Home เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๒) “ ความแตกต่างระหว่างภพภูมิ ” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  โยมแม่ใหญ่จูม วงศ์ชะอุ่ม (คุณย่า) และ โยมพ่อใหญ่โทน วงศ์ชะอุ่ม (คุณปู่) จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ (ฉบับที่ ๔) (ตอนที่ ๒) “ความแตกต่างระหว่างภพภูมิ”
  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

  ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) ความตายใกล้นิดเดียว เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา (ตอนที่ ๓) “ความตายใกล้นิดเดียว”
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ฝึกใจให้คลายเครียด : สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  “ฝึกใจให้คลายเครียด" สำเร็จก็ไม่หลง ล้มเหลวก็ปลงได้  เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา...
  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้

  พระพุทธเจ้าของฉัน (My Buddha) เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้ พระพุทธเจ้าของฉัน ใส่แว่นด้วย เมื่อวานลืมวาดแว่นถวายท่าน พระองค์ก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัด วันนี้ ท่านสวมแว่นแล้ว
  พระพุทธเจ้ายิ้ม ภาพวาดโดย มนสิกุล วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

  พระพุทธเจ้ายิ้ม เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มฉันเห็นพระพุทธเจ้ายิ้มในใจฉันอีกแล้วพระพุทธเจ้าของฉันพระองค์เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาพระองค์ไม่เคยตำหนิใครให้เจ็บช้ำพระองค์ไม่เคยว่าใครให้เสียหายพระองค์เสียสละทุกอย่างเพื่อผู้อื่นไม่มีใครรู้ แต่ฉันรู้เพราะฉันเห็นพระองค์สถิตย์ในใจฉันตลอดมา และตลอดไป ...

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท

  น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลา น้ำใจบนแผ่นดินพหุวัฒนธรรม เขียนโดย พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท ...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑) “ภพภูมิและการเวียนว่ายตายเกิดในพระพุทธศาสนา” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักพิมพ์อนันตะ ฉบับธรรมทาน จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๑)
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง” เขียนโดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง" พุทธพจน์ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "ยิ่งใกล้ชิดยิ่งควรปล่อยวาง"
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) คำเกริ่นนำ

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) , พระครูสิริวิหารการ, พระครูศัพทสุนทร กับคณะสงฆ์กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พระมหาขวัญชัย กิตติเมธี ดร., พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย ดร., พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร., พระครูปลัดทรัพย์ชู มหาวีโร, พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท, พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม , พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท, พระมหาประธาน ธีรธมฺโม และคณะพระวิทยากรกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
  ขอขอบคุณ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยศิลปิน พีร์ ขุนจิตกร ศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๑๐) คัมภีร์ที่ ๒ วิภังค์ : คัมภีร์ที่จำแนกหัวข้อแห่งปรมัตถธรรม (ตอนที่ ๓ ) “ประมวลองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ ”...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ หนังสือ "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เกิดขึ้นด้วยปรารภเหตุการณ์เฉพาะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มุ่งบอกเล่าถึงความเป็นมาของพระอภิธรรม เพื่อประกอบการฟังสวดพระอภิธรรมเป็นสำคัญ ...

  TRENDING RIGHT NOW