Home ธรรมลิขิต : Write Dhamma

ธรรมลิขิต : Write Dhamma

  พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ ผู้เขียนหนังสือ "ทุกข์ -สุข" ประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส

  “บทสวดสัมพุทเธ” ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ

  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ "บทสวดสัมพุทเธ" ความหมายและอานิสงส์  โดย พระมหาธนเดช ธมฺมปญฺโญ วัดสระเกศฯ
  "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่ ๑๘-๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ราชชวรมหาวิหาร และ พระธรรมทูตสายอินเดีย -เนปาล วัดไทยพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย : ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๔ : ขั้นตอนการบรรพชา  และ อุปสมบท: เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  วันนี้ วันพระ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ "ปลงผมนาคที่วัดสระเกศฯ "กราบขอบพระคุณ ภาพจากโครงการอุปสมบทหมู่ นวกะโพธิ รุ่นที่ ๖ สี่เหล่าทัพ ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย วันที่...
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๓ เมื่อแรกคิดที่จะบวช : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จิรํ    ติฏฺฐตุ    พุทฺธสาสนํ ฯ ขอพระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่ตลอดกาลนาน
  กราบขอบพระคุณ ภาพถ่ายโดย พระมหาปฐมพงศ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๒ “ความเข้าใจเรื่องการบวช” : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  โครงการอุปสมบทหมู่นวกะโพธิ รุ่น ๗ “รวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน” ๖๕ ท่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเริ่มต้นพิธีขลิบผมที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และเดินทางไปบรรพชาอุปสมบท ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สาธารณรัฐอินเดีย จัดโดย สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศ ในขณะนั้น ร่วมกับ คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย- เนปาล วัดไทยพุทธคยา...
  ปกแรก ก่อนตีพิมพ์ "ลูกผู้ชายต้องบวช : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ฉบับธรรมทาน

  ลูกผู้ชายต้องบวช บรรพ์ที่ ๑ “คุณมารดาบิดามีค่ายิ่ง การบวช คือการตอบแทนคุณบิดามารดา : เรียบเรียงโดย ญาณวชิระ (พระมหาเทอด ญาณวชิโร อดีตพระราชกิจจาภรณ์)

  พระพุทธรูป หลวงพ่อโชคดี ในศาลาหลวงพ่อโชคดี วัดสระเกศ ขอขอบคุณ ภาพถ่าย โดย พระมหาปฐมพงษ์ ญาณวํโส จริยธรรมแชนแนล สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๙. ขันติธรรม เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. รูปปั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์...

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๖. การอธิษฐานของพระอานนท์    เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้ วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ หลวงพ่อพระประธาน ในพระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ก่อนบูรณปฏิสังขรณ์
  ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ คำอธิษฐานของเจ้าชาย โดย มนสิกุล ๑/๒/๖๖

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๓. คำอธิษฐานครั้งสำคัญ เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  บททดสอบศักยภาพของมนุษย์ สะท้อนให้เห็น ค่าแห่งคำอธิษฐาน การตั้งความปรารถนาอย่างแน่วแน่ที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องของใจที่มุ่งมั่นจะทำเรื่องที่กำหนดไว้ให้สำเร็จจะสำเร็จได้หรือไม่นั้น อยู่ที่การลงมือทำด้วยตนเอง. ภาพวาดประกอบ "ค่าแห่งคำอธิษฐาน" บทที่ ๓ เจ้าชาย ณ ใต้ต้นหว้า โดย มนสิกุล...
  ภาพวาด "ภเขาทองในจินตนาการ" โดย มนสิกุล ๒๙.๑.๖๖

  ค่าแห่งคำอธิษฐาน ๒. วิบากกรรม และการสร้างบารมี เรียบเรียงโดย พระครูอมรโฆสิต (ปรีชา สาเส็ง)

  วันนี้วันพระ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓

  TRENDING RIGHT NOW