Home เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) “จิตตกภวังค์คืออะไร“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๘) "จิตตกภวังค์คืออะไร" เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด...
  กราบขอบพระคุณ ภาพจาก จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) “ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๗) "ลมหายใจเป็นเครื่องหมายของสติ นิมิตและวิปัสสนูปกิเลสเป็นเครื่องหมายของจิตสงบ“ เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๕) “วิธีแก้นิมิต” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๔) “นิมิตเกิดขึ้นตอนไหน” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำเดือน ๑๒ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๒) “วิธีปฏิบัติต่อนิมิตเมื่อนิมิตเกิดขึ้น ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๓๒) "นิมิต" ภาพประกอบโดย มนสิกุล
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๙) “เพ่งความสนใจลงไปถึงสิ่งที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันมหาปวารณาออกพรรษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ "พระ" ภาพประกอบโดย มนสิกุล บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๖) “ วิธีดูลมหายใจ (อานาปานสติ) ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต )ธรรมะอกาลิโก "พระ " ภาพประกอบ วาดโดย มนสิกุล วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้ง ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...
  กราบขอบพระคุณ ภาพวาด พระอาจารย์ญาณวชิระ บนปกหนังสือ "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ(เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  น้อมเศียรเกล้าอภิวาทบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระเถระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและกล้าหาญทางธรรม “พระผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ” รำลึกมรณกาล ๘ ปีแห่งการจากไปเพียงสรีรสังขาร ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กราบขอบพระคุณภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ "เมื่อครั้งที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อาพาธ ก่อนที่จะมรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๑ นาฬิกา...

  TRENDING RIGHT NOW