หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
หนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”
เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” หนังสือรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ :  บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  ผู้เขียน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน ,พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน ,พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ”

ชวนอ่าน “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ถ้ากล่าวถึงชายแดนใต้  หลายคนก็จะนึกถึงสถานการณ์ความไม่สงบและเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  แต่ไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวจากชายแดนใต้มากนักนอกจากนาน ๆ จะมีข่าวมาสักครั้ง  เคยมีคนในพื้นที่บอกว่า “จริง ๆ เหตุการณ์มีมากกว่านั้น แต่ออกข่าวบ้างบางครั้ง และมีความจริงแค่บางส่วน”

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดอบรมพระสงฆ์ ในพื้นที่๕ จังหวัดชายแดนดภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ผลจากการอบรมทำให้เกิด  “เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อประสานแรงใจ ร่วมมือกันรักษาพระพุทธศาสนา สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวพุทธในพื้นที่  โดยท่านพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และติดตามการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของการเดินทางไปในพื้นที่จริง สัมผัสความรู้สึก  และความเป็นอยู่จริงๆ ของพระและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ” คือสิ่งที่พระมหาอภิชาติ ได้ทำพร้อมทั้งนำเสนอสู่สาธารณะผ่านหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก อย่างต่อเนื่อง ในคอลัมน์ “จาริกบ้านจารึกธรรม” หน้าพระไตรสรณคมน์ กับเรื่องราวความเป็นจริง  ส่วนเล็ก ๆ และการทำงานของพระสงฆ์ วิถีชาวพุทธกลุ่มน้อย ก็ค่อยๆ ทำให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เนื้อหาเน้นไปทางการทำงานของพระสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลญาติโยมชาวพุทธในพื้นที่  เรื่องราวนำเสนออย่างตรงไปตรงมา เห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ก็เขียนแบบนั้น

สำนวนภาษาเล่าแบบง่ายๆ แต่เห็นภาพชัดเจน ทำให้สัมผัสได้ว่า แม้จะแต่งแต้มถ้อยคำ  แต่ไม่ได้แต่งเติมเรื่องราว

บันทึกเล่มนี้ จึงเป็นเหมือนจารึกประวัติศาสตร์ฉากหนึ่ง ของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   เป็นบันทึกลมหายใจที่ยังโรยรินและอ่อนล้าเต็มที่ ของชายแดนใต้  ไม่รู้ว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจหรือจะเป็นฮึดสุดท้ายก่อนลุกหยัดยืนยง ?

“รอยจำที่งดงาม ท่ามกลางเหตุการณ์ที่รุนแรง”

หนังสือเล่มนี้เป็นแบบนั้น เพราะนี่ไม่ใช่บันทึกความเจ็บปวดของคนที่ประสบเหตุร้ายเท่านั้น แต่มันคือเรื่องราวความอบอุ่นและเกื้อกูลกัน ของพระสงฆ์ ชาวพุทธและผู้ใฝ่สันติ เป็นเหมือนน้ำเย็นที่ฉโลมใจของผู้ประสบภัย และดูเหมือนประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ท่านพระมหาอภิชาติ ได้เรียนรู้และซึมซับบรรยากาศที่สะเทือนความรู้สึก กระตุ้นจิตสำนึกบางอย่างภายในตน บนเส้นทางแห่งศรัทธา ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ ว่า

“การทำให้คนพ้นทุกข์นั่นแหละ คือกิจของสงฆ์”

“เกร็ดชีวิต สะกิดจิตใจ” 

เรื่องราวบางอย่างในเล่ม  ยังให้แง่คิดดี ๆ สำหรับชีวิต ชวนให้คิดและสะกิดใจให้ระลึกถึงตนเอง และคุณค่าของชีวิตได้เป็นอย่างดี สะท้อนความงดงามทางจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่    เรียกได้ว่า “อ่านเรื่องของเขา เอามาสอนใจเราเอง” 

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้

เป็นวันครบรอบ ๑ ปี ที่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) มรณภาพจากการกราดยิงถล่มวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีพระมรณภาพ ๒ รูป และบาดเจ็บอีก ๒ รูป เพื่อรำลึกถึงท่านจึงอยากชวนอ่านหนังสือเล่มนี้ “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

องค์การฮิวแมนไรตส์วอตซ์ รายงานว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพระภิกษุมรณภาพรวม ๒๓ รูป และบาดเจ็บมากกว่า ๒๐ รูป แนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้และไม่อาจจะคาดการณ์ได้

แต่ก็มีความหวังว่า อยากให้ความสงบสันติเกิดขึ้นอย่างเร็ววัน ต่อลมหายใจปลายด้ามขวานได้ก้าวข้ามความปวดร้าวสู่วันพรุ่งที่สุขสดใส เชื่อว่าตราบใดที่ใจยังไม่สิ้นหวัง ความฝันก็ยังมีวันที่จะเป็นจริงได้

 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

๑ ปีที่จากไป ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ น้อมถวายความอาลัยด้วยเศียรเกล้าแด่ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก) , เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ” ชวนอ่าน “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่โทร. ๐๘๖-๗๖๗ -๕๔๕๔
หนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่โทร. ๐๘๖-๗๖๗ -๕๔๕๔
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ :  บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  ผู้เขียน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here