Home เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๖) “ วิธีดูลมหายใจ (อานาปานสติ) ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต )ธรรมะอกาลิโก "พระ " ภาพประกอบ วาดโดย มนสิกุล วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้ง ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสำนักพิมพ์อนันตะ จดหมายถึงโยมแม่ใหญ่ ฉบับที่ ๔ (ตอนที่ ๔) “เทวโลก โลกของผู้เข้าถึงความเป็นเทวดา อันนับเนื่องในสวรรค์” จาก ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...
  กราบขอบพระคุณ ภาพวาด พระอาจารย์ญาณวชิระ บนปกหนังสือ "หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๐) “ ลมหายใจแห่งสติ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ(เทอด ญาณวชิโร) : พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

  น้อมเศียรเกล้าอภิวาทบูชา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) พระเถระผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและกล้าหาญทางธรรม “พระผู้นำพระพุทธศาสนาก้าวสู่โลกยุคใหม่ ” รำลึกมรณกาล ๘ ปีแห่งการจากไปเพียงสรีรสังขาร ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) กราบขอบพระคุณภาพถ่ายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ "เมื่อครั้งที่ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อาพาธ ก่อนที่จะมรณภาพด้วยภาวะไตวายเรื้อรังและติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๔๑ นาฬิกา...
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวฺโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๒ (ตอนที่ ๒๓) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (จบ) : “จากรากฐานแห่งพระอภิธรรมสู่รากฐานชีวิตชาวพุทธ” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘...
  เห็นก็สักแต่ว่าเห็น : ภาพวาดสีชอล์ค (Pastel) โดย มนสิกุล

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๕) เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  เห็นเฉยๆ กับเห็นแบบจำได้           เพราะจิตเกิดเป็นคราวๆ ทีละขณะจิต  กลายเป็นความคิดที่เกิดขึ้นทีละครั้ง  เราก็ยึดถือความคิดนั้นแหละว่าเป็นตัวเราของเรา  ถ้าจะพูดให้ลึกลงไปก็เรียกว่า  ยึดขันธ์ ๕ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นตัวเราของเรา  ใครจะมาแตะต้องตัวเรา  เห็นต่างจากความคิดเราไม่ได้ สมมุติว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่ง  เราเข้าไปในสนามบิน  เห็นผู้คนมากมายเต็มไปหมด  บางคนนั่ง  บางคนยืน  บางคนเดิน  เราก็เห็นเฉยๆ แล้วมองผ่านไป  ไม่ได้สำคัญมั่นหมาย ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไร...
  ค่าย “ปลูกจิตอาสานาข่าวิทยาคม” จัดขึ้น ณ พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

  เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑๐) เรื่อง “งบก้อนแรกกับการบริหารค่ายแรก” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ค่าย “ปลูกจิตอาสานาข่าวิทยาคม” จัดขึ้น ณ พุทธมณฑลอีสาน พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑๐ เรื่อง “งบก้อนแรกกับการบริหารค่ายแรก” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  วิถีพระ วิถีแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสาารวัฏ ภาพวาดสีฝุ่น โดย หมอนไม้

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๔) จิตปัจจุบันเห็นจิตอดีต เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จิตปัจจุบันเห็นจิตอดีต            จิต มโน วิญญาณ มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน คือ ความรู้สึกนึกคิดเป็นกระแสชีวิตที่ไหลไปเป็น ๒ อย่าง คือ อวิชชา ความไม่รู้ และวิชชา ความรู้ เมื่อไรไม่มีสติเผลอเรอปล่อยให้ความคิดไหลไปตามอำนาจการนำพาของกิเลส ก็เป็นอวิชชา ความไม่รู้ เมื่อไรที่มีสติ ความคิดไหลไปตามทิศทางที่สติระลึกรู้ ก็เป็นวิชชา ความรู้
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศฯ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๐ (ตอนที่ ๒๑) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๑) : “สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัย” เขียนโดย...

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๐ (ตอนที่ ๒๑) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๑) : “สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัย” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" ตอนที่...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๙ (ตอนที่ ๒๐) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (จบ) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม (ถามตอบภายในจิตจนสิ้นสงสัย)...

  "ความละเอียดของลมหายใจเข้าออก(อัสสาสะและปัสสาสะ) สัมพันธ์อยู่กับความละเอียดของจิตซึ่งเป็นขั้นตอนของการก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ฌาน” จิตละเอียดลง ลมหายใจก็จะละเอียดลงด้วย  ได้อธิบายไว้บ้างแล้วในบทก่อน"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

  TRENDING RIGHT NOW