โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี

“เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน”

พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม

เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

โครงการพระนักเขียนภาคใต้
โครงการพระนักเขียนภาคใต้

           สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงการทำกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปสองสามเรื่อง เป็นเพียงการเกริ่นนำ จากการทำงานของพระวิทยากรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

           สาเหตุที่เราต้องสร้างพระวิทยากรก็เป็นไปตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า หลังจากห้าพรรษาผ่านพ้นที่ฝึกตนกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง เที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก …”

           นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการถอดรหัสการสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและอุดมการณ์ เป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้ คือ พระนิพพาน สำหรับปลายทางของการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏและสำหรับสันติสุขในใจของผู้คนทั่วไปในการที่จะมีวิชาในการเอาชนะกิเลสภายในใจตน เพื่อที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงสามารถที่จะนำแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอน อันได้แก่ อริยสัจสี่ อริมรรคมีองค์แปด ฯลฯ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกสถานการณ์เพื่อป้องกันทุกข์และดับทุกข์ในใจตนอีกทั้งช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้ด้วย  

           ดังเช่นงานที่เราได้ทำต่อมาคือ โครงการพระนักเขียน ๔ ภาค  ซึ่งยังอยู่ในหมวด ๑. การพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรรุ่นใหม่  เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ และการเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ เน้นกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาค ให้มีความสามัคคี อันจะส่งผลให้เครือข่ายการทำงานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาต่อไป 

 โครงการพระนักเขียน ๔ ภาค  เป็นการสร้างศักยภาพให้พระวิทยากรได้มีประสิทธิภาพในการเขียนธรรมะเพื่อการเผยแผ่ธรรมะและการทำงานในแต่ละพื้นที่ผ่านสื่อต่างๆ โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค คือภาคกลาง  จัดที่ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  ภาคใต้ จัดที่โรงเรียนฆังคทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคอีสาน จัดที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  และภาคเหนือ จัดที่มูลนิธิหยดธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

สำหรับ โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ ชายแดนใต้ เป็นโครงการที่มุ่งการพัฒนาพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ ๕ จังหวัดคือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ และการเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้ว

โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรรุ่นใหม่ให้เข้าใจโลก เข้าใจชีวิตคนทางโลกเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากทุกข์ในใจเขาได้ หากเราตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างหากมองเป็นก็จะเห็นธรรมแล้ว นี้คือ หนทางในการที่จะทำให้คนตื่นรู้จากการฝึกฝนขัดเกลาตนของพระวิทยากรมาก่อนแล้ว จึงนำมาแบ่งปันและบอกเคล็ดไม่ลับให้ ตามรอยพระพุทธองค์ที่ว่า “เปิดของคว่ำให้หงาย” เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ทุกข์ และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน  

เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here