Home อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา

อุบาสิกาในพระพุทธศาสนา

    อุบาสิกาวัลย์ นานายน จากหนังสือ วัลย์ นานายน

    ๒๗ ปี แห่งการจากไป “อุบาสิกาวัลย์ นานายน”

    เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้าคิดถึงแม่มาก จริงๆ แล้วก็คิดถึงแม่ทุกวัน และด้วยเหตุดลใจอะไรก็ไม่ทราบได้ ทำให้หยิบเล่มนี้มาอ่านก่อนนอน "ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา สัญญาปรารภอดีต ในวาระครบ ๑๐๐ วัน แห่งการละสังขาร ของ อุบาสิกาวัลย์ นานายน สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง จังหวัดราชบุรี ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖" แล้วข้าพเจ้าก็เปิดมาตงหน้าจดหมาย ฉบับ "สัญญาขันธ์" หน้า ๖๓ พอดี เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่หลานสาวของท่านเขียนถึงท่านในวันที่ท่านละสังขารพอดี...

    TRENDING RIGHT NOW