หน้าแรก สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์

สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์

  กราบขอบพระคุณ ภาพจากเพจ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เช้าวันพระ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ) ที่พระเจดีย์ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ...

  รู้สึกอยู่ในบุญ เมื่อพระอาจารย์แชมป์ แห่งวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เมตตาส่งภาพชุดนี้มาให้แต่เช้า ตามมาด้วยคลิปสั้นๆ ของเพื่อนที่ไปร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีย์ภูเขาทอง ตั้งแต่ ๗ โมงเช้า
  ขอขอบคุณ ภาพนิทรรศการ จาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “พระบรมสารีริกธาตุ กับ พระพุทธเจ้าหลวง” รำลึก ๑๗๐ ปี วันพระราชสมภพ พระปิยมหาราช ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ :...

  ขอขอบคุณ ภาพนิทรรศการ จาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "พระบรมสารีริกธาตุ กับ พระพุทธเจ้าหลวง"

  “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “วัดสระเกศ จุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์ ” : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์ (ตอนที่ ๗) เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) :...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ

  “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” ตอนที่ ๖ : จากธรรมนิพนธ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” (ตอนที่...
  ความอบอุ่น โดยศิลปิน เฉลิมศักดิ์ รามโกมุท (แนวคิด : ความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิดพระบรมบรรพต)

  “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist art)” ตอนที่ ๕ : จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ (Faithful : The birth of buddhist...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มอบโล่เกียรติคุณแก่พระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ปีพ.ศ.๒๕๕๕

  “พระธรรมทูตอาสา, พระนักเขียน และ ๕ ปี กับผลงานที่ผ่านมา จากแนวคิดสู่ฐานราก ” : ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต สยามพุทธศิลป์...

  ธรรมนิพนธ์ "สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ “พระธรรมทูตอาสา , พระนักเขียน

  “ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ แห่งแผ่นดินทอง: สุวรรณบรรพต :สยามพุทธศิลป์” (บทนำ) เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) คำนำผู้เขียน " สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" ศรัทธา กำเนิดพุทธศิลป์ แห่งแผ่นดินทอง "ศิลปะ" เป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แม้ว่าข้อเท็จจริง ศิลปะจะมีหน้าที่รับใช้สุนทรียะทางจิตใจของปัจเจกชน ...

  TRENDING RIGHT NOW