Home วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  “ความร่มเย็นเป็นสุข” จากธรรมนิพนธ์ เรื่อง ” ธรรมะให้ลูกดี” : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

  วันนี้วันพระ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ขอน้อมธรรมะจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มาฝาก จากธรรมนิพนธ์ "ธรรมะให้ลูกดี" หน้า ๒๙-๓๐ เรื่อง "ความร่มเย็นเป็นสุข"
  ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวฺโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๒ (ตอนที่ ๒๓) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (จบ) : “จากรากฐานแห่งพระอภิธรรมสู่รากฐานชีวิตชาวพุทธ” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘...
  ธรรมนิพนธ์ "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๑ (ตอนที่ ๒๒) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๒) : “ปัจจัย ๒๔...

  วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๑ (ตอนที่ ๒๒) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๒) : “ปัจจัย ๒๔ กระบวนธรรมแห่งปัจจยากร จุดเชื่อมโยงสภาวะแห่งสรรพสิ่ง ” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ รำลึก ๙ มิถุนา วันอานันทมหิดล “ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต”

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ "พุทธศักราช ๒๔๘๑ พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน...
  พระพุทธรูปปางมหาปรินิพพาน ในพระวิหารมหาปรินิพพานสถูป เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย : ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากการบวชพระนวกะโพธิ รุ่น ๖ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ

  “กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์” รำลึกวันอัฏฐมีบูชา ๓ มิถุนา ๒๕๖๔ กับ “มรณานุสติ” ใต้ร่มธรรม “มกุฏพันธนเจดีย์”

  หากเราจะอาศัยวันนี้ เป็นวันแรกของการเข้าสู่กรรมฐานในการฝึกตนเพื่อลดเดินทางในสังสารวัฏให้สั้นลง มีจุดสิ้นสุดแน่นอน  "มรณานุสติ" ก็จะเป็นดั่งกัลยาณมิตรที่ซื่อสัตย์ที่พร้อมจะเคียงข้างเราไปตราบจนลมหายใจสุดท้ายมาเยือนอย่างไม่หวั่นไหว...     "มกุฏพันธนเจดีย์" สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย : ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากการบวชพระนวกะโพธิ รุ่น ๗ สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศฯ

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๐ (ตอนที่ ๒๑) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๑) : “สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัย” เขียนโดย...

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๒๐ (ตอนที่ ๒๑) คัมภีร์ที่ ๗ ปัฏฐาน (๑) : “สรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการตามเหตุปัจจัย” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" ตอนที่...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๙ (ตอนที่ ๒๐) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (จบ) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม (ถามตอบภายในจิตจนสิ้นสงสัย)...

  "ความละเอียดของลมหายใจเข้าออก(อัสสาสะและปัสสาสะ) สัมพันธ์อยู่กับความละเอียดของจิตซึ่งเป็นขั้นตอนของการก้าวเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า “ฌาน” จิตละเอียดลง ลมหายใจก็จะละเอียดลงด้วย  ได้อธิบายไว้บ้างแล้วในบทก่อน"พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ธรรมนิพนธ์ เรื่อง “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง "กาลจักร" ณ ศาลาหลวงพ่อโชคดี โดย ศิลปิน อาจารย์พีร์ ขุนจิตรกร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๘ (ตอนที่ ๑๙) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (๒) : “การจัดแบ่งเนื้อหาในคัมภีร์ยมก ”...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘...
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ชื่อภาพ "ข่ายแห่งญาาณ" โดย อาจารย์พีร์ ขุนจิตรกร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๗ (ตอนที่ ๑๘) คัมภีร์ที่ ๖ ยมก (๑) : “สภาวธรรมที่ทรงยกขึ้นแสดงด้วยวิธีแห่งคู่ธรรม” เขียนโดย...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง ความเป็นมาของพระอภิธรรม เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ฉบับธรรมทาน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓...

  TRENDING RIGHT NOW