Home วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วัดเชตวันมหาวิหาร หรือ วัดพระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นวัดที่สร้างโดยท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี มหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี บนที่ตั้งของเชตวัน หรือสวนเจ้าเชต นอกเมืองสาวัตถี ซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อมาด้วยเงินมากถึง 18 โกฏิ (ตามการนับค่าเงินในสมัยนั้น) วัดแห่งนี้นับว่าเป็นวัดและที่มั่นสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล และเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษามากที่สุดถึง ๑๙ พรรษา และกรุงสาวัตถี เมืองโบราณในสมัยพุทธกาล มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาของบทสวดมนต์ “กรณียเมตตสูตร” จากหนังสือ “พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์” และอานิสงส์ในการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยสติและปัญญา โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  จาก หนังสือ “ทำวัตรสวดมนต์แปล ฉบับคณะสงฆ์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ (ฉบับธรรมทาน)
  ธัมเมกขสถูป ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี สถานที่ซึ่งพระอัณญาโกญธัญญาะ ดวงตาเห็นธรรม ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษาความเป็นมาพระพุทธมนต์ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร” พระสูตรว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรกของพระพุทธเจ้า โดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ขออาราธนา พระพุทธมนต์บท "ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" พระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคีย์ พอพระองค์แสดงธรรมจบลง พระโกณฑัญญะก็ดวงตาเห็นธรรม อันปราศจากธุลี และเปล่งอุทานว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ก็มีความดับไปเป็นธรรมดา” พระพุทธองค์ได้ทรงทราบด้วยพุทธญาณว่า บัดนี้ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นแล้วเป็นองค์แรกในพระพุทธรัตนะของพระองค์ จึงทรงเปล่งพระวาจาว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอๆ” แต่นั้นมาคำว่าอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นชื่งของท่าน
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร ) และ พระราชอุปเสณาภรณ์ (สังคม ญาณวฑฺฒโน) ในขณะน้ัน ที่พระเจดีย์บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี ปีพ.ศ.๒๕๕๘

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๘ “เปลือกรักษาแก่น พิธีกรรม สานต่อลมหายใจแห่งพระพุทธองค์”

  พระเจดีย์ที่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง จังหวัดอุบลราชธานี "พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า อานนท์ ปฏิบัติให้มาก ทำให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัย ความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ ด้วยการคิด ด้วยทฤษฎี ด้วยการคาดคะเน หรือด้วยการถกเถียงกัน หรือจะอยู่เฉยๆ ไม่ภาวนาเลย ความสงสัยก็จะหายไปไม่ได้อีกเหมือนกัน "กิเลสจะหายสิ้นไปก็ด้วยการพัฒนาทางจิต ซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น การปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้น ตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิง คำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระทัยอันบริสุทธิ์...
  หนังสือ "พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ : เรียนรู้พุทธธรรมจากพระพุทธมนต์เพื่อชีวิตที่ดีงาม" เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน ปีพ.ศ.๒๕๕๒

  วันนี้วันพระ ศึกษาอานุภาพแห่งพระพุทธมนต์ “รัตนสูตร”พระสูตรว่าด้วยอานุภาพ การน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย ตำนานแห่งการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ จากหนังสือ “พุทธานุภาพ” โดย พระราชกิจจาภรณ์(เทอด ญาณวชิโร)

  หนังสือ "พุทธานุภาพ : อานุภาพของพระพุทธองค์ : เรียนรู้พุทธธรรมจากพระพุทธมนต์เพื่อชีวิตที่ดีงาม" เรียบเรียงโดย พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (เทอด ญาณวชิโร, วงศ์ชะอุ่ม) จัดพิมพ์โดย กองทุนพุทธานุภาพ วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน ปีพ.ศ.๒๕๕๒ รัตนสูตร พระสูตรว่าด้วยอานุภาพ
  พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  รำลึกวันวาน…มโนปณิธาน พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ตอนที่ ๕๔ “เราต้องรักความจริง เชื่อมั่นในความดี และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…”

  "เราต้องรักความจริง และ กล้าหาญทางธรรม เมล็ดโพธิ์จึงจะหยั่งรากและเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นร่มโพธิ์ให้กับผู้อื่นได้…" คำสอนของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น สอนใจผู้เขียนอยู่เสมอ ทำให้ต้องพยายามก้าวเดินต่อไป แม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายอยู่ตรงหน้าไปหมดแล้วก็ตาม แม่จากไป งานหายไป ...เหลือเพียงลมหายใจที่ต้องฝึกตนให้พ้นไปจากความทุกข์นี้ ... "มองให้ดึ ทุกอย่างเป็นการเปลี่ยนผ่าน เป็นการเติบโต...
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม (ตอนที่ ๔) ” อะไรๆ ก็ใหม่ๆ ” : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ปัจจุบัน พระพุทธโฆษาจารย์

  มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว...

  “เข้าใจ เชื่อใจ และเผื่อใจ” สามหลักการสานสัมพันธ์ โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

  วันนี้วันพระ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ทำวัตร ไหว้พระ สวดมนต์ ไปวัดทำบุญ แล้วอย่าลืมกลับมาดูใจตนเอง วันนี้เรามีอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองบ้าง
  พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย กับตุณพ่อเคน พลรักษา

  “พระลูกชายโชคดีที่ได้ทำหน้าที่ของลูก” โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  วันนี้วันพระ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕ "พระลูกชายโชคดีที่ได้ทำหน้าที่ของลูก" โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย เรื่อง และ ภาพ คุณเคยภูมิใจในตนเองบ้างไหม...

  TRENDING RIGHT NOW