Home ธรรมลิขิต : Write Dhamma

ธรรมลิขิต : Write Dhamma

  บันทึกธรรม สัมมาสมาธิ (บทที่ ๗) ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิสูงขึ้นไปตามลำดับ เขียนโดย ญาณวชิระ : พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร)

  ความเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิสูงขึ้นไปตามลำดับ ต้องเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสมาธิสูงขึ้นไปตามลำดับ และการเข้าสมาธิสูงขึ้นไปตามลำดับ จะทำให้เกิดความชำนาญในการนำจิตเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยในยามเมื่อจิตต้องการเพิ่มพลังงานในการเจาะทะลุทะลวงความคิดบางอย่างที่มีรากราคะ โทสะ โมหะกล้า คือ อารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้น มีความละเอียด และมีความยึดมั่นถือมั่นที่เหนียวแน่น อารมณ์บางอย่างที่มีความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่น เพราะมีรากมาจากราคะ บางอย่างมีรากมาจากโทสะ มาจากปฏิฆะความขัดเคืองใจ ความไม่พอใจ ความหงุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจ  บางอย่างมีรากมาจากโมหะ ก่อตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงและหนักหน่วง...
  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๗) ชีวิตนิทาน นิทานของชีวิต
  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๔๖ ความรักกับความตายเท่ากับความเศร้า โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๖) “ความรักกับความตายเท่ากับความเศร้า” เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา ตอนที่ ๔๖ ความรักกับความตายเท่ากับความเศร้า โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๖) "ความรักกับความตายเท่ากับความเศร้า"   เขียนโดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย
  ขอขอบคุณ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง จากศาลาหลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

  วันนี้วันพระ ศึกษา “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” บทที่ ๑๕ (ตอนที่ ๑๖) คัมภีร์ที่ ๕ กถาวัตถุ (๒) : ...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ฉบับธรรมทาน วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน...
  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์" เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ สำนักพิมพ์อนันตะ

  “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” ตอนที่ ๖ : จากธรรมนิพนธ์...

  ธรรมนิพนธ์ เรื่อง สุวรรณบรรพต : สยามพุทธศิลป์ เขียนโดย พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) สำนักพิมพ์อนันตะ พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๕๖ “สุวรรณภูมิ แผ่นดินแห่งพุทธศิลป์ (Suvarnabhumi : The land of Buddhist art)” (ตอนที่...

  บทเรียนแรกของพระภิกษุและสามเณรผู้บวชใหม่ สอนอะไรเราบ้าง เขียนโดย มนสิกุล โอวาทเภสัชช์

  วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นพ.พิชัย ตั้งสิน กรรมการบริหารโรงแรมแม่น้ำ...

  “เปิด พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ค้นหาความหมายประชาธิปไตยในคณะสงฆ์” เขียนโดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

  เปิด พ.ร.บ. คณะสงฆ์  ๒๔๘๔ ค้นหาความหมายประชาธิปไตยในคณะสงฆ์ โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม นักศึกษาปริญญาเอก...
  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้

  พระพุทธเจ้าของฉัน (My Buddha) เรื่องและภาพโดย หมอนไม้

  "พระพุทธเจ้าของฉัน" ภาพวาดลายเส้น โดย หมอนไม้ พระพุทธเจ้าของฉัน ใส่แว่นด้วย เมื่อวานลืมวาดแว่นถวายท่าน พระองค์ก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัด วันนี้ ท่านสวมแว่นแล้ว
  ธรรมนิพนธ์ "ความเป็นมาของพระอภิธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ฉบับธรรมทาน

  เข้าพรรษากับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม” (บทที่ ๘) คัมภีร์ที่ ๒ วิภังค์ : คัมภีร์ที่จำแนกหัวข้อแห่งปรมัตถธรรม (ตอนที่ ๒) “ธัมมหทัย : หัวใจแห่งธรรม...

  "ความเป็นมาของพระอภิธรรม (๙) "ปัญหาปุจฉกะ" และธัมมหทัย : หัวใจแห่งธรรม" เขียนโดย พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) จากคอลัมน์ ธรรมโอสถ นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๒๘๓ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ "เข้าพรรษา กับ “ความเป็นมาของพระอภิธรรม”

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๕) แผลกายและแผลใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์ อนาลโย

  จาริกธรรมในอเมริกา (ตอนที่ ๔๕) แผลกายและแผลใจ โดย พระครูสมุห์สุพัฒน์  อนาลโย หมายเหตุ ภาพ...

  TRENDING RIGHT NOW