หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
หนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”
เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” หนังสือรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐  เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ :  บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  ผู้เขียน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน ,พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙,ดร.ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินรางวัลพระนักเขียน ,พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ในงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ”

ชวนอ่าน “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท

โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป
พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

ถ้ากล่าวถึงชายแดนใต้  หลายคนก็จะนึกถึงสถานการณ์ความไม่สงบและเหตุการณ์ความรุนแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  แต่ไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวจากชายแดนใต้มากนักนอกจากนาน ๆ จะมีข่าวมาสักครั้ง  เคยมีคนในพื้นที่บอกว่า “จริง ๆ เหตุการณ์มีมากกว่านั้น แต่ออกข่าวบ้างบางครั้ง และมีความจริงแค่บางส่วน”

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดอบรมพระสงฆ์ ในพื้นที่๕ จังหวัดชายแดนดภาคใต้ ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ผลจากการอบรมทำให้เกิด  “เครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้”  เพื่อประสานแรงใจ ร่วมมือกันรักษาพระพุทธศาสนา สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวพุทธในพื้นที่  โดยท่านพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และติดตามการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ของการเดินทางไปในพื้นที่จริง สัมผัสความรู้สึก  และความเป็นอยู่จริงๆ ของพระและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"
พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ ประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ” คือสิ่งที่พระมหาอภิชาติ ได้ทำพร้อมทั้งนำเสนอสู่สาธารณะผ่านหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก อย่างต่อเนื่อง ในคอลัมน์ “จาริกบ้านจารึกธรรม” หน้าพระไตรสรณคมน์ กับเรื่องราวความเป็นจริง  ส่วนเล็ก ๆ และการทำงานของพระสงฆ์ วิถีชาวพุทธกลุ่มน้อย ก็ค่อยๆ ทำให้เกิดการรับรู้มากขึ้น เนื้อหาเน้นไปทางการทำงานของพระสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลญาติโยมชาวพุทธในพื้นที่  เรื่องราวนำเสนออย่างตรงไปตรงมา เห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร ก็เขียนแบบนั้น

สำนวนภาษาเล่าแบบง่ายๆ แต่เห็นภาพชัดเจน ทำให้สัมผัสได้ว่า แม้จะแต่งแต้มถ้อยคำ  แต่ไม่ได้แต่งเติมเรื่องราว

บันทึกเล่มนี้ จึงเป็นเหมือนจารึกประวัติศาสตร์ฉากหนึ่ง ของ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   เป็นบันทึกลมหายใจที่ยังโรยรินและอ่อนล้าเต็มที่ ของชายแดนใต้  ไม่รู้ว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายก่อนสิ้นใจหรือจะเป็นฮึดสุดท้ายก่อนลุกหยัดยืนยง ?

“รอยจำที่งดงาม ท่ามกลางเหตุการณ์ที่รุนแรง”

หนังสือเล่มนี้เป็นแบบนั้น เพราะนี่ไม่ใช่บันทึกความเจ็บปวดของคนที่ประสบเหตุร้ายเท่านั้น แต่มันคือเรื่องราวความอบอุ่นและเกื้อกูลกัน ของพระสงฆ์ ชาวพุทธและผู้ใฝ่สันติ เป็นเหมือนน้ำเย็นที่ฉโลมใจของผู้ประสบภัย และดูเหมือนประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ท่านพระมหาอภิชาติ ได้เรียนรู้และซึมซับบรรยากาศที่สะเทือนความรู้สึก กระตุ้นจิตสำนึกบางอย่างภายในตน บนเส้นทางแห่งศรัทธา ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ ว่า

“การทำให้คนพ้นทุกข์นั่นแหละ คือกิจของสงฆ์”

“เกร็ดชีวิต สะกิดจิตใจ” 

เรื่องราวบางอย่างในเล่ม  ยังให้แง่คิดดี ๆ สำหรับชีวิต ชวนให้คิดและสะกิดใจให้ระลึกถึงตนเอง และคุณค่าของชีวิตได้เป็นอย่างดี สะท้อนความงดงามทางจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่    เรียกได้ว่า “อ่านเรื่องของเขา เอามาสอนใจเราเอง” 

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้

เป็นวันครบรอบ ๑ ปี ที่พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) มรณภาพจากการกราดยิงถล่มวัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีพระมรณภาพ ๒ รูป และบาดเจ็บอีก ๒ รูป เพื่อรำลึกถึงท่านจึงอยากชวนอ่านหนังสือเล่มนี้ “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

องค์การฮิวแมนไรตส์วอตซ์ รายงานว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพระภิกษุมรณภาพรวม ๒๓ รูป และบาดเจ็บมากกว่า ๒๐ รูป แนวโน้มจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้และไม่อาจจะคาดการณ์ได้

แต่ก็มีความหวังว่า อยากให้ความสงบสันติเกิดขึ้นอย่างเร็ววัน ต่อลมหายใจปลายด้ามขวานได้ก้าวข้ามความปวดร้าวสู่วันพรุ่งที่สุขสดใส เชื่อว่าตราบใดที่ใจยังไม่สิ้นหวัง ความฝันก็ยังมีวันที่จะเป็นจริงได้

 พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา
พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ ภาพสีน้ำมันโดยศิลปินผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

๑ ปีที่จากไป ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ น้อมถวายความอาลัยด้วยเศียรเกล้าแด่ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ (สว่าง จนฺทวํโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ (วัดโคกโก) , เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และประธานเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดนราธิวาส

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา"
พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ในขณะนั้น และ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท
ผู้เขียนหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา”

“เห็นด้วยตา บันทึกด้วยใจ” ชวนอ่าน “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท โดย พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป

หนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา" เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่โทร. ๐๘๖-๗๖๗ -๕๔๕๔
หนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เขียนโดย พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโน จัดพิมพ์โดย สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ศาลาสันติวัคคีย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สนใจหนังสือ ติดต่อได้ที่โทร. ๐๘๖-๗๖๗ -๕๔๕๔
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ลมหายใจชายแดนใต้ :  บนเส้นทางแห่งศรัทธา"  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์  ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท  ผู้เขียน
งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ลมหายใจชายแดนใต้ : บนเส้นทางแห่งศรัทธา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาสุวรณบรรพต (หลวงพ่อโชคดี) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ในขณะน้ัน เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลพระนักเขียนปัญจสิกขะ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถวายแด่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here