Home วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  วันนี้วันพระ : Buddhist Holy Day

  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น ภาพในอดีต กับสามเณรเอิร์ต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๘) “เพ่งความสนใจลงไปที่อิริยาบถ ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ วันนี้วันพระ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร)

  วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๗) “ ต้องพลิกขณะจิตจากสมถะสู่วิปัสสนา” ...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๖) “ วิธีดูลมหายใจ (อานาปานสติ) ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ (ภาพในอดีต )ธรรมะอกาลิโก "พระ " ภาพประกอบ วาดโดย มนสิกุล วันนี้วันพระ วันพุธที่ ๒๙...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ภาพในอดีต

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๕) “ความเพียรต้องทำต่อเนื่อง ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๕) “ความเพียรต้องทำต่อเนื่อง ” เขียนโดย...
  พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้เขียน ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๔) “ ปฏิบัติสมาธิไม่ใช่เพื่อเอาอะไร ”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) “โฉมหน้าของตัณหา” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๓) "โฉมหน้าของตัณหา”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาาณวชิโร) ในขณะนั้น (ภาพในอดีต)

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๒) “ให้มีสติระลึกรู้เข้ามาที่กายที่ใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆ” เขียนโดย พระอาจารย์ญาณวชิระ: พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๒๒) "ให้มีสติระลึกรู้เข้ามาที่กายที่ใจอย่างนี้อยู่บ่อยๆ”
  พระอาจารย์ญาณวชิระ (เทอด ญาณวชิโร) พระราชกิจจาภรณ์ ในขณะนั้น

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ น้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย ศึกษาธรรมจากธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน”...

  ธรรมนิพนธ์เรื่อง “หลักการทำบุญและการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน” โดยพระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น พิมพ์ครั้งที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับธรรมทาน สำนักพิมพ์อนันตะ แม้โลกกลับตาลปัตร ใจเราก็ไม่กลับตาลปัตรไปด้วย เพราะมีสติประคองใจ จึงทำให้เห็นธรรมะในทุกสถานการณ์ เมื่อใจอยู่กับปัจจุบัน ... โชคดีที่มีพระสุปฏิปันโน...
  ทำบุญวิถีใหม่ ภาพประกอบโดย มนสิกุล

  ทำบุญวิถีใหม่ เขียนโดย พระมหาปรีชา สาเส็ง

  โดยปกติทั่วไป  ชาวพุทธก็จะเข้าวัดฟังธรรม  แต่ด้วยสถานการณ์ที่เรียกว่า “ทุพภิกขภัย” ที่ทำให้เป็นทุกข์  ก่อความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นวิถีชีวิตต้องปรับและเปลี่ยน สำหรับชาวพุทธ  การเข้าวัดทำบุญก็มีการปรับเช่นกัน  จากเมื่อก่อนนี้  เวลามีข่าวตามหน้าสื่อสิ่งพิมพ์  หรือสื่อออนไลน์  ซึ่งบรรดาพวกแก่วัดแก่วาก็จะก่นด่าพระหนุ่มเณรน้อยว่า “เล่นเฟซบุ๊ก  เล่นไลน์  ไม่ดี  ไม่ใช่กิจของพระเณร  หน้าที่คือท่องพระไตรปิฎก”  ประเภทอย่างนี้  โบราณท่านว่า “พวกหัวเขียง” คือมองด้านเดียว…
  ญาณวชิระ : ผู้เขียน

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๑๙) “อริยสัจอยู่ที่กายใจของเรา” เขียนโดย ญาณวชิระ

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘-๘ เว้นวรรคไปสองเดือน กับ บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ สำหรับตอนที่ ๑๘ "รู้ทุกข์จริงแท้ที่กายใจ" ในตอนท้าย ท่านพระอาจารย์ ญาณวชิระ เขียนไว้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิในท่านั่ง...

  TRENDING RIGHT NOW