ขอขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

   ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระผู้ทรงพระเมตตามอบหนทางแห่งอริสัจธรรม พระธรรมอันใดอันพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสัจธรรมนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณ ภาพจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจากกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๒

“ปฐมเหตุเพื่อชีวิตดีงาม”

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

           มีหลายเรื่องราวอยากจะเล่าให้พระองค์ได้ฟัง โดยเฉพาะเรื่องราวการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม พระจิตอาสาที่อาตมาได้เข้าไปร่วมกระบวนการ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข มีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตา บางครั้งก็ต้องเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายในการทำงาน แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยพลังความสามัคคี พลังของความเป็นกัลยาณมิตรจึงผ่านทุกอย่างมาได้

           จดหมายตอนที่แล้วอาตมาได้ถอดบทเรียนการทำงานของพระพุทธองค์ที่เรียกว่า “กระบวนธรรม” หรือในปัจจุบันเรียกว่า “พระวิทยากรกระบวนธรรม” โดยการสานงานต่อของ “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม” พระจิตอาสาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยมาอย่างยาวนานเกือบ ๒๐ ปี

           อาตมาได้ยินชื่อของกลุ่มนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ระหว่างนั้นเป็นสามเณรอยู่กับพระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ได้แต่เพียงช่วยพระอาจารย์จัดเตรียมอุปกรณ์การอบรมที่วัดเท่านั้น และภาพที่ยังติดตาอยู่คือ

           “เดินไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ไปซื้อสี กระดาษสีฯ แล้วก็มาช่วยพระอาจารย์ตัดป้ายชื่อของผู้เข้าอบรม ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ เพื่อใช้ในกิจกรรมอบรม ในวันที่คณะพระวิทยากรเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ อาตมาก็ช่วยขนของ อุปกรณ์มาส่งพระอาจารย์ขึ้นรถเป็นประจำ”

           ก่อนเดินทางพระวิทยากรทุกรูปจะมารวมกันที่กุฏิของพระอาจารย์ และนั่งพูดคุยกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เหมือนพี่น้องในครอบครัวเดียวกันนั่งคุยกัน สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เรื่องที่อาตมาประทับใจที่สุดคือ “ท่านพูดถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซื้ออุปกรณ์ ทุกรูปจะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายเองหมด” อาตมาก็ได้แต่รอว่าวันไหนพระอาจารย์จะให้ออกค่ายด้วยสักที

           ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อาตมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ พระอาจารย์ถึงให้ออกค่ายอบรมด้วย และโรงเรียนแรกที่อาตมาได้สัมผัสบรรยากาศของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามคือ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังประทับใจไม่เคยลืม

           เมื่ออาตมาได้เข้ามาในกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม ก็ได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่า กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเกิดจากการรวมตัวกันเพื่อความงามและความดี  ที่มีจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากพระนิสิตจิตอาสา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่น ๑๒ และ รุ่น ๑๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการเรียนรู้เนื้อหาวิชาจิตวิทยาพระพุทธศาสนา  สู่การตระหนักรู้เนื้อแท้แห่งใจ  ถึงการตื่นรู้เนื้อในแห่งธรรม  ด้วยกระบวนการที่เน้นความเป็นกัลยาณมิตร พอๆ กับกระตุกให้คิดด้วยโยนิโสมนสิการ  เริ่มต้นศึกษาจากอาจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว และได้รับการฝึกทักษะต่อจากอาจารย์วีณา เนาวลักษณ์

         ต่อมาในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ธรรมะจัดสรร พระมหาวีระพันธ์ ชุติปญฺโญ ได้รับนิมนต์ให้จัดค่ายธรรมะสำหรับนักเรียนชั้น ม.๔ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  โดยมีพระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป.ธ.๙ เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร และจัดกระบวนการฝึกอบรมบนฐานของไตรสิกขา  โดยประยุกต์ใช้กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง นั่นนับเป็นก้าวแรกบนทางเพื่อธรรม ในนาม “กลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม” (ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “กลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม”)

           และชื่อค่ายของกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม มีชื่อว่า DEAR Camp ย่อมาจาก Dhamma Education As Revolution Camp แปลเป็นไทยว่า “ค่ายธรรมศึกษาภิวัฒน์” มีที่มาจากในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดอบรม “เครือข่ายค่ายผู้นำยุวชนวิถีพุทธแห่งประเทศไทย” จึงทำให้เกิดชื่อค่าย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อาจารย์เจ้าคุณพระวิจิตธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) และ อาจารย์เจ้าคุณพระเมธีสุทธิกร (สังคม ญาณวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในขณะนั้น ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ
ขอขอบคุณ ภาพจาก สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา
พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ

           ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ กลุ่มเพื่อชีวิตดีงามได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสนับสนุน และส่งเสริมจากอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีสุทธิกร (สังคม ญาณวฑฺฒโน) และอาจารย์เจ้าคุณพระวิจิตธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในขณะนั้น เป็นต้นมา

(โปรดติดตามตอนต่อไปวันพฤหัสบดีหน้า)

จากคอลัมน์ เขียนจดหมายถึงพระพุทธเจ้า

เรื่องที่อยากเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ตอนที่ ๒ “ปฐมเหตุเพื่อชีวิตดีงาม”

โดย พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม

หน้าพระไตรสรณคมน์ นสพ.คมชัดลึก วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๒

พระใบฏีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน
พระใบฎีกาคทาวุธ คเวสกธมฺโม ผู้เขียน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here