมถะและวิปัสสนา” เขียนโดย ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๑) "สติมีคุณทั้งสมถะและวิปัสสนา” เขียนโดย ญาณวชิระ :พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น พระอาจารย์ญาณวชิระ...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้ง ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  น้อมเศียรเกล้าอภิวาทบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระเถระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและกล้าหาญทางธรรม “พระผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ” รำลึกมรณกาล ๘ ปีแห่งการจากไปเพียงสรีรสังขาร ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กราบขอบพระคุณภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ "เมื่อครั้งที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อาพาธ ก่อนที่จะมรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๑ นาฬิกา...
  ทำบุญวิถีใหม่ ภาพประกอบโดย มนสิกุล

  ทำบุญวิถีใหม่ เขียนโดย พระมหาปรีชา สาเส็ง

  โดยปกติทั่วไป  ชาวพุทธก็จะเข้าวัดฟังธรรม  แต่ด้วยสถานการณ์ที่เรียกว่า “ทุพภิกขภัย” ที่ทำให้เป็นทุกข์  ก่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นวิถีชีวิตต้องปรับและเปลี่ยน สำหรับชาวพุทธ  การเข้าวัดทำบุญก็มีการปรับเช่นกัน  จากเมื่อก่อนนี้  เวลามีข่าวตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อออนไลน์  ซึ่งบรรดาพวกแก่วัดแก่วาก็จะก่นด่าพระหนุ่มเณรน้อยว่า “เล่นเฟซบุ๊ก  เล่นไลน์  ไม่ดี  ไม่ใช่กิจของพระเณร  หน้าที่คือท่องพระไตรปิฎก”  ประเภทอย่างนี้  โบราณท่านว่า “พวกหัวเขียง” คือมองด้านเดียว…

  TRENDING RIGHT NOW