Home หมายเหตุพระไตรสรณคมน์

หมายเหตุพระไตรสรณคมน์

  ขอขอบคุณภาพจาก Youtube/MreveryDay และสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘ “สังคมจะหาความยุติธรรมไม่เจอ หากมนุษย์มีอคติ ๔ และขาดพรหมวิหารธรรม” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก ไทยรัฐ TV 32 ขอขอบคุณ ภาพจาก ฐานเศรษฐกิจ ขอขอบคุณ ภาพจากสื่อทุกสำนัก จากอินเทอร์เน็ต บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๘

  “ จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ฯ”ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล …ชวนอ่าน “ลูกผู้ชายต้องบวช” โดย “ญาณวชิระ” เรียนรู้การดำเนินชีวิต ตามเบื้องรอยบาทพระบรมศาสดา เพื่อแสวงหาอิสรภาพทางจิตวิญญาณ

  “ จิรํ ติฏฺฐตุ พุทฺธสาสนํ ฯ”  ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาล  “หนังสือเกี่ยวกับการบวชเล่มนี้ รวบรวมหลักการบวชไว้อย่างกว้างขวาง ทุกแง่ทุกมุม  มีเกร็ดประวัติความเป็นมาของแต่ละเรื่องเพื่อให้หนังสือมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ นอกจากนั้น ยังมีคำศัพท์อธิบายไว้ท้ายเล่ม สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคำทางศาสนา จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างมาก (๕๓๔) หน้า “ ผู้เขียนต้องการแนะนำวิธีการบวช ที่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้ละเลยสาระของการบวชเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวพุทธควรจะรู้...ผู้เขียนได้พยายามประสานแก่นแท้ของการบวช ตามหลักพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับการบวชตามแบบวัฒนธรรมประเพณีไทย และให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า...
  เจ้าชายโกสเตอร์ (His royal Highness The Duke of Gloucester) แห่งราชวงศ์อังกฤษ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ “ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ?” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๓ "ศาลจะอำนวยความยุติธรรมให้กับคณะสงฆ์ได้อย่างไร หากไม่เข้าใจบริบทการทำงานขององค์กรสงฆ์ ? "โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  ขอขอบคุณภาพจาก TNN ช่อง 16

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ “กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรม ให้กับฝ่ายศาสนจักร” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  (ขอขอบคุณภาพประกอบจาก TNN ช่อง 16) บทความพิเศษ ตอนที่ ๑๑ กฎหมายฝ่ายอาณาจักร ทำอย่างไรจึงจะสอดคล้องและสร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายศาสนจักร โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม            ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์...
  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “สุเมธดาบส” ต้นแบบของกัลยาณมิตรแห่งสัมมาทิฏฐิ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ “สุเมธดาบส” ต้นแบบของกัลยาณมิตรแห่งสัมมาทิฏฐิ โดย พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม กว่าจะถอดบทเรียนออกมาเป็นชุดความรู้จากกิจกรรม “ต้นแบบต้นธรรม” เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม...
  ขอขอบคุณภาพจากไทยรัฐ

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๙ “สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รับงบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  บทความพิเศษ ตอนที่ ๙ “สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รับงบอุดหนุนจากสำนักงานพุทธฯ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย” โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม
  พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และพระอรรถกิจโสภณ เลขาฯ เจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดสามพระยา ที่ถูกควบคุมตัวในขณะนั้น (ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

  “วิพากษ์ แนวคิดการสละสมณเพศ มาตรา ๒๙ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๕๐๕ ของ พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กับกรณีรัฐมนตรีฯ...

  สำหรับกรณีตามมาตรา ๒๙ นี้ในประเด็นเรื่องของอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการประกันตัว เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เป็นการลาสิกขาหรือไม่อย่างไรนั้น จากสามบทความที่ผ่านมาอาตมาได้อธิบายให้เห็นชัดแล้วว่าทั้งหลักการของพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายบ้านเมือง อดีตกรรมการมหาเถรสมาคมคือ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ พร้อมท่านเจ้าคุณอีกหลายรูปที่ต้องถูกจับถอดจีวร และไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาในขณะนั้น “ท่านมีความชอบทั้งพระธรรมวินัย จารีต และกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองที่จะใส่จีวรได้ตามปกติวิถีของพระสงฆ์ทั่วไป เพราะก่อนเข้าเรือนจำ ระหว่างอยู่ในเรือนจำ และหลังจากได้รับการประกันตัวท่านก็มีสถานะเป็นพระภิกษุตามพระธรรมวินัยและโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” ซึ่งในประเด็นนี้อาตมาจะไม่อธิบายอีก แต่ก่อนท่านจะอ่านบทความนี้ อยากให้ท่านย้อนกลับไปหาอ่านสามบทความที่ผ่านมาในคอลัมน์นี้ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจในบทความนี้มากยิ่งขึ้น

  TRENDING RIGHT NOW