Home วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๙ (ตอนที่ ๒๐) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (จบ) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม (ถามตอบภายในจิตจนสิ้นสงสัย)...

  "ความละเอียดของลมหายใจเข้าออก(อัสสาสะและปัสสาสะ) สัมพันธ์อยู่กับความละเอียดของจิตซึ่งเป็นขั้นตอนของการก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ฌาน” จิตละเอียดลง ลมหายใจก็จะละเอียดลงด้วย  ได้อธิบายไว้บ้างแล้วในบทก่อน"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง "กาลจักร" ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี โดย ศิลปิน อาจารย์พีร์ ขุนจิตรกร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๘ (ตอนที่ ๑๙) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (๒) : “การจัดแบ่งเนื้อหาในคัมภีร์ยมก ”...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ชื่อภาพ "ข่ายแห่งญาาณ" โดย อาจารย์พีร์ ขุนจิตรกร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๗ (ตอนที่ ๑๘) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (๑) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง ความเป็นมาของพระอภิธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓...
  ขอขอบคุณ ภาพพระพุทธรูปในงานบรรพชาและอุปสมบทพระนวกะโพธิ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  “ด้วยแรงแห่งศรัทธา : กตัญญูกตเวทิตา เครื่องหมายแห่งคนดี” เขียนโดย พระจักกฤช สุทฺธจิตโต

  จากการอบรมพระนักเขียนทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จัดโดย สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ สู่การเผยแผ่ธรรมเป็นธรรมทาน บนหน้าหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันอังคารในหน้าธรรมวิจัย และทุกวันพฤหัสบดี หน้าาพระไตรสรณคมน์ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ปิดตัวลงเมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๖ (ตอนที่ ๑๗) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ (จบ) : “การจัดแบ่งเนื้อหาในคัมภีร์กถาวัตถุ” ...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง จากศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๕ (ตอนที่ ๑๖) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ (๒) : ...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน...
  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๔ (ตอนที่ ๑๕) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ : ว่าด้วยเรื่องหลักคำสอน เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...

  "บนเส้นทางการประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์ ตั้งแต่ต้นพุทธกาลเป็นต้นมา เต็มไปด้วยการท้าทาย ท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อช่วงชิงอำนาจรัฐของแคว้นต่างๆ และการประกาศคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหลาย  ที่หมายเอาชนะพระพุทธองค์ และเหล่าพระสาวกด้วยการตั้งเรื่องขึ้นโต้วาทะ เพื่อหักล้างหลักคำสอน ทั้งใส่ความ ทั้งใช้เล่ห์เพทุบาย บ้างก็หมายเอาชีวิต บ้างก็มุ่งทำลายชื่อเสียง เพื่อตัดกำลังพระศาสนาให้อ่อนแอลง พระสาวกบางองค์ต้องจบชีวิตลงบนเส้นทางการประกาศพระศาสนา เช่น พระโมคคัลลานะ เป็นต้น" พระราชกิจจาภรณ์...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจากศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๓ (ตอนที่ ๑๔) คัมภีร์ที่ ๔ ปุคคลบัญญัติ : ว่าด้วยสภาวะผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นกับผู้ที่หลุดพ้นแล้ว เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์...

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน ในคัมภีร์ที่ ๔ ปุคคลบัญญัติ : อธิบายเรื่องบุคคลและบัญญัติ ดังที่อธิบายไปแล้วบางส่วนในคราวที่แล้วว่า มาจากการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงทราบถึงสภาวธรรมที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติในทุกมิติด้วยกำลังแห่งญาณที่เรียกว่า "สัมมาสัมโพธิญาณ" จึงทรงบัญญัติชื่อเรียกสภาวธรรมนั้นๆ แล้วนำออกแสดง...

  บทเรียนแรกของพระภิกษุและสามเณรผู้บวชใหม่ สอนอะไรเราบ้าง เขียนโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นพ.พิชัย ตั้งสิน กรรมการบริหารโรงแรมแม่น้ำ...
  เราต้องให้กำลังใจตัวเองกันนะ เรื่องและภาพ โดย หมอนไม้

  เราต้องให้กำลังใจตัวเองกันนะ เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ขอเราจงเชื่อมั่นในความดีของเรา แม้ไม่มีใครเห็น ขอให้เราเชื่อมั่นว่า... ความดีนั้นจักยังดำรงอยู่ตลอดกาล

  TRENDING RIGHT NOW