โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี
โครงการฝึกอบรมพระวิทยากร-จ.อุบลราชธานี

“เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน”

พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม

เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม

โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

โครงการพระนักเขียนภาคใต้
โครงการพระนักเขียนภาคใต้

           สัปดาห์ที่แล้วเล่าถึงการทำกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปสองสามเรื่อง เป็นเพียงการเกริ่นนำ จากการทำงานของพระวิทยากรภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

           สาเหตุที่เราต้องสร้างพระวิทยากรก็เป็นไปตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้า หลังจากห้าพรรษาผ่านพ้นที่ฝึกตนกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง เที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก …”

           นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งของการถอดรหัสการสอนของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่การทำงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและอุดมการณ์ เป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าวางไว้ คือ พระนิพพาน สำหรับปลายทางของการพ้นทุกข์ในสังสารวัฏและสำหรับสันติสุขในใจของผู้คนทั่วไปในการที่จะมีวิชาในการเอาชนะกิเลสภายในใจตน เพื่อที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น รวมไปถึงสามารถที่จะนำแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอน อันได้แก่ อริยสัจสี่ อริมรรคมีองค์แปด ฯลฯ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกสถานการณ์เพื่อป้องกันทุกข์และดับทุกข์ในใจตนอีกทั้งช่วยเหลือผู้คนรอบข้างได้ด้วย  

           ดังเช่นงานที่เราได้ทำต่อมาคือ โครงการพระนักเขียน ๔ ภาค  ซึ่งยังอยู่ในหมวด ๑. การพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรรุ่นใหม่  เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ และการเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ เน้นกิจกรรมอีกทั้งยังเป็นการการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระวิทยากรทุกภูมิภาค ให้มีความสามัคคี อันจะส่งผลให้เครือข่ายการทำงานของพระวิทยากรมีความเข้มแข็งในการทำงานเผยแผ่พระศาสนาต่อไป 

 โครงการพระนักเขียน ๔ ภาค  เป็นการสร้างศักยภาพให้พระวิทยากรได้มีประสิทธิภาพในการเขียนธรรมะเพื่อการเผยแผ่ธรรมะและการทำงานในแต่ละพื้นที่ผ่านสื่อต่างๆ โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค คือภาคกลาง  จัดที่ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ ด่านช้าง สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  ภาคใต้ จัดที่โรงเรียนฆังคทวีศิลป์ จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน -๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคอีสาน จัดที่ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙  และภาคเหนือ จัดที่มูลนิธิหยดธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

สำหรับ โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ ชายแดนใต้ เป็นโครงการที่มุ่งการพัฒนาพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ ๕ จังหวัดคือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี ให้มีความรู้ทางพุทธศาสนาในการนำไปประยุกต์ใช้  มีทักษะในการปฏิบัติการเข้าค่ายคุณธรรม การบรรยาย และการเผยแผ่ทั้งผ่านการใช้สื่อสารออนไลน์ และการเขียน และสร้างอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ได้เล่าสู่กันฟังไปแล้ว

โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากรรุ่นใหม่ให้เข้าใจโลก เข้าใจชีวิตคนทางโลกเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือผู้คนให้พ้นจากทุกข์ในใจเขาได้ หากเราตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างหากมองเป็นก็จะเห็นธรรมแล้ว นี้คือ หนทางในการที่จะทำให้คนตื่นรู้จากการฝึกฝนขัดเกลาตนของพระวิทยากรมาก่อนแล้ว จึงนำมาแบ่งปันและบอกเคล็ดไม่ลับให้ ตามรอยพระพุทธองค์ที่ว่า “เปิดของคว่ำให้หงาย” เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ทุกข์ และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน  

เรียนรู้ทุกข์และออกจากทุกข์ไปด้วยกัน” พระวิทยากรรุ่นใหม่ กับกระบวนการสร้างสื่อธรรม เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้สังคม โดย พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร.

จากคอลัมน์ ท่องเที่ยวโลกกะธรรม (หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ )

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ
พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ป.ธ.๙, ดร. ผู้เขียน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร
สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง
แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here