Home เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

  พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) กำลังปลงผมให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รุ่น ๗ “รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน” พ.ศ.๒๕๖๐

  ทำไม…ลูกผู้ชายต้องบวช (ตอนที่ ๑๘) บรรพ์ที่ ๔ ขั้นตอนการบรรพชา และ อุปสมบท ๑.” การโกนผมนาค การแต่งตัวนาค” โดย...

  จิรํ ติฏฺฐตุ พุทธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน ญาณวชิระ หนังสือ “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย ญาณวชิระ จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ / ที่ปรึกษา : พระเทพรัตนมุนี , พระครูอมรโฆสิต...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๗) ความกลัวภายในจิตใจ ทำให้ใจกายป่วย โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๒๗) ความกลัวภายในจิตใจ ทำให้ใจกายป่วย โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม...

  ๑๒๒ ปี แห่งการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์ สู่สยามประเทศ จากภาพยนต์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ” ตอนที่ ๒...

  https://www.youtube.com/watch?v=iGLPbfE_VEE&t=42s ๑๒๒ ปี แห่งการเดินทางของพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงกบิลพัสดุ์ สู่สยามประเทศ จากภาพยนต์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ” ตอนที่ ๒ “พลังแห่งพุทธานุภาพ ” โดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...
  วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง ๑๙ พรรษา และกรุงสาวัตถี เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาของบทสวดมนต์ “กรณียเมตตสูตร” จากหนังสือ “พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์” และอานิสงส์ในการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยสติและปัญญา โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จาก หนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับธรรมทาน)

  “สามัคคีคือพลัง” ชุดความรู้จากกิจกรรม “เครือข่ายอุดมการณ์” โดยพระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม แนวคิด โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี

  คัมภีร์พระวิทยากร หลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ๑. จากคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก สู่การถอดบทเรียนครั้งสำคัญในการนำพระพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า…เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๘ “พระอาจารย์เป็นไอดอลของลูกศิษย์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๘  “พระอาจารย์เป็นไอดอลของลูกศิษย์” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ภาพ จากขวา พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย , พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี และ พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า …เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง (ตอนที่ ๗) “ค่ายแรกของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๗ เรื่อง ค่ายแรกของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม
  อาจารย์พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙, ศศ.บ, ศศ.ม. กับเพื่อนสหธรรมิกที่ทำงานในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามตั้งแต่ยุคแรกคือ อาจารย์พระมหาไกรวรรณ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร), ดร. และอาจารย์พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า…เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๖ “คิดถึงแม่ แค่ตั้งใจทำงาน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ทำงานในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งด้านการอบรมธรรมะ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการบูรณาการพุทธธรรมและจิตวิทยา ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาตนและสังคม เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๖  “คิดถึงแม่ แค่ตั้งใจทำงาน” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ  คเวสกธมฺโม
  ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘ “สังคมจะหาความยุติธรรมไม่เจอ หากมนุษย์มีอคติ ๔ และขาดพรหมวิหารธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  สิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ตามระบอบรัฐธรรมนูญในมาตรา ๗๑ ตอนหนึ่งว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าว : ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ TV 32 ขอขอบคุณ ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๕ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า “ต้นแบบแห่งชีวิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๕ เรื่อง ตามรอยพระพุทธเจ้า “ต้นแบบแห่งชีวิต” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ...

  TRENDING RIGHT NOW