หน้าแรก ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม

ธรรมาศรมธรรมมาตา สวนโมกขพลาราม

  อุบาสิกาสุภาวิณี วิบูลย์เขตร์ เขียน

  “เบี้ยยังชีพคนชรา” ควรถ้วนหน้า คืนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคน : อุบาสิกาสุภาวิณี วิบูลย์เขตร์ เขียน

  จากบทบรรณาธิการ วารสาร "ธรรมมาตา" ปีที่ ๑๗ เล่มที่ ๒ กันยายน - ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เขียนโดย อุบาสิกาสุภาวิณี วิบูลย์เขตร์
  โรงมหรสพทางวิญญาณ สวนโมกขพลาราม : ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ วันเยี่ยมสวนโมกข์ ศึกษาบทสวดมนต์ “ทวัตติงสาการปาฐะ (พิจารณาอาการ ๓๒)”

  ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖เป็นวันเยี่ยมสวนโมกข์ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปีเป็นวันทำวัตรท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่งเป็นวันขอขมาครูบาอาจารย์
  พระอุโบสถธรรมชาติ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราฎร์ธานี ภาพถ่ายโดย มนสิกุล

  อานาปานสติภาวนา พูดกับผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ สวนโมกข์นานาชาติ (๒) “ด้วยความรักและความเสียสละของโยมแม่ท่านพุทธทาส ก่อเกิดสวนโมกขพลาราม ” โดย คุณเมตตา พานิช

  อานาปานสติภาวนา พูดกับผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ สวนโมกข์นานาชาติ (๒) “ด้วยความรักและความเสียสละของโยมแม่ท่านพุทธทาส ก่อเกิดสวนโมกขพลาราม ” โดย คุณเมตตา พานิช วารสาร "ธรรมมาตา" ปีที่ ๑๗ เล่มที่ ๙ พฤษภาคม -มิถุนายน -กรกฎาคม -...

  อานาปานสติภาวนา พูดกับผู้เข้าปฏิบัติธรรม ณ สวนโมกข์นานาชาติ (๑) “สภาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ” โดย คุณเมตตา พานิช

  วารสาร "ธรรมมาตา" ปีที่ ๑๗ เล่มที่ ๙ พฤษภาคม -มิถุนายน -กรกฎาคม - สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน โดย ธรรมทานมูลนิธิ จากบทความเรื่อง "อานาปานสติภาวนา...

  TRENDING RIGHT NOW